Author: Wojciech Stachyra
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 159-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.10
PDF: apsp/70/apsp7010.pdf

Artykuł zawiera argumentację na rzecz wykorzystania w nauce o stosunkach międzynarodowych metod badawczych opartych na analizie struktur sieciowych. Wychodząc od ogólnej definicji sieci jako struktury złożonej z połączonych relacjami elementów, ukazuje jej odpowiedniość do opisu procesów i zjawisk o charakterze transgranicznym. Idąc dalej, rozważa komplementarność sieci w stosunku do kategorii badawczej systemu międzynarodowego i metody analizy systemowej, która przedstawia się jako szczególny przypadek szerszej klasy sieciowych metod badawczych. Analiza dotychczasowych, udanych prób adaptacji w naukach społecznych matematycznej teorii grafów, pozwala na zaproponowanie ogólnego modelu analizy sieciowej, który może okazać się użyteczny przy badaniu stosunków międzynarodowych.

USABILITY OF NETWORK STRUCTURES IN THE RESEARCH OF INTERNATIONAL RELATIONS

The presented article contains argumentation supporting the use of network structure analysis as a method of research in International Relations. By applying the general definition of the network as a structure built with a set of interconnected elements, it can be shown that such a method is suitable for description of transborder processes and phenomena. Under this reasoning, the article explores the complementarity of the network approach in relation to the international system research category and the method of systemic analysis. The latter appears to be a specific case of the broader class of network methods. The comparison of previous, successful attempts at application of the mathematical graph theory in social research allows for making a proposal of a general model of network analysis in International Relations.

BIBLIOGRAFIA:

 • Baumann, R., Dingwerth, K. (2014). Global governance vs empire: Why world order moves towards heterarchy and hierarchy, Journal of International Relations and Development, 18(1), 104–128.
 • Bertalanffy von, L. (1976). Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów. W: G. J. Klir (red.). Ogólna Teoria Systemów (ss. 27– 48). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne.
 • Bondy, J. A., Murty, U., S., R. (1976). Graph Theory with applications. New York: Elsevier Science Publishing.
 • Burton, J. W. (1972). World Society. Cambridge University Press.
 • Buzan, B., Little, R. (2011). Systemy Międzynarodowe w historii świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells, M. (1996). Społeczeństwo Sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cornacchio, J. V. (1976). Pojęcia topologiczne w matematycznej teorii systemów ogólnych. W: G. J. Klir (red.). Ogólna Teoria Systemów (ss. 293–327). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Czaputowicz, J. (2008). Teorie Stosunków Międzynarodowych: krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dumała, H. (2007). Transnarodowe Sieci w Stosunkach Międzynarodowych. W: M. Pietraś (red.) Międzynarodowe Stosunki Polityczne (ss. 208–222). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Dymała, H. (2012). Transnarodowe Sieci Terytorialne w Europie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, New York: A. Knopf.
 • Frankowski, P. (2002). Stosunki międzynarodowe jako system chaotyczny. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio K, Politologia, IX, 21–30.
 • Ji, Q., Fan, Y. (2016). Evolution of the crude oil market integration: a graph theory analysis. Energy Economics, 53, 90–100.
 • Kondrakiewicz, D. (2015). Między Porządkiem a chaosem. Faza Nierównowagi Systemu Międzynarodowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kondrakiewicz, D. (2016). System międzynarodowy jako kategoria w nauce o stosunkach Międzynarodowych. TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 11(3), 75–94.
 • Kowalska-Musiał, M. (2013). Strukturalna metodologia pomiaru sieci społecznych – rys historyczny i współczesne obszary zastosowań. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 28(15).
 • Mantegna, R. (1999). Hierarchical Structure in Financial Markets. The European Physical Journal B– Condensed Matter and Complex Systems, 11, 193–197.
 • Miura, S. (2003). The Heterarchical Society: Networks and Authorities in World Politics Institutionalization of International Relations. International Relations, 132, 58–76.
 • Oh, P., Monge, P. (2016). Network Theory and Models. W: K. B. Jensen, R. T. Craig, J. D. Pooley, E. W. Rothenbuhler (red.). The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Pobrane z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118766804.wbiect246.
 • Pawłuszko, T. (2014). Kategoria systemu międzynarodowego w NSM. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/314759404_Kategoria_systemu_miedzynarodowego_w_NSM.
 • Pietraś Z. J. (1986). Podstawy Teorii Stosunków Międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pietraś, M. (2007). Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych. W: M. Pietraś (red.). Międzynarodowe Stosunki Polityczne (ss. 17–24). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pietraś, M. (2015). Przestrzeń Badawcza Nauki o Stosunkach Międzynarodowych, Politeja, 4(36), 65–98.
 • Rapaport, A. (1976). Zastosowanie izomorfizmu matematycznego w ogólnej teorii systemów. W: G. J. Klir (red.). Ogólna Teoria Systemów (ss. 48– 82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne.
 • Slaughter, A. M. (2004). A New World Order. Princeton: Princeton University Press.
 • Waltz, K. N. (2010). Theory of International Politics, Illinois: Long Grove.
 • Wilson, R. J. (2012). Wprowadzenie do Teorii Grafów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojciechowski, J., Pieńkosz, K. (2013). Grafy i sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Woosang, K., Gates, S. (2015). Power Transition Theory and the rise of China, International Area Studies Review, 18(3), 219–226.
 • Woroniuk, D., Karam, A., & Jamasb, T. (2019). European Gas Markets, Trading Hubs, and Price Formation: A Network Perspective. Pobrane z: https://www.eprg.group.cam.ac.uk.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart