Transfer kapitału ludzkiego pomiędzy Ukrainą a Polską – wyzwanie czy zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego obu krajów?

Author: Mateusz Szast
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 97-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.06
PDF: apsp/62/apsp6206.pdf

Obecnie widoczne jest coraz większe natężenie migracji pomiędzy Polską a Ukrainą. Może to wynikać z różnych przesłanek, które implikują z kolei rozmaite skutki. Niniejszy artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy to zjawisko jest dla Polski szansą czy zagrożeniem, a także przybliżyć temat wymiany kapitału ludzkiego pomiędzy oboma krajami w kontekście ich bezpieczeństwa społecznego. Problematyka kapitału ludzkiego w naukach społecznych jest bardzo rozległa za sprawą omawiania koncepcji w związku z podejmowaniem koncepcji rozwoju społecznego, rozwoju regionów i samych jednostek. Niemniej warto podjąć w naukach społecznych aspekt kapitału osób migrujących z Ukrainy do Polski w kontekście wzajemnego bezpieczeństwa społecznego.

TRANSFER OF HUMAN CAPITAL AMONG UKRAINE ALONG WITH POLAND: CHALLENGE OR THREAT TO THE SOCIAL SECURITY OF BOTH COUNTRIES?

At present, the intensity of social mobility among Poland as well as Ukraine is increasing due to various causes which successively contain diverse implications. This paper analyses the issue or else the replacement of human capital among the two countries in the context of their social security. The issue of human capital in social studies widespreads by means of discussing the notion in relation to addressing the difficulty of social development, the progress of regions, as well as the individuals themselves. However, in the social studies it is worthwhile to undertake the aspect of the capital of migrants from Ukraine to Poland in the context of mutual social security.

BIBLIOGRAFIA:

 • M.(2016).Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE a Ukrainą elementem budowy bezpieczeństwa europejskiego.Wybrane aspekty swobodnego przepływu osób.Krakowskie Studia Międzynarodowe, 12(4), 29–51.
 • Becker, G.S.(1975).Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Second Edition. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Brunarska, Z., Grotte, M., Lesińska, M.(2012).Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne.Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.Pobrane z: www.migracje.uw.edu.pl.
 • Charucka, O.(2016).Współpraca międzyregionalna i transgraniczna Polski z Ukrainą.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 47(2), 34–59.
 • Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J.(2016).Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania.Warszawa: Departament Statystyki NBP.Pobrane z: https://www.nbp.pl.
 • Dudek, T.(2017).Raport: Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce.Pobrane z: https://www.ottoworkforce.pl.
 • Główny Urząd Statystyczny, Notatka informacyjna, Informacja o rozmiarach i kierun­kach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2016.Warszawa: GUS, 2017.Pobrane z: www.gus.pl.
 • Isański, J., Migracje i transfery kapitału społecznego.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.
 • Korniychuk, A., Wenerski, Ł.(2016).Zaangażowanie społeczno-obywatelskie Ukraiń­ców w Polsce.W: A.Łada, K.Böttger (red.).Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech (s.35–86).Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja nt. zatrudniania cudzo­ziemców w Polsce (grudzień 2016 r.).Warszawa: MPRiPS, 2017.Pobrane z: www.mrpops.gov.pl.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018).Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień 2017 r. Warszawa: MPRiPS.Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl.
 • Omachel, R.(2017).Cała prawda o ukraińskiej imigracji.Pobrane z: http://www.new­sweek.pl/radoslaw-omachel,autor,7174,1.html.
 • Padura, N.(2011).Migracja zarobkowa Ukraińców.Studenckie Prace Prawnicze, Admi­nistratywistyczne i Ekonomiczne, 10, s.25–34.
 • Lewandowska, A.i in.(2014).Bariery polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą.WSIiZ Working Paper Series, 13, 1–103.
 • Rozkrut, D.(2017).Rocznik Demograficzny 2017.Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Szast, M.(2017).Kapitał ludzki w ramach kształtowania działań na rzecz trzeciego sek­tora. Przypadek Polski.W: M.Klimek (red.).Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (s.118–152).Stalowa Wola: KUL.
 • Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii unijne pośrednictwo pracy EURES.Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl.
 • Urząd Do Spraw Cudzoziemców.Zestawienia roczne.Pobrane z: https://udsc.gov.pl.

kapitał ludzki transfery kapitału migracje z Ukrainy Ukraińcy w Polsce human capital transfer of capital migration from Ukraine Ukrainians in Poland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart