Author: Dominik Szczepański
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 171-185
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.10
PDF: apsp/69/apsp6910.pdf

Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia związanego z ograniczeniem liczby kadencji włodarzy w Polsce. Analizie poddano dane empiryczne, pochodzące z badań ankietowych, w których zapytano respondentów o to, czy opowiadali się za ograniczeniem możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta do dwóch kadencji. Zmiennymi, które wzięto pod uwagę, były: udział ankietowanych w wyborach samorządowych w 2018 roku, deklarowany udział w wyborach parlamentarnych, deklarowane poglądy, deklarowana religijność oraz wiek respondentów. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego pt. „Preferencje polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania” realizowanego od 2009 r.

BICAMERALISM OF VILLAGE HEADS, MAYORS AND CITY PRESIDENTS IN POLAND IN THE OPINIONS OF ELECTORATES OF ELECTORAL GROUPS AND ELECTION COMMITTEES IN THE 2018 ELECTIONS TO PROVINCIAL ASSEMBLIES

The aim of this paper was to present the issue of limiting the number of terms of office of village heads, mayors, and city presidents in Poland. The analysis was based on empirical data from surveys in which respondents were asked whether they were in favour of limiting the possibility of holding the office of mayor and city president to two terms. The variables taken into account were: the participation of respondents in local elections in 2018, declared participation in parliamentary elections, declared views, declared religiosity, and age of respondents. The survey was conducted between December 2018 and February 2019 as part of a nationwide research project entitled “Political Preferences: Attitudes – Identifications – Behaviors”, carried out since 2009.

BIBLIOGRAFIA:

 • Adamowicz, A. (2014). „Jak będę wiedział, że to moja ostatnia kadencja, to robię, co chcę” czyli wielogłos o ograniczaniu kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon, 11.
 • Czerw, J. (2017). Zasady wyboru wójta – stan aktualny i zgłaszane propozycje zmian. W: M. Chrzanowski, J. Sobczak (red.). Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej. Lublin: Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Juridica.
 • Druk nr 154, IV kadencja Sejmu RP.F
 • Druk nr 3834, VI kadencja Sejmu RP.
 • Druk nr 428, VII kadencja Sejmu RP.
 • Druk nr 1015, VII kadencja Sejmu RP
 • Druk nr 2001, VIII kadencja Sejmu RP.
 • Gendźwiłł, A., Swianiewicz, P. (2017). Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie? Warszawa. Pobrane z: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Czy-potrzebujemy-limitu-kadencji-w-samorzadzie.pdf.
 • Izdebski, H. (2017). Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat. Warszawa. Pobrane z: https://www.batory.org.pl/publikacja/konstytucyjna-dopuszczalnosc-ograniczenia-liczby-kadencjiwojtow-burmistrzow-prezydentow-miast-ze-skutkiem-od-najblizszych-wyboroww-odniesieniu-do-osob-obecnie-piastujacych-mandat/.
 • Kacprzak, I. (2021). Nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe. Pobrane z: https://wisla.naszemiasto.pl/nowy-pomysl-prawa-i-sprawiedliwoscina-wybory-samorzadowe/ar/c1-6335951.
 • Kowalik, J. (2016). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Acta Politica Polonica, 3.
 • Marszałek-Kawa, J. (2018). Reflections on the Proposal to Introduce a Term Limit for Elected Officials Effects and Implications. Polish Political Science Yearbook, 47.
 • Patyra, S. (2017). Zakres dopuszczalnej ingerencji władzy centralnej w sferę funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – refleksje aksjologiczne. W: M. Chrzanowski, J. Sobczak (red.). Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej. Lublin: Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Juridica.
 • Pawłowska, A. (2016). Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Warszawa.
 • Roszkowski, J. (2017). Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym. W: I. Wieczorek, M. Mazuryk (red.). Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy. Łódź: Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Składkowski, K. (2019). Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów, Finanse komunalne, 3.
 • Skotnicki, K. (2018). W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje. Wrocławskie Studia Politologiczne, 24.
 • Tarasek, M. (2016). Wprowadzenie ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta w pracach polskiego parlamentu. Polityka i Społeczeństwo, 2.
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przez ogół mieszkańców (Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984).
 • Wawrzyk, P. (2017). Ograniczenie liczby kadencji w samorządach lokalnych w Europie. W:I. Wieczorek, M. Mazuryk (red.). Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy. Łódź: Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Wrzalik, M. (2018). Ograniczenie możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 58, 128–138. DOI: 10.15804/athena.2018.58.08.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart