International Monitoring of the Human Rights Situation in Belarus through the Universal Periodic Review: Lights and Shadows of the UN Human Rights Council Mechanism

Author: Joanna Rezmer
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3506-9556
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 124-141
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.08
PDF: apsp/60/apsp6008.pdf

The Universal Periodic Review (UPR) of the United Nations Human Rights Council is an international monitoring mechanism established within the frames of the universal human rights protection system, which involves systematic assessment of the performance of all member states of the UN with respect to a broad range of their human rights obligations and international humanitarian law standards. Since Belarus does not participate in the regional human rights protection system operating under the auspices of the Council of Europe, the application of the UPR in relation to that country gains particular importance. So far Belarus has been under review twice – in 2010 and 2015. The aim of the paper is to describe the rules of the mechanism and the process of the UPR concerning Belarus, to present the results of the review, including main human rights issues identified and the recommendations received by Belarus in the course of the UPR, as well as to explain the position of Belarusian authorities on such recommendations. The paper also attempts to discuss the drawbacks and the advantages of the UPR, using the perspective of the review undergone by Belarus.

MIĘDZYNARODOWA KONTROLA SYTUACJI PRAW CZŁOWIEKA NA BIAŁORUSI W RAMACH POWSZECHNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO – BLASKI I CIENIE MECHANIZMU KONTROLNEGO RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Powszechny przegląd okresowy (UPR) Rady Praw Człowieka ONZ to międzynarodowy mechanizm utworzony w ramach uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, za którego pomocą prowadzona jest systematyczna kontrola wykonywania przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji szerokiego zakresu ciążących na nich zobowiązań z dziedziny praw człowieka oraz międzynarodowych standardów humanitarnych. Ponieważ Białoruś nie uczestniczy w regionalnym systemie ochrony praw człowieka działającym pod egidą Rady Europy, możliwość zastosowania UPR dla oceny sytuacji praw człowieka w tym kraju nabiera szczególnego znaczenia. Dotychczas Białoruś została poddana przeglądowi dwukrotnie – w latach 2010 i 2015. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad UPR, przedstawienie jego przebiegu w odniesieniu do Białorusi i rezultatów, w tym wskazanie głównych problemów praw człowieka zidentyfikowanych podczas przeglądu, oraz analizę zaleceń otrzymanych przez Białoruś od państw uczestniczących w przeglądzie, a także stanowiska białoruskich władz wobec wspomnianych rekomendacji. W artykule podjęta została ponadto próba oceny UPR jako mechanizmu kontrolnego z perspektywy doświadczeń uzyskanych w związku z przeprowadzonymi już przeglądami Białorusi.

BIBLIOGRAFIA:

 • A Guide for Recommending States at the UPR (2015). Geneva: UPR Info.
 • Belarus: Detention of Journalists, Harassment of Independent Media and New Unduly Restrictive Legislation Mark a Low Point for Freedom of Expression. Amnesty International Public Statement, 31 August 2018. Retrieved from: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4990262018ENGLISH.pdf.
 • Events of 2016. Human Rights Watch. Retrieved from: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/belarus.
 • Beyond Promises: The Impact of the UPR on the Ground (2014). Geneva: UPR Info.
 • Calendar of Reviews for the 3rd Cycle (2017). Retrieved from: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_3rd_cycle.pdf.
 • Gorzyńska, M. (2009). Powszechny Przegląd Okresowy – nadzieje i rzeczywistość. Kilka refleksji w związku z zakończeniem pierwszych sesji Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego. In: T. Jasudowicz, M. Balcerzak, & J. Kapelańska-Pręgowska (eds.), Wspołczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego (pp. 505–530). Toruń: TNOiK.
 • Kedzia, Z. (2003). United Nations Mechanisms to Promote and Protect Human Rights. In: J. Symonides (ed.), Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement (pp. 3–90). Aldershot: Ashgate Publishing, UNESCO Publishing. DOI: 10.4324/9781351218467–1.
 • Manual on Human Rights Monitoring. Chapter 03: Human Rights Monitoring, Fact-Finding and Investigation by the United Nations (2011). United Nations. Retrieved from: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter03-MHRM.pdf.
 • McMahon, E.R (2012). The Universal Periodic Review: A Work in Progress. An Evaluation of the First Cycle of the New UPR Mechanism of the United Nations Human Rights Council. Retrieved from: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/09297.pdf.
 • National Report Submitted in Accordance with Paragraph 15 (a) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1. A/HRC/WG.6/8/BLR/1. 22 February 2010.
 • National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/2. Belarus. A/HRC/WG.6/22/BLR/1. 9 February 2015.
 • President’s Statement 20/1 of 6 July 2012. Reports of the Working Group on the Universal Periodic Review. A/HRC/PRST/20/1.
 • Ramcharan, B.G. (2011). The UN Human Rights Council. New York: Routledge.
 • Rathgeber, T. (2008). The HRC Universal Periodic Review: A Preliminary Assessment. Dialogue on Globalization. FES Briefing Paper 6.
 • Ratification Status of International Human Rights Treaties (2018). Retrieved from: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx.
 • Redondo, E.D. (2008). The Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council: An Assessment of the First Session. Chinese Journal of International Law, 7(3), 721–734. DOI: 10.1093/chinesejil/jmn029.
 • Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Belarus. A/HRC/38/51. 15 May 2018.
 • Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Belarus. A/HRC/20/8. 10 April 2012.
 • Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. Belarus. A/HRC/15/16.14 May 2010.
 • Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. Belarus. A/HRC/30/3.8 May 2015.
 • Rezmer, J. (2014). Powszechny przegląd okresowy (Universal Periodic Review) – nowe reguły, stare i nowe wyzwania. In: J. Jaskiernia (ed.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. 1 (pp. 340–356). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • UN General Assembly Res. 60/251 of 15 March 2006. Human Rights Council.
 • UN Human Rights Council Dec. 6/102 of 27 September 2007. Follow-up to Human Rights Council Resolution 5/1.
 • UN Human Rights Council Dec. 17/119 of 17 June 2011. Follow-up to the Human Rights Council Resolution 16/21 with Regard to the Universal Periodic Review.
 • UN Human Rights Council Res. 5/1 of 18 June 2007: Institution-building of the United Nations Human Rights Council.
 • UN Human Rights Council Res. 16/21 of 25 March 2011. Review of the Work and Functioning of the Human Rights Council.
 • UN Human Rights Council Res. 20/13 of 5 July 2012. Situation of Human Rights in Belarus.
 • UN Human Rights Council Res. 38/14 of 6 July 2018. Situation of Human Rights in Belarus.

kontrola międzynarodowa Rada Praw Człowieka powszechny przegląd okresowy international monitoring Human Rights Council Universal Periodic Review human rights protection Białoruś Belarus

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart