O specyfice wykładowców seniorów (między andragogiką a terapią)

Author: Małgorzata Kowalczyk
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 49-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201803
PDF: cip/16/cip1603.pdf

W najbliższej przyszłości zaznaczać się będą dwa przeciwstawne zjawiska: wydłużania okresu edukacji obowiązkowej oraz powszechnego uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. To ostatnie może być realizowane zarówno w formule UTW, jak i w formule regularnych zajęć dla grup uczniów lub studentów 50 plus. Mimo że liczba takich inicjatyw jest bardzo duża nie rozwiązała jeszcze kwestii przygotowania wykładowców dla tych form edukacji seniorów. Może a niekiedy już generuje to napięcia, co uwidaczniało się w studiach stacjonarnych formuły 50 plus realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Oznacza to konieczność sprofesjonalizowania nauczycieli dla tych form edukacyjnych, aby możliwe było zróżnicowanie między zajęciami na standardowych studiach stacjonarnych a zajęciami w formule studiów stacjonarnych od 50 plus do UTW.

On the specificity of seniors’ lecturers (between andragogy and therapy)

In the near future, two opposite phenomena will be emphasized: the phenomenon of extending the period of compulsory education and general participation in lifelong learning. The latter can be implemented both in the U3A formula and in the formula of regular classes for groups of 50 plus students. Although the number of such initiatives is very large, it has not yet solved the issue of preparing lecturers for these forms of seniors’ education. It may, and sometimes it generates tensions, which might have been observed in the stationary studies of the 50 plus formula implemented at the Pomeranian Academy in Słupsk. This means that teachers need to be professionalised for these forms of education in order to be able to differentiate between the classes at standard full-time studies and classes in the full-time studies from 50 plus to U3A.

BIBLIOGRAFIA:

  • Böhme G., Die Entwicklung einer Institution- eine Bildungsgeschichte, Zeit haben Und Zeit finden, Idstein 1993.
  • Böhme G., Studium im Alter. Handbuch Bildung im Dritten Lebensalter, Frankfurt am Main 2001.
  • Halicki J., Informator sekcji UTW przy PTG, 1999/2000, Warszawa 2001.
  • Homplewicz J., Gerontologia wyzwaniem dla pedagogiki XXI wieku. Wykład inauguracyjny wygłoszony na uroczystości XX-lecia UTW przy UR w Rzeszowie 20 czerwca 2003 roku. W uzupełnieniu Księgi Pamiątkowej XX-lecia UTW w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
  • Matalkiewicz A,, Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii – Uniwersytet Trzeciego Wieku, Edukacja Dorosłych 2/2003.
  • Wesołowska E.A., Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, Edukacja Dorosłych 1/1994.
  • Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Katowice 2010.

adult education academic teachers studia 50 plus studia UTW nauczyciele akademiccy kształcenie dorosłych kształcenie bezinteresowne jako terapia 50 plus studies UTW studies disinterested education as a therapy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart