Author: Przemysław Sieradzan
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 135-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201810
PDF: cip/16/cip1610.pdf

Niniejszy artykuł poświęcony jest Republice Kabardo-Bałkarii – jednemu z podmiotów Federacji Rosyjskiej, w którym dwie grupy etniczne mają status narodowości tytularnych. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi analiza zjawiska dwutytularności w kontekście specyfiki ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Federacji Rosyjskiej. Dalsza część studium poświęcona jest samej Kabardo-Bałkarii, zamieszkiwanej przez dwie zupełnie odmienne w aspekcie kulturowym i językowym grupy etniczne – Kabardyjczyków (należących do superetnosu abchazo-adygejskiego czy też czerkieskiego) oraz tureckich Bałkarów. Przedmiotem rozważań jest wpływ modelu dwutytularnego na charakter reżimu politycznego, relacje międzyetniczne oraz stabilność sytuacji w regionie.

Kabardino-Balkaria as a two-subject republic within Russian Federation

The present paper is dedicated to the Republic of Kabardino-Balkaria – one of the subject of Russian Federation, in which two ethnic groups have a status of „titular nation”. The point of entry to the further considerations is an analysis of the phenomenon of „bi-titularism” in the context of the specifics of the political system of Union of Soviet Socialist Republic and Russian Federation. The further part of the study is dedicated to two ethnic groups, which are completely different in both cultural and linguistic aspect – Kabardians (who belong to Abkhaz-Adyghe superethnos) and Turkic Balkars. The influence of bi-titular model on the character of the political regime, inter-ethnic relations and stability of the regional situation.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bodio T. (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Bodio T. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Bodio T. (red.), Kaukaz. Transformacja przywództwa i elit politycznych, Warsza­wa 2012.
 • Bodio T. (red.), Kaukaz. Mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycz­nych, Warszawa 2012.
 • Bodio T. (red.), Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, War­szawa 2014.
 • Bodio T. (red.), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne, Warszawa 2014.
 • Bodio T. (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Warsza­wa 2017.
 • Borov A.H., Dumanov H.M., Kažarov W.H., Sovremennaâ gosudarstvenost v Ka­bardino-Balkarii: Istoki, puti stanovleniâ, problemy, Nalčik 1999.
 • Dorončenkov N.A., K soûzu suverennyh narodov. Sbornik dokumentov, Moskva 1991.
 • Islam na obszarze postradzieckim, „Prace OSW” 2003, nr 7.
 • Matuszek E., Narody Północnego Kaukazu. Historia – Kultura – Konflikty 1985–1991, Toruń 2007.
 • Richmond W., The Northwest Caucasus. Past, present, and future, New York 2008.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart