Author: Magdalena Wrzalik
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 128-138
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.08
PDF: apsp/58/apsp5808.pdf

Przedmiotem analizy w artykule jest uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. zmiana dotycząca kwestii ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dwóch kadencji, wprowadzona w Kodeksie wyborczym. Celem artykułu jest odniesienie się do przywoływanych różnych racji przemawiających za, jak i przeciwko m.in. takiemu rozwiązaniu, głównie natury czysto prawnej.

LIMITING THE POSSIBILITY OF RUNNING FOR THE MAYOR (MAYOR, PRESIDENT OF THE CITY) AFTER HOLDING THE OFFICE FOR TWO TERMS

The subject of the analysis in the article is the change concerning the limitation of the possibility of running for the mayor (mayor, president of the city) for two terms, introduced in the Electoral Code adopted by the Sejm of the Republic of Poland on January 11, 2018. The aim of the article is to refer to the various arguments cited for and against such a solution, mainly of a purely legal nature.

BIBLIOGRAFIA:

 • Banaszak, B. (2009). Uwaga 10 do art. 169. W: B. Banaszak (red.), Konstytucja Rzeczy­pospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck.
 • Chmielnicki, P. (2010). Opinia prawna dotycząca polskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw. Druk sejmowy nr 3834, Sejm RP VI kadencja. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F7EFBE497CC0F6F3C125782A0046A5E6/$file/3834.pdf.
 • Czerw, J. (2017). Zasady wyboru wójta – stan aktualny i zgłaszane propozycje zmian. W: M. Chrzanowski, J. Sobczak (red.), Samorządy w procesie decentralizacji władzy. Lublin: UMCS; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984 ze zm., ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pobrane z: www.sejm.gov.pl.
 • Druk sejmowy nr 154, Sejm IV kadencji, projekt ustawy z dnia 22 listopada 2001 o bezpośrednim wyborze wójta gmin. Pobrane z: www.sejm.gov.pl.
 • Druk sejmowy nr 420, Sejm IV kadencji, projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pobrane z: www.sejm.gov.pl.
 • Druk sejmowy nr 428, Sejm VII kadencji, projekt ustawy z dnia 22 listopada 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie innych ustaw. Pobrane z: www.sejm.gov.pl.
 • Druk sejmowy nr 1015, Sejm VII kadencji, projekt ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Pobrane z: www.sejm.gov.pl.
 • Druk sejmowy nr 3834, Sejm VI kadencji, projekt ustawy z dnia 21 września 2010 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie innych ustaw. Pobrane z: www.sejm.gov.pl.
 • Flis, J. (2017). Wprost. Pobrane z: http://www.wprost.pl/fakty/?F=88.
 • Gendźwiłł, A., Swianiewicz, P. (2017). Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Kaczyński, J. (2017). Chcemy mieć kandydatów na marszałków i prezydentów miast do końca roku. Gazeta Prawna. Pobrane z: http://www.gazetaprawna.pl/artyku­ly/1019748,kaczynski-chcemy-miec-kandydatow-na-marszalkow-i-prezydentow-miast-do-konca-roku.html.
 • Kaczyński, J. (2018). Dwukadencyjność nie wejdzie w trakcie tych wyborów. Pobrane z: http://www.tvp.info/30765544/kaczynski-dwukadencyjnosc-nie-wejdzie-w-trakcie-tych-wyborow.
 • Kowalik, J. (2016). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limito­wania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Acta Politica Polonica, 3/2016 (37).
 • Krawczyk, H. (2014). Henryk Krawczyk – wójt Gmina Wręczyca Wielka rządzi od 40lat. Pobrane z: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/henryk-krawczyk-wojt-gminy-wreczyca-wielka-rzadzi-od-40-lat/v6nb1ss.
 • OTK-ZU nr 2/1996, poz. 10, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 1996 r. sygn. akt K 29/95. Pobrane z: www.trybunal.gov.pl.
 • OTK-ZU nr 2/1998 poz. 13, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 1998 r., sygn. Akt K 24/97. Pobrane z: www.trybunal.gov.pl.
 • OTK-A nr 2006/10A/147, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06. Pobrane z: www.trybunal.gov.pl.
 • OTK-ZU nr 9/A/2008, poz. 158, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2008, sygn. akt K 66/07. Pobrane z: www.trybunal.gov.pl.
 • Skotnicki, K. (2010). Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucja art. 2 i art.  4-6 poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmia­nie innych ustaw zgłoszonego w dniu 21 września 2010 r.  przez Grupę posłów na Sejm RP Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”. Biuro Analiz Sejmowych. Pobrane z: http://www.bas.sejm.gov.pl/.
 • Skotnicki, K. (2013). Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy poprzez ustanowienia ograniczenia wykonywania mandatu posła, senatora oraz sprawowania urzędu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jedynie przez dwie kadencje (zlecenie 2692/13). Biuro Analiz Sejmowych. Pobrane z: http://www.bas.sejm.gov.pl/.
 • Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. (2014). Pobrane z: http://pis.org.pl/doku­menty.
 • Sarnecki, P. (2005). Uwaga 4 do art. 169. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypo­spolitej Polskiej. Komentarz, tom IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Szydło, B. (2017). Dwukadencyjność najlepszym rozwiązaniem. Pobrane z: https://wia­domosci.onet.pl/kraj/szydlo-dwukadencyjnosc-najlepszym-rozwiazaniem/d17trzr.
 • Tarasek, M. (2016). Wprowadzenie ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza, prezydenta miasta w pracach polskiego parlamentu. Polityka Społeczna 2016, nr 2.
 • Zajadło, J. (2017). Mit zakazu retroaktywności prawa. Pobrane z: http://konstytucyjny.pl/mit-zakazu-retroaktywnosci-prawa-jerzy-zajadlo/.
 • Zgorzelski, P. (2018). Ograniczenie kadencji posłom a nie wójtom. Rzeczpospolita. Pobrane z: http://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/301269963-Ograniczenie-kadencji-poslom-i-senatorom-a-nie-wojtom.html.
 • Związek Miast Polskich. (2018). Zarząd ZMP przeciwko ograniczeniu liczby kadencji. Pobrane z: http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/zarzad-zmp-przeciwko-ograniczaniu-liczby-kadencji.
 • Żurek, R. (2012). Recepta na „długowieczność” wójta. Analiza czynników prowadzą­cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przykładach. W: Res Politicae, wydanie specjalne. Prace naukowe, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart