Author: Michał Klonowski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Author: Maciej Onasz
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 147-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.09
PDF: apsp/69/apsp6909.pdf

Artykuł stanowi próbę oceny skutków wprowadzenia zmian w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych przyjętej w 2018 roku. Autorzy weryfikują hipotezy postawione przed zastosowaniem nowego systemu w praktyce, dotyczące wpływu zmian na proporcjonalność wyborów oraz możliwości uzyskania samodzielnej większości przez jedno ugrupowanie w organach stanowiących na poziomie gminy oraz ryzyka całkowitej dominacji jednego podmiotu w tym organie. Ocenie poddano również wpływ ograniczenia możliwości wykorzystywania biernego prawa wyborczego w wyborach do rad przez osoby kandydujące do organu wykonawczego w gminie.

EFFECTS OF CHANGES IN THE ELECTORAL SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT UNITS RESULTING FROM THE ACT OF 18 JANUARY 2018

The article is an attempt to assess the effects of introducing changes to the electoral system of local government units in 2018. The authors verify the hypotheses put forward before the application of the new system in practice, regarding the impact of changes on the proportionality of elections to municipal councils, the possibility of gaining an absolute majority by one party and the risk of total domination of one party in the municipal council. The impact of limiting the possibility of using the passive suffrage in elections to councils by candidates for the executive body in the commune was also assessed.

BIBLIOGRAFIA:

None

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart