Author: Zbigniew Małysz
Institution: The Maria Grzegorzewska Pedagogical University in Warsaw
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 131-153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.08
PDF: apsp/67/apsp6708.pdf

The article aims at a redefinition of Islamic suicide terrorist’s motivation. It describes the basic determinants and conceptualizations of terrorism and discusses major theories and explanations of that phenomenon from an individualistic and sociocultural perspective. Due to the fact that suicide terrorism is a very distinct and narrow subcategory of terrorism, the paper addresses the questions of Why it is unique? and in What ways it is distinct from (“normal”) terrorism in general? Given the absence of convincing psychological, sociological and educational evidence that terrorists (and especially suicide terrorists) differ in any particular way from the normal population, the author has developed and proposed an “altruistic” suicide-terrorist model. The proposed model treats suicide terrorism as a process of continuous communication/education between the terrorist and his/her reference group in which psychosocial bonds are developed between the individual and the terrorist organization. The process is determined by: (1) an erroneous understanding of jihad, (2) the existence of conducive external conditions, such as frustration underpinned by poor living standards and a sectarian mentality negating the outside world and its values, and (3) a high level of altruism (and in particular reciprocal altruism) in would-be suicide bombers.

SPECYFIKA TZW. PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

Niniejszy artykuł ma na celu zredefiniowanie motywacji islamskich terrorystów samobójców. Opisuje on podstawowe determinanty i koncepcje terroryzmu oraz omawia główne teorie i wyjaśnienia tego zjawiska z perspektywy indywidualistycznej i społeczno-kulturowej. Z uwagi na fakt, że terroryzm samobójczy jest bardzo odrębną i wąską subkategorią terroryzmu, w artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego jest on wyjątkowy? i W jaki sposób różni się od („zwykłego”) terroryzmu? Biorąc pod uwagę brak przekonujących dowodów psychologicznych, socjologicznych i edukacyjnych na to, że terroryści (a zwłaszcza terroryści samobójcy) różnią się w jakikolwiek sposób od normalnej populacji, autor opracował i zaproponował model „altruistycznego” terrorysty samobójcy. Proponowany model traktuje terroryzm samobójczy jako proces ciągłej komunikacji między terrorystą a jego/jej grupą odniesienia, w którym rozwijane są więzi psychospołeczne między jednostką a organizacją terrorystyczną. Proces ten determinowany jest przez: (1) błędne zrozumienie dżihadu, (2) istnienie sprzyjających warunków zewnętrznych, takich jak frustracja spowodowana złym poziomem życia i mentalności sekciarskiej negującej świat zewnętrzny i jego wartości, oraz (3) wysoki poziom altruizmu (a zwłaszcza altruizmu odwzajemnionego) u potencjalnych zamachowców samobójców.

BIBLIOGRAFIA:

 • Agar, M. (1996). The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. Cambridge, Mas.: Academic Press.
 • Aktan, H. (2007). Działania terrorystyczne i zamachy samobojcze w świetle Koranu i tradycji Proroka. In: E. Capan (ed.). Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia (pp. 41–62). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Alexander, R.D. (1987). The Biology of Moral Systems. New York: Aldine de Guyer. Ardila, R. (2002). The Psychology of the Terrorist: Behavioral Perspectives. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 1: A Public Understanding (pp. 9–15). Westport, CT–London: Praeger.
 • Aronson, E. (2011). The Social Animal (11th ). New York: Worth/Freeman.
 • Aronson, E., Wilson, T.D., & Akert, R.M. (2010). Social Psychology (7th ). Upper Saddle River, NY: Prentice Hall.
 • Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., & Sommers, S.R. (2015). Social Psychology (9th ). New York: Prentice Hall.
 • Austin, W.G., & Worchel, S. (eds.). (1979). The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA: Brooks/Cole.
 • Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
 • Bales, R.F. (1950). Interaction Process Analysis: A Method for the Study of Small Groups. Cambridge, MA: Wesley-Addison Press.
 • Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Barker, E. (1990). New Religious Movements: A Practical Introduction. London: Bernan Press.
 • Batson, Ch.D. (1991). The Altruism Question: Towards a Socio-Psychological Answer. New York–London: Psychology Press.
 • Batson, Ch.D. (2011). Altruism in Humans. New York, NY: Oxford University Press.
 • Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Berkowitz, L. (1989). Frustration-Aggression Hypothesis: Examination and Reformulation. Psychological Bulletin, 106(1), 59– DOI: 10.1037/0033–2909.106.1.59.
 • Bolechow, B. (2002). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje. Toruń: Adam Marszał
 • Bolechow, B. (2010). Aktorzy, statyści, widownie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bollinger, L. (1981). Die Entwicklung zu terroristischem Handeln als psychosozialer Prozess: Begegnungen mit Beteiligte. In: H. Jager, G. Schmidtchen, & L. Sullwood (eds.). Analysen zum Terrorismus. Vol. 2: Lebenslauf-Analysen (pp. 175–231). Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Borum, R. (2003). Understanding the Terrorist Mindset. FBI Law Enforcement Bulletin, 72(7), 7–
 • Brewer, M.B. (1999). The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate? Journal of Social Issues, 55(3), 429– DOI: 10.1111/0022–4537.00126.
 • Brown, R. (2001). Group Processes: Dynamics within and between Groups. Oxford, UK, Malden, MA: Blackwell Publishers.
 • Caracci, G. (2002). Cultural and Contextual Aspects of Terrorism. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 3: Theoretical Understandings and Perspectives (pp. 57–83). Westport, CT–London: Praeger.
 • Cialdini, R.B. (2007). Influence: The Psychology of Persuasion. New York: Collins.
 • Clarke, P.B. (2006). New Religions in Global Perspective: A Study of Religious Change in the Modern World. New York: Routledge.
 • Cooley, Ch.H. (1902). Human Nature and the Social Order. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Cooper, H.H.A. (1977). What Is a Terrorist? A Psychological Perspective. Legal Medical Quarterly, 1, 16–
 • Cooper, H.H.A. (1978). Psychopath as terrorist, Legal Medical Quarterly, 2, 253–
 • Crayton, J.W. (1983). Terrorism and Psychology of the Self. In: L.Z. Freedman, & Y. Alexander (eds.). Perspectives on Terrorism (pp. 33–41). Wilmington: Scholarly Resource.
 • Crelinsten, R.D. (1988). The Internal Dynamics of the FLQ during the October Crisis of 1970. In: D. Rapoport (ed.). Inside Terrorist Organizations (pp. 59–89). New York: Columbia University Press.
 • Crenshaw, M. (1981). The Causes of Terrorism. Comparative Politics, 13(4), 379–
 • Crenshaw, M. (1986). The Psychology of Political Terrorism. In: M.G. Hermann (ed.). Political Psychology: Contemporary Problems and Issues (pp. 379–413). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Davies, J.C. (1962). Toward a Theory of Revolution. American Sociological Review, 27(1), 5– DOI: 10.2307/2089714.
 • Dawkins, R. (1976). Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.
 • DeLong-Bas, N.J. (2004). Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. Oxford: Oxford University Press.
 • Doise, W., & Palmonari, A. (eds.). (1984). Social Interaction in Individual Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Drummond, J.T. (2002). From the Northwest Imperative to Global Jihad: Social Psychological Aspects of the Construction of the Enemy, Political Violence, and Terror. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 1: A Public Understanding (pp. 49–95). Westport, CT–London: Praeger.
 • Durkheim, E. (1897). Le Suicide: Étude de sociologie. Paris: Felix Alcan.
 • Durkheim, E. (2011). Samobójstwo. Studium z socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Ellul, J. (1965). Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York: Knopf.
 • Erikson, E.H. (1950). Childhood and Society. New York: Norton & Co.
 • Erikson, E.H. (1968). Identity, Youth and Crisis. New York: Norton & Co.
 • Erikson, E.H. & Erikson, J.M. (1997). The Life Cycle Completed. Extended Version. New York: Norton.
 • Ferracuti, F., & Bruno, F. (1981). Psychiatric Aspects of Terrorism in Italy. In: I.L. Barak-Glantz, & C.R., Huff (eds.). The Mad, the Bad and the Different: Essays in Honor of Simon Dinitz (pp. 199–213). Lexington: Lexington Books.
 • Ferracuti, F. (1982). A sociopsychiatric interpretation of terrorism. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 463(1), 129–
 • Festinger, L., Riecken, H., & Schachter, S. (1956). When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Fetscher, I., & Rohrmoser, G. (1981). Analysen zum Terrorismus. Vol. 1: Ideologien und Strategien. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Fetterman, D. (2009). Ethnography: Step-by-Step (3rd ). Thousand Oaks CA: SAGE.
 • Feuer, L.S. (1969). The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements. New York: Basic Books.
 • Gallimore, T. (2002). Unresolved Trauma: Fuel for the Cycle of Violence and Terrorism. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 2: Clinical Aspects and Responses (pp. 143–168). Westport, CT–London: Praeger.
 • Ganor, B. (2005). The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers. New Brunswick–London: Transaction Publishers.
 • Gaylin, W. (2003). Hatred: The Psychological Descent into Violence. New York: Public Affairs.
 • Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 • Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: WN PWN.
 • Girard, R. (2004). Les origines de la culture: Entretiens avec Pierpaolo Antonello et Joao de Castro Rocha. Paris: Desclee de Brouwer.
 • Goertzel, T.G. (2002). Terrorist Beliefs and Terrorist Lives. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 1: A Public Understanding (pp. 97–111). Westport, CT–London: Praeger.
 • Guneş, A. (2007). Prawo muzułmańskie: przegląd zasad dotyczących wojny. In: E. Capan (ed.). Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia (pp. 140–152). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Gupta, D.K. (2005). Exploring Roots of Terrorism. In: T. Bjorgo (ed.). Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward (pp. 16–32). London–New York: Routledge.
 • Gurr, T.R. (1970). Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.
 • Hacker, F.J. (1983). Dialectical Interrelationships of Personal and Political Factors in Terrorism. In: L.Z. Freedman, & Y. Alexander (eds.). Perspectives on Terrorism (pp. 19–32). Wilmington: Scholarly Resources.
 • Hamden, R.H. (2002). The Retributional Terrorist: Type 4. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 2: Clinical Aspects and Responses (pp. 165–192). Westport, CT–London: Praeger.
 • Hamilton, W. (1964). The Genetical Evolution of Social Behavior: I, II. Journal of Theoretical Biology, 7, 1–16, 17–
 • Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in Practice (3rd ). London: Routledge.
 • Harris, J.R. (1998). The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do? New York: The Free Press.
 • Hassan, S. (1988). Combatting Cult Mind Control. Rochester, VT: Park Street Press.
 • Hoffer, E. (1981). The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements. New York: Perennial Library.
 • Horgan, J. (2003). The Search for the Terrorist Personality. In: A. Silke (ed.). Terrorists, Victims and Society: Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences (pp. 3–29). Chichester–Hoboken: Wiley Series in Psychology of Crime, Policing and Law. DOI: 10.1002/9780470713600.ch1.
 • Horgan, J. (2005). Psychology of Terrorism. London: Routledge.
 • Horgan, J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa: WN PWN.
 • Horgan, J. (2014). Psychology of Terrorism (revised and updated 2nd ). London: Routledge.
 • Hubbard, D.G. (1983). The Psychodynamics of Terrorism. In: Y. Alexander, & T. Adeniran (eds.). International Violence (pp. 45–53). New York: Praeger.
 • Hurrelmann, K. (1989). Social Structure and Personality Development: The Individual as a Productive Processor of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Johnson, P.W., & Feldman, T.B. (1992). Personality Types and Terrorism: Self-psychology Perspectives. Forensic Reports, 5(4), 293–
 • Karolczak, K. (2010). Nowy paradygmat wojny w XXI wieku. Warszawa: Niemczyk i Wspolnicy.
 • Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. New York: International Universities Press.
 • Kottak, C.P. (2013). Mirror on Humanity: A Concise Introduction to General Anthropology. New York: McGraw-Hill.
 • Kressel, N.J. (2002). Mass Hate: The Global Rise of Genocide and Terror. New York: Westview.
 • Kropotkin, P. (1902). Mutual Aid: A Factor of Evolution. London: Heinemann.
 • Laqueur, W. (2001). The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. London: Phoenix Press.
 • Lawal, O.A. (2002). Social-Psychological Considerations in the Emergence and Growth of Terrorism. In: Ch. E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 4: Programs and Practices in Response and Prevention (pp. 23–32). Westport, CT–London, Praeger.
 • Lerner, M.J. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. New York: Plenum Press.
 • Levine, S. (1999). Youths in Terroristic Groups, Gangs and Cults: The Allure, the Animus, and the Alienation. Psychiatric Annals, 29, 342– DOI: 10.3928/0048-5713-19990601-08.
 • Lombroso, C. (1870). Studi clinici ed esperimentali sulla natura, causa e terapia della pellagra. Milano: G. Bernardoni.
 • Marcus, G.E., & Fischer, M.M.J. (1986). Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.
 • McCauley, C.R., & Segal, C.R. (1987). Social Psychology of Terrorist Groups. In: C. Hendrick (ed.). Review of Personality and Social Psychology. Vol. 9: Group Processes and Intergroup Relations (pp. 231–256). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Mead, G.H. (1934). Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press.
 • Meerloo, J. (1956). The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide, and Brainwashing. Cleveland: World Pub. Co.
 • Merton, R.K. (1968[1949]). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.
 • Moghaddam, F.M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psychologist, 60(2), 161–
 • Moghaddam, F.M. (2006). From the Terrorists’ Point of View: What They Experience and Why They Come to Destroy? Westport, CT–London: Praeger.
 • Moghaddam, F.M., & Harre, R. (1996). Psychological Limits to Political Revolutions: An Application of Social Reduction Theory. In: E. Hasselberg, L. Martienssen, & F. Radtke (eds.). Der Dialogbegriff am Ende des 20. Jahrhunderts (pp. 230–240). Berlin: Hegel Institute.
 • Morf, G. (1970). Terror in Quebec – Case Studies of the FLQ. Toronto: Clark, Irwin & Company.
 • Munkler, H. (2004). The New Wars. London: Wiley.
 • Ochs, E. (1988). Culture and Language Development: Language Acquisition and Language Socialization in a Samoan Village. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oliner, S.P., & Oliner, P.M. (1995). Towards a Caring Society: Ideas into Action. Westport, CT: Praeger.
 • Olweean, S.S. (2002). Psychological Concepts of “the Other”: Embracing the Compass of the Self. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 1: A Public Understanding (pp. 113–128). Westport, Conn.–London: Praeger.
 • Oord, T. (2004). Science of Love: The Wisdom of Well-Being. Philadelphia: Templeton Foundation Press.
 • Oord, T. (2007). The Altruism Reader: Selections from Writings on Love, Religion, and Science. Philadelphia: Templeton Foundation Press.
 • Oord, T. (2010). Defining Love: A Philosophical Scientific, and Theological Engagement. Grand Rapids: Brazos Press.
 • Oots, K.L., & Wiegele, T. (1986). Terrorist and Victim: Psychiatric and Physiological Approaches from a Social Science Perspective. Studies in Conflict and Terrorism, 8(1), 1– DOI: 10.1080/10576108608435592.
 • Parsons, T. (1964). Social Structure and Personality. New York: The Free Press.
 • Pearlstein, R.M. (1991). The Mind of the Political Terrorist. Wilmington: SR Books.
 • Perlman, D. (2002). Intersubjective Dimensions of Terrorism and its Transcendence. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 1: A Public Understanding (pp. 19–31). Westport, CT–London: Praeger.
 • Post, J.M. (2007). The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to Al-Qaeda. New York: Palgrave Macmillan.
 • Post, J.M., Sprinzak, E., & Denny, L.M. (2003). The Terrorists in Their Own Words: Interviews with Thirty-Five Incarcerated Middle Eastern Terrorists. Terrorism and Political Violence, 15(1), 171–
 • Rapoport, D. (2004). The Four Waves of Modern Terrorism. In: A.K. Cronin, & J.M. Ludes (eds.). Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy (pp. 46–73). Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 • Reid, W.H. (2002). Controlling Political Terrorism: Practicality, Not Psychology. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 1: A Public Understanding (pp. 1–8). Westport, CT–London: Praeger.
 • Robins, R.M., & Post, J.M. (1997). Political Paranoia: The Psychopolitics of Hatred. New Haven: Yale University Press.
 • Rothman, S., & Lichter, R.S. (1982). Roots of Radicalism: Jews, Christians and the New Left. New York: Oxford University Press.
 • Sageman, M. (2004). Understanding Terror Networks. New York: University of Pennsylvania Press.
 • Saliba, J.A. (2003). Understanding New Religious Movements. Walnut Creek, Lanham: AltaMira Press.
 • Sandler, T., & Arce, D.G. (2003). Terrorism and Game Theory. Simulation and Gaming, 34(3), 319– DOI: 10.1177/1046878103255492.
 • Schieffelin, B. (1990). The Give and Take of Everyday Life: Language Socialization of Kaluli Children. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schieffelin, B., Woolard, K.A., & Kroskrity, P.V. (eds.). (1998). Language Ideologies: Practice and Theory. Oxford: Oxford University Press.
 • Seed, D. (2004). Brainwashing: A Study in Cold War Demonology. Kent, OH: Kent State University Press.
 • Selengut, Ch. (2003). Sacred Fury: Understanding Religious Violence. Walnut Creek: Alta Mira Press.
 • Shaw, E.D. (1986). Political Terrorists: Dangers of Diagnosis and an Alternative to the Psychopathology Model. International Journal of Law and Psychiatry, 8(3), 359– DOI: 10.1016/0160–2527(86)90066-X.
 • Sherif, M. (1966). In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Cooperation. Boston: Houghton Mifflin.
 • Singer, M.T., & Lalich, J. (2003). Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our Everyday Lives. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Smith, D.L. (2011). Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt. Natura ludzka i przyczyny wojen. Warszawa-Stare Groszki: Wydawnictwo CiS.
 • Sorokin, P.A. (1925). Sociology of Revolution. Philadelphia, London: J.B. Lippincott Company.
 • Sprinzak, E. (1998). The Psychopolitical Formation of Extreme Left Terrorism in a Democracy: The Case of the Weathermen. In: W. Reich (ed.). Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (pp. 65–85). Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
 • Stark, R., & Bainbridge, W.S. (1979). On Churches, Sects, and Cults: Preliminary Concepts for a Theory of Religious Movements. Journal for the Scientific Study of Religion, 18(2), 117–
 • Stark, R., & Bainbridge, W.S. (1985). The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Staub, E. (2004). Understanding and Responding to Group Violence: Genocide, Mass Killing, and Terrorism. In: F.M. Moghaddam, & A.J. Marsella (eds.). Understanding Terrorism: Psychosocial Roots, Consequences and Interventions (pp. 151–168).
 • Washington, D.C.: American Psychological Association. DOI: 10.1037/10621-007.
 • Stern, J. (2003). Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. New York: Harper Collins.
 • Stevens, M.J. (2002). The Unanticipated Consequences of Globalization: Contextualizing Terrorism. In: Ch.E. Stout (ed.). The Psychology of Terrorism. Vol. 3: Theoretical Understandings and Perspectives (pp. 31–54). Westport, CT–London: Praeger.
 • Stirling, M.C. (2004). Violent Religion: Rene Girard’s Theory of Culture. In: J.H. Ellens (ed.). Destructive Power of Religion. Vol. 2: Religion, Psychology and Violence (pp. 12–21). London–Westport, CT: Praeger.
 • Stocking, G.W. (1968). Race, Culture and Evolution: Essays in the History of Anthropology. London: The Free Press.
 • Storr, A. (1997). Feet of Clay: Saints, Sinners, and Madmen. A Study of Gurus. New York: The Free Press.
 • Sztompka, P. (1999). Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sztompka, P. (2002). Analiza społeczeństwa. Krakow: Wydawnictwo ZNAK.
 • Tajfel, H., & Turner, J.C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In: S. Worchel, & W.G. Austin (eds.). Psychology of Intergroup Relations (pp. 7–24). Chicago: Nelson-Hall.
 • Taylor, D.M., & Louis, W. (2004). Terrorism and the Quest for Identity. In: F.M. Moghaddam, & A.J. Marsella (eds.). Understanding Terrorism: Psychosocial Roots, Consequences and Interventions (pp. 169–186). Washington, D.C.: American Psychological Association.
 • Taylor, K.E. (2004). Brainwashing: The Science of Thought Control. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Taylor, M. (1988). The Terrorist. London: Brassey’
 • Thouless, R.H. (1953). Straight and Crooked Thinking. New York: Simon & Schuster.
 • Toch, H. (1965). The Social Psychology of Social Movements. Indianapolis: Bobbs-Merrill Company.
 • Trivers, R.L. (1971). The Evolution of Reciprocal Altruism. Quarterly Review of Biology, 46(1), 35–
 • Turner, J.H. (1994). Sociology: Concepts and Uses. New York: McGraw-Hill.
 • Tylor, E.B. (1871). Primitive Culture. Vols. 1– London: John Murray.
 • Tylor, E.B. (1881). Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization. London: Macmillan and Co.
 • Van Maanen, J. (1988). Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago: University of Chicago Press.
 • Vertigans, S. (2011). The Sociology of Terrorism: People, Places and Processes. London–New York: Routledge.
 • Volkan, V.D. (1988). The Need to Have Enemies and Allies: From Clinical Practice to International Relationships. Northvale: Jason Aronson.
 • Volkan, V.D. (1992). Ethnonationalistic Rituals: An Introduction. Mind and Human Interaction, 4(1), 3–
 • Volkan, V.D. (1997). Bloodline: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
 • Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Waldmann, P. (2005). Social-Revolutionary Terrorism in Latin America and Europe. In: T. Bjorgo (ed.). Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward (pp. 154–163). London–New York: Routledge.
 • Weinberg, L., & Eubank, W.L. (1994). Cultural Differences in the Behavior of Terrorists. Terrorism and Political Violence, 6(1), 1– DOI: 10.1080/09546559408427237.
 • White, G. (1977). Socialisation. London: Longman.
 • Wilson, B.R. (1961). Sects and Society: A Sociological Study of the Elim Tabernacle, Christian Science, and Christadelphians. Berkeley–Los Angeles: University of California Press.
 • Wilson, B.R. (1990). The Social Dimensions of Sectarianism: Sects and New Religious Movements in Contemporary Society. Oxford: Clarendon Press.
 • Wilson, B.R., & Cresswell, J. (eds.). (1999). New Religious Movements: Challenge and Response. London: Routledge.
 • Wright, R. (1995). The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology. New York: Vintage Books.
 • Yuceoğlu, H. (2007). Definicja męczeń Czy terrorysta może być męczennikiem? In: E. Capan (ed.). Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia (pp. 105–121). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Zimny, M. (2006). Terroryzm samobójczy. Warszawa: Dom Wydawniczy BELLONA.
 • Zimny, M. (2017). Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza. Warszawa: Difin SA.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart