Author: Jakub Potulski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 28–49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.02
PDF: apsp/51/apsp5102.pdf

O odrębności poszczególnych dyscyplin w ramach nauki decyduje ich specyficzny przedmiot i metody badawcze. Nierzadko spotyka się jednak dyscypliny, których przedmiot badań pokrywa się bądź też jest trudny do rozgraniczenia. Nauka o ludzkim społeczeństwie, jego powstaniu, rozwoju, przekształceniach łączy w sobie wiele względnie samodzielnych, ale także powiązanych ze sobą gałęzi wiedzy. Zjawiska ze sfery polityki z uwagi na swoją wielowymiarowość wykraczają poza ścisłe granice jednej tylko dziedziny. Dlatego też we współczesnym obrazie rozwoju nauk o polityce obserwuje się odchodzenie od tradycyjnych wąskodyscyplinarnych ujęć na rzecz tzw. ujęć integracyjnych, interdyscyplinarnych. Jednym z takich ujęć jest socjologia polityki, która ma “łączyć” badania politologiczne i socjologiczne. Z uwagi na wieloznaczność podmiotową i przedmiotową, a także nieostre granice pomiędzy naukami społecznymi, socjologia polityki należy do dyscyplin niepoddających się łatwym definicjom i uogólnieniom. W artykule autor podjął rozważania dotyczące tożsamości badawczej socjologii polityki oraz nad jej rolą i miejscem w systemie wiedzy o polityce.

THE PLACE AND THE ROLE OF POLITICAL SOCIOLOGY IN THE POLITICAL SCIENCE KNOWLEDGE SYSTEM

The article concerns identity dilemmas of political sociology and its role in political research. Political institutions and process are intimately related to sociological phenomena. The relationship between sociology and political science has long traditions. Classic sociologists – Max Weber, Karl Marx – were also creators of political science. It is difficult to determine boundaries between social and political phenomena and boundaries between study of society and study of politics. The problem of boundaries is particularly intense in the case of subarea like political sociology, which exists within or between the two disciplines which have formed it: political science and sociology. The primary goal of political sociology is to analyze power and politics and how they operate in social life. Traditionally, political sociology has been concerned with the relations between society and the state, and traditional political sociology takes the modern nation-state as the center of political activity. The main problem of political sociology is lack of consensus on the subject of study and different interpretations of the objects of study by sociologist and political scientist. In this article, the author tries to answer the question, what is the role of political sociology in the knowledge structure concerning politics. Studies that cross the boundaries between sociology and political science help to enhance our understanding of both politics and society.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bendix, R., Lipset, S.M., (1957). Political sociology An essay with special reference to the development of research in the United State of America and Western Europe Current sociology, vol. 6(2), s.79 – 105.
 • Bottomore, T. (1993). Political sociology. Londyn: Pluto Press.
 • Brémond, A., Couet, J-F., Davie, A. (2006) Kompendium wiedzy o socjologii. Warszawa: PWN.
 • Easton, D. (1953). The political system. An Inquiry into the state of political science, Nowy Jork: Knopf.
 • Faulks, K. (2000). Political sociology. Nowy Jork: NYU Press.
 • Giddens, A. (2001.) Nowe zasady metody socjologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Habr, J., Vepřek, J. (1976). Systemowa analiza i synteza: nowoczesne podejście do zarządzania i podejmowania decyzji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Hochfeld, J. (1982). Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór pism. Warszawa: PWN.
 • Kidd, W., Legge, K., Harari, P., (2010). Power & politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Lecomte, J-Ph. (2005). Sociologie politique. Paryż: Gualino Editeur.
 • Lipset, S. (1995). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa: PWN.
 • Modrzejewski, A. (2011). Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu. Gdańsk–Elbląg: Oficyna „OKO”.
 • Nash, K. (2008). Political sociology. Globalization, politics and power. Malden–Oxford: Willey-Blackwell.
 • Neuman, W.L. (2005). Power, state and society. An introduction to political sociology, Nowy Jork: McGrawHill.
 • Olsen, M.E. (1981). Comparative political sociology International Journal of Comparative Sociology 1981, vol. XXII (1 – 2), 40 – 61.
 • Orum, A. (1983). Introduction to political sociology: the political anatomy of the body politic, New Jersey: Prentice–Hall.
 • Potulski, J. (2011.) Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sartori, G. (1969). From sociology of politics to political sociology Government and Oppositions 1969, nr 4, 195– 214.
 • Skarzyński, R. (2012). Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 • Sztompka, P. (1975). Analiza systemowa w naukach politycznych W: K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, (s.77 – 108) Warszawa: PWN
 • Sztompka, P. (2002) .Socjologia. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Taylor, G. (2010). The new political sociology, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Wallerstein, I. (2004). Koniec świata jaki znamy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 • Weber, M. (2004). Polityka jako zawód i powołanie W: M Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Wiatr, J. (1999). Socjologia polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart