Selected Forms of Activity of the Foreign Affairs Committee of the Sejm and the Main Directions of Polish Foreign Policy

Author: Piotr Pochyły
Institution: University of Zielona Góra
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 178-197
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.11
PDF: apsp/71/apsp7111.pdf

The article analyzes selected activities of the Foreign Affairs Committee of the Sejm of the Republic of Poland in connection with the main directions of Polish foreign policy. For the purpose of consideration of the thesis, it was assumed that the Foreign Affairs Committee has a complementary/supplementary role in the control of the directions of Polish foreign policy, and in Poland there was a balance between executive and legislative power in this area. The research problem was to determine the scale of the Committee’s interest in world events through a specific response and to define the specific geographic area that would result from this activity. The method of quantitative analysis was used, PS Imago Pro 7.0 program was used for the research. The result of the research allowed to draw conclusions that the Committee’s interest of opinion-forming and intervention through the publication of statements, as well as formulating recommendations in the vast majority is manifested in relation to the most important issues in the immediate environment of Poland: Belarus, the situation of Poles in Lithuania, the events in the Caucasus, which is consistent with the basic directions of Polish foreign policy.

WYBRANE FORMY AKTYWNOŚCI KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH SEJMU A GŁÓWNE KIERUNKI POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

W artykule analizie poddano wybrane aktywności Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP w powiązaniu ich z głównymi kierunkami polskiej polityki zagranicznej. Teza: Komisja Spraw Zagranicznych pełni dopełnieniową/ uzupełniającą rolę w kontroli nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej, a w Polsce zachowywano balans między władzą wykonawczą a ustawodawczą w tym zakresie. Problemem badawczym było określenie skali zainteresowania Komisji wydarzeniami na świecie poprzez określoną reakcję oraz zdefiniowanie szczególnego obszaru geograficznego, który z tej aktywności będzie wynikał. Posługiwano się metodą analizy ilościowej, do badań wykorzystano program PS Imago Pro 7.0. Rezultat badań pozwolił na wyciągnięcie wniosków, że zainteresowanie Komisji o charakterze opiniotwórczym i interwencyjnym poprzez publikację stanowisk, formułowanie dezyderatów w zdecydowanej większości objawia się wobec spraw najważniejszych dla Polski: Białoruś, Polacy na Litwie, Kaukaz, co jest zgodne z podstawowymi kierunkami polskiej polityki zagranicznej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Badatya, S. (2019). Parliament and Foreign Policy Decision Making in India: Extent, Instruments and Impediments. Journal of Governance & Public Policy, 9(2), 2–15.
 • Dezyderat nr 2/1/1 Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do Rady Ministrów w sprawie krytycznej sytuacji placówek oświatowych z polskim językiem nauczania w Wilnie uchwalony na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r. (2016). [Desideratum No. 2/1/1 of the Committee on Liaison with Poles Abroad, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Education, Science and Youth to the Council of Ministers on the Critical Situation of Educational Institutions with Polish Language of Instruction in Vilnius Adopted at a Joint Meeting on 18 March 2016]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/enm_d1/$file/enm_d1.pdf.
 • Dudek, A. (2013). Kompetencje inicjatywne sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na przykładzie uchwalenia ustawy o służbie zagranicznej. Wrocławskie Studia Politologiczne, 14, 7–19.
 • Dudek, A. (2019). Decydowanie w polskiej polityce zagranicznej (1992–1997). Perspektywa organizacyjna i biurokratyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Habowski, M. (2019). Funkcje kontrolna i kreacyjna Sejmu w kształtowaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997–2004. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jaskiernia, J. (2004). Charakter prawny i funkcje Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 22(6), 25–130.
 • Jaskiernia, J. (2013). Dyplomacja parlamentarna – nowe oblicze dyplomacji? In: B. Surmacz (Ed.). Nowe oblicza dyplomacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Juchniewicz, J. (2013). Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu – próba oceny skuteczności. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1, 15–32. DOI: 10.15804/ppk.2013.01.01.
 • Kesgin, B., & Kaarbo J. (2010). When and How Parliaments Influence Foreign Policy: The Case of Turkey’s Iraq Decision. International Studies Perspectives, 11(1), 19–36. DOI: 10.1111/j.1528-3585.2009.00390.x.
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (2007, September 27). Posiedzenie nr 79. Retrieved November 20, 2020 from: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main5?OpenForm&KSS.
 • Kruk, M. (2008). Funkcja kontrolna Sejmu RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Kuciński, K. (2017). Status prawny komisji sejmowych jako podmiotów kontroli działalności rządu. Przegląd Sejmowy, 1, 9–36.
 • Łuszczuk, M. (2015). Zaangażowanie międzynarodowych instytucji parlamentarnych z Europy Północnej we współpracę w regionie Arktyki. In: Ł. Fijałkowski, & E. Stadtmüller (Eds.). Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Vol. 2 (pp. 139–159). Warszawa: Polski Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler.
 • Malamud, A., & Stavridis, S. (2011). Parliaments and Parliamentarians as International Actors. In: B. Reinalda (Ed.). The Ashgate Research Companion to Non-State Actors (pp. 101–115). London and New York: Routledge.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski (2020). Warszawa: GUS.
 • Merabishvili przeciwko Gruzji (wyrok – 28 listopada 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 72508/13 – przyjęta do rozpatrzenia na wniosek rządu) (2017). Retrieved from: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/12/Omowienie_orzeczenia_Merabishvili_przeciwko_Gruzji.pdf.
 • Onderco, M. (2018). Parliamentarians in Government Delegations: An Old Question Still Not Answered. Cooperation and Conflict, 53(3), 411–428. DOI: 10.1177/0010836717737571.
 • Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 48) z dnia 24 sierpnia 2006 r. (2006). [Full Transcript of the Meeting of the Committee on Foreign Affairs (No. 48) of August 24, 2006]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/19EE8641B8112679C12571F8002A0405/$file/0102105.pdf.
 • Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 130) z dnia 7 maja 2014 r. (2014). [Full Transcript of the Meeting of the Committee on Foreign Affairs (No. 130) of May 7, 2014]. Retrieved from: https://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/4294F34913E51DD7C1257CDD004B5B6F/%24File/0323607.pdf.
 • Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 91) z dnia 14 grudnia 2017 r. (2017). [Full Transcript of the Meeting of the Committee on Foreign Affairs (No. 91) of December 14, 2017]. Retrieved from: https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/706316FA484A7E64C1258205004654BE/%24File/0269008.pdf.
 • Podgórzańska R. (2006). Rola i znaczenie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych po 1989 roku. ACTA POLITICA NR 18. ZESZYTY NAUKOWE.
 • Podgórzańska, R. (2007). Działalność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1989– 2005): wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Raunio, T., & Wagner, W. (2017). Towards Parliamentarisation of Foreign and Security Policy? West European Politics, 40(1), 1–19. DOI: 10.1080/01402382.2016.1240411.
 • Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.) (2012). [Rules of Procedure of the Sejm]. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm.
 • Sikorski, R. (2018). Polska może być lepsza. Kraków: Znak.
 • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych z działalności w VII kadencji Sejmu (2011–2015), Część informacyjno-statystyczna (spis tabel) (2015). Warszawa. Tabela 18 – Wizyty delegacji parlamentarnych oraz przedstawicieli wybranych instytucji i organizacji międzynarodowych [Report of the Committee on Foreign Affairs on Activities in the 7th Term of the Sejm (2011–2015), Information and Statistical Part (List of Tables). Warsaw, Table 18 – Visits of Parliamentary Delegations and Representatives of Selected International Institutions and Organizations]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spis_tabel_SZA/$file/spis_tabel_SZA.pdf.
 • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych z działalności w VII kadencji Sejmu (2011–2015), Część opisowa (2015). [Report of the Committee on Foreign Affairs on the Activities of the 7th Term of the Sejm (2011–2015), Narrative part]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/opis_SZA/$file/opis_SZA.pdf.
 • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych z działalności w VIII kadencji Sejmu (2015–2019), Część informacyjno-statystyczna (spis tabel) (2019). Warszawa. Tabela 19 – Wizyty delegacji parlamentarnych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zagranicznych [Report of the Committee on Foreign Affairs on Activities in the 8th Term of the Sejm (2015–2019), Information and Statistical Part (List of Tables), Warsaw. Table 19 – Visits of Parliamentary Delegations and Representatives of International Institutions and Organizations]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/tabela19_sza/$file/tabela19_sza.pdf.
 • Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie wypowiedzi Pana Antoniego Macierewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przyjęte w dniu 24 sierpnia 2006 roku (2006). [Statement of the Committee on Foreign Affairs…]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie5.nsf/nazwa/sza_o997/$file/sza_o997.pdf.
 • Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęte na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie stosunków polsko-gruzińskich (2017). [Statement of the Committee on Foreign Affairs of the Sejm of the Republic of Poland Adopted at Its Session of 14 December 2017 on Polish-Georgian Relations]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/sza_sta276/$file/sza_sta276.pdf.
 • Surmacz, B., & Kuczyńska-Zonik, A. (Eds.) (2019). Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019. IEŚ Policy Papers, 2. Lublin: Instytut Europy Środkowej.
 • Tayie, M.S., & Dashti, I.M. (2018). Parliament and Foreign Policy-Making Process. Asian Social Science, 14(2), 165–172. DOI: 10.5539/ass.v14n2p165.
 • Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli komisji. Tabela 17 (2015). [Foreign Departures by Committee Representatives. Table 17]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/tabela17_SZA/$file/tabela17_SZA.pdf.
 • Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli komisji. Tabela nr 18 (2019). [Foreign Departures by Committee Representatives. Table No. 18]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/tabela18_sza/$file/tabela18_sza.pdf.
 • Zaremba, J. (2018, September 14). Witold Waszczykowski: Niemcy postępują złośliwie. Brutalnie pogwałcili oficjalny zakaz wjazdu do UE. Retrieved from: https://www.radiozet.pl/Radio/Z-zycia-Radia/Gosc-Radia-ZET.-Wirold-Waszczykowski-u-Beaty-Lubeckiej.-14.09.2018.

władza wykonawcza władza ustawodawcza Grzegorz Schetyna Białoruś komisja spraw zagranicznych polska polityka zagraniczna executive power legislature Belarus foreign affairs committee Polish foreign policy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart