Rodzina i wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości kulturowej

Author: Adriana Frączek
Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 165-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201710
PDF: cip/15/cip1510.pdf

Artykuł przedstawia wybrane wartości chrześcijańskie, odgrywające zasadniczą rolę w wychowaniu i kształtowaniu osobowości człowieka – miłość bliźniego, prawda, rodzina. Ponadto mawia rolę środowisk wychowawczych – rodziny, szkoły, Kościoła – w procesie wychowywania i budowania tożsamości kulturowej.

Family and Christian values as elements of cultural identity

The article presents selected Christian values, which play a vital role in the upbringing and shaping of the human personality – love of neighbor, truth, family In addition, it teaches the role of educational environments – family, school and church – in the process of raising and building cultural identity.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bębas S., Jasiuk E., Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom 2011.
 • Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, WAM, Kraków 2005.
 • Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości: polska, europejska czy uniwersalna?: psychologiczne badania empiryczne, Lublin 2007.
 • Celary I., Polok G. (red.), Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym: praca zbiorowa, Katowice 2008.
 • Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, Lublin 2009.
 • Cudak H., Przekaz wartości w systemie oddziaływań rodzicielskich, [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011.
 • Cudak S., Rodzina i dzieci wobec etycznych wartości, [w:] Bębas S., Jasiuk E (red), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t. 2, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011.
 • Cudak H., Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, red. W. Muszyński, Toruń 2010.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jan Pawła II, t. 2, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jan Pawła II, t. 2, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, [w] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Homilia na Błoniach w Krakowie, [w:] Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, Poznań 1979.
 • Jedynak S., Kojkoł J. (red.), Encyklopedia filozofii wychowania, Bydgoszcz 2009.
 • Kluz T., Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież, Toruń 2007.
 • Kornas–Biela D. (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Lublin 2001.
 • Łobocki M., Altruizm a wychowanie, Lublin 2002.
 • Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006.
 • Łobocki M., Wartości tworzywem wychowania, [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000.
 • Muszyński W. (red.), Rodzina w świecie wartości: religia, praca i czas wolny, Toruń 2010.
 • Nowak W., Tunkiewicz M., Godność człowieka i rodziny, Olsztyn 2007.
 • Piasecka A., Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny, Toruń 2008.
 • Rostowska T., System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe, [w:] Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001.
 • Szerląg A. (red.), Edukacja ku wartościom, Kraków 2004.

tożsamość kulturowa wartości rodzina family Cultural Identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart