Покоління z як предтеча майбутньої планетарної цивілізації

Author: Лариса Саракун
Institution: National University of Food Technology
ORCID: https://orcid. org/0000-0002-4692-2145
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 7-17
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.01
PDF: cpls/4/cpls401.pdf

Generation Z as a Forecast of the Coming Planetary Civilization

The article analyzes the features of “Generation Z” as a harbinger of future planetary civilization. Attention is paid to information and digital technologies that affect the world community, rapidly transforming it into a single world, forming a “digital generation” that is effectively adapted to the new socio-cultural reality and feels more “citizens of the world” than their own country. The article analyzes the features of “Generation Z” as a harbinger of future planetary civilization. Attention is paid to information and digital technologies that affect the world community, rapidly transforming it into a single world, forming a “digital generation” that is effectively adapted to the new socio-cultural reality and feels more “citizens of the world” than their own country. The most important condition for their socialization is the construction of social reality, adaptation to new environmental conditions, its symbolization, separation of “their world”, restructuring of environmental conditions according to the thesaurus, built under the influence of macro- and microsocial factors, according to its symbolic universe. The interconnected processes of globalization and informationalization of society are revealed, which directly blur the boundaries of the modern interstate system, creating a contradictory and heterogeneous global society with a cosmopolitan worldview. The cosmopolitan approach is substantiated, which, overcoming state borders, allows to go beyond national practices, promotes their integration into the new world context through the establishment of a “compromise” of cultural, religious, ethnic and other differences. Cosmopolitanism is becoming a worldview and ideological platform and ontological unity of the planetary community. The modern generation needs to find its own way of mastering society. In order to understand the vicissitudes and metamorphoses of the modern world, we need a different perception of reality and the transformation of worldviews, values, the formation of a new identity. It is important not only to act locally, but also to think globally, systematically, taking into account particular and universal interests, immediate and long-term goals. The formation of a single world community, the formation of a global civil society, which in the long run must necessarily be formed as a result of overcoming fragmentation and the formation of a holistic world – „eternal peace” is becoming increasingly apparent.

У статті проаналізовано особливості «покоління Z» як провісника майбутньої планетарної цивілізації. Звернено увагу на інформаційно-цифрові технології, що впливають на світове співтовариство, стрімко перетворюючи його на єдиний світ, формуючи «цифрове покоління» – людей, які ефективно адаптовані до умов нової соціокультурної реальности й почуваються швидше «громадянами світу», ніж власної країни. Найважливішою умовою їхньої соціалізації є конструювання соціальної реальности, адаптація до нових умов середовища, його символізація, виокремлення зони «свого світу», переструктурування умов середовища відповідно до тезаурусу, що вибудовується під впливом макро- та мікросоціальних факторів відповідно до свого символічного універсуму. Розкрито взаємопов’язані процеси глобалізації, інформатизації суспільства, які безпосередньо розмивають межі сучасної міждержавної системи, створюючи суперечливий та неоднорідний глобальний соціум із космополітичним світоглядом. Обґрунтовано космополітичний підхід, який, долаючи державні кордони, дає можливість вийти за межі національних практик, сприяє їхній інтеграції в новий світовий контекст на основі утвердження «компромісу» культурних, релігійних, етнічних та інших відмінностей. Космополітизм стає світоглядно-ідеологічною платформою й онтологічною єдністю планетарного співтовариства. Сучасному поколінню необхідно шукати свій шлях освоювання суспільства. Для того, щоб розібратися в перипетіях і метаморфозах сучасного світу, потрібне інше сприйняття дійсности і трансформація світоглядних позицій, ціннісних установок, формування нової ідентичности. Важливо не тільки діяти локально, а й мислити глобально, системно, з урахуванням партикулярних і універсальних інтересів, найближчих і віддалених цілей. Все більш очевидним стає формування єдиного світового співтовариства, становлення глобального громадянського суспільства, яке в перспективі з необхідністю має сформуватися внаслідок подолання фрагментарности й формування цілісного світу – «вічного миру».

REFERENCES:

 • Баева Л.В. Виртуальная коммуникация: особенности и  этические принципы. Философские науки. 2015. № (10). С. 94–110.
 • Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию [Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова]. Москва : Прогресс-Традиция. 2001. 304 с.
 • Возьянов А. Рец. на кн.: Уильям Митчелл. Я++: Человек, город, сети. Антропологический форум. 2014. №  23. С. 245–250.
 • Гіденс Е. Нестримний світ. Як глобалізація перетворює наше життя [пер. з англ.]. Kиїв: Альтерпрес, 2004. 100 с.
 • Ершова Р.В. Цифровое поколение: между мифом и  реальностью. Философские науки. №  62(2). 2019. С. 96–108.
 • Зеленов Є.А. Цифрове покоління: ризики, переваги, засоби взаємодії. Духовність особистості: методологія, теорія, практика: зб. наук. пр. Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля. Вип. 5 (86). 2018. С. 67–82.
 • Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [пер.с англ. О. Шкаратана]. Москва: ГУВЭШ, 2000. 608 с.
 • Кастельс  М. Власть коммуникации. пер. с  англ. Н.М. Тылевич; под науч. ред. А.И. Черных; Нац. исслед. ун-т „Высшая школа экономики”. 2-е изд., доп. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. 590 с.
 • Криман А.И. Идея постчеловека: сравнительный анализ трансгуманизма и постгуманизма. Философские науки. № 62(4). 2019. С. 132–147.
 • Кугай А.И., Михайлова В.В. «Цифровое поколение»: угрозы и надежды в эпоху информационно-цифровой цивилизации. Управленческое консультирование. № (7). 2019. С. 90–99.
 • Лем С. Сумма технологии / Редакция и послесловие: Б.В. Бирюкова и Ф.В. Широкова. Перевод с польского: А.Г. Громова, Д.И. Иорданский, Р.И. Нудельман, Б.Н. Пановкина, Л.Р. Плинер, Р.А. Трофимова, Ю.А. Ярошевский. Москва: «Мир». 1968. Электронная публикация:  Центр гуманитарных технологий. 01.06.2012. URL:  https://gtmarket.ru/library/basis/4511/4512 (дата звернення 24. 01.2022).
 • Луков В.А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ. Москва: Канон + РООИ «Реабилитация», 2012. 528 с.
 • Митчелл У. Я++ [Я плюс плюс]: Человек, город, сети. Пер. с англ. Москва: Strelka Press, 2012. 328 с.
 • Момот А.С. Інформаційні чинники впливу на сталий розвиток світосистеми. Нова парадигма. Вип.  104. 2011. С. 68–69.
 • О’Туатайл  Г. Геополитические условия постмодерна: государства, государственное управление и безопасность в новом тысячелетии URL: http://www.geopolitica.ru/article/geopoliticheskie-usloviyapostmodernagosudarstva-gosudarstvennoe-upravleniei-bezopasnost-v#.UgxGIawRTDd. (дата звернення 12.09.2021).
 • Саракун  Л. Космополітизм як світоглядний modus vivendi планетарного соціуму : монографія. Київ : Видавець ПП Лисенко М.М., 2021. 256 с.
 • Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. [пер. с англ.]. Москва: АСТ; Ермак, 2004. 488 с.
 • Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / пер. с нем. Л. Воропай, Москва: Праксис, 2010. 264 с.
 • Bauman Z., Tester K. On the Postmodern Debate // Postmodernism: What Moment? / ed. by P. Goulimari. Manchester: Manchester University Press, 2007. P. 22–31.
 • Habermas  J. Technic und Wissenschaft also “Ideologie”. Frankfurt-a-M. 1974.
 • Palfrey John, Gasser Urs. Born Digital. Understanding the first generation of digital natives. N.Y., 2008. P. 7.
 • Baeva, L.V. (2015). Virtualnaya kommunikaciya: osobennosti i eticheskie principy [Virtual communication: features and ethical principles]. Filosofskie nauki. [Russian].
 • Bauman, Z., Tester, K. (2007). On the Postmodern Debate. In P. Goulimari (Ed.), Postmodernism: What Moment? Manchester: Manchester University Press.
 • Bek, U. (2001). Chto takoe globalizaciya? Oshibki globalizma – otvety na globalizaciyu [What is globalization? The Mistakes of Globalism – Responses to Globalization] Per. s nem. A. Grigoreva, V. Sedelnika; Obsh. red. i poslesl. A. Filippova. Moskva: Progress-Tradiciya. [Russian].
 • Digital Demands: The Challenges of Constant Connectivity. Retrieved from: https://niemanreports.org/articles/digital-demands-the-challenges-of-constant-connectivity/.
 • Ershova, R.V. (2019). Cifrovoe pokolenie: mezhdu mifom i realnostyu [Digital generation: between myth and reality.] Filosofskie nauki. [Russian].
 • Fukuyama, F. (2004). Konec istorii i poslednij chelovek [The end of history and the last man.]. [per. s angl.]. Moskva: AST; Ermak, [Russian].
 • Habermas, J. (1974). Technic und Wissenschaft also “Ideologie”. Frankfurt-a-M. Habermas, Y. (2010). Problema legitimacii pozdnego kapitalizma [The problem of legitimation of late capitalism] per. s. nem. L. Voropaj. Moskva: Praksis. [Russian].
 • Hidens, E. (2004). Nestrymnyi svit. Yak hlobalizatsiia peretvoriuie nashe zhyttia [Unrestrained world. How globalization is transforming our lives][per. z anhl.]. Kyi’v: Alterpres. [in Ukrainian].
 • Kastels, M. (2000). Informacionnaya epoha: ekonomika, obshestvo i kultura [Information Age: Economy, Society and Culture]. [per.s angl. O. Shkaratana]. Moskva: GUVESh. [Russian].
 • Kastels, M. (2017). Vlast kommunikacii [The power of communication]. per. s  angl. N.M. Tylevich; pod nauch. red. A.I. Chernyh; Nac. issled. un-t “Vysshaya sokola ekonomiki”. 2-e izd., dop. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki. [Russian].
 • Kriman, A.I. (2019). Ideya postcheloveka: sravnitelnyj analiz transgumanizma i postgumanizma [The Idea of the Posthuman: A Comparative Analysis of Transhumanism and Posthumanism.]. Filosofskie nauki. [Russian].
 • Kugaj, A.I., Mihajlova. V.V. (2019). «Cifrovoe pokolenie»: ugrozy i nadezhdy v epohu informacionno-cifrovoj civilizacii [“Digital generation”: threats and hopes in the era of information and digital civilization.]. Upravlencheskoe konsultirovanie. [Russian].
 • Lem, S. (1968). Summa tehnologii [The amount of technology]. Retrieved from: https://gtmarket.ru/library/basis/4511/4512. [Russian].
 • Lukov, V.A. (2012). Teorii molodezhi: Mezhdisciplinarnyj analiz [“Digital generation”: threats and hopes in the era of information and digital civilization]. Moskva: Kanon + ROOI «Reabilitaciya». [Russian].
 • Mitchell, U. (2012). Ya++ [Ya plyus plyus]: Chelovek, gorod, seti [I++ [I plus plus]: Man, city, networks.]. Per. s angl. Moskva: Strelka Press. [Russian].
 • Momot, A.S. (2011). Informatsiini chynnyky vplyvu na stalyi rozvytok svitosystemy [Information factors influencing the sustainable development of the world system.]. Kyi’v: Nova paradyhma. [in Ukrainian].
 • O’Tuatajl, G. Geopoliticheskie usloviya postmoderna: gosudarstva, gosudarstvennoe upravlenie i bezopasnost v novom tysyacheletii [Geopolitical Conditions of Postmodernity: States, Public Administration and Security in the New Millennium]. Retrieved from: http://www.geopolitica.ru/article/geopoliticheskie-usloviya-postmodernagosudarstva-gosudarstvennoe-upravlenie-i-bezopasnost-v#.UgxGIawRTDd. [Russian].
 • Palfrey, J., Gasser, Urs. (2008). Born Digital. Understanding the first generation of digital natives. N.Y.
 • Sarakun, L. (2021). Kosmopolityzm yak svitohliadnyi modus vivendi planetarnoho sotsiumu [Cosmopolitanism as a worldview modus vivendi of planetary society]. Monohrafiia. Kyi’v: Vydavets PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].
 • Smartfon dzhunglej. Kak gadzhety vliyayut na podrostkov [Elektronnyj resurs]. Retrieved from: http://cittel.ru/ [Russian].
 • Vozyanov, A. (2014). Rec. na kn.: Uilyam Mitchell. Ya++: Chelovek, gorod, seti [William Mitchell. Me++: Man, city, networks] Antropologicheskij forum. [Russian].
 • Zelenov, Ye. A. (2018). Tsyfrove pokolinnia: ryzyky, perevahy, zasoby vzaiemodii [Digital generation: risks, benefits, means of interaction.]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia, praktyka: zb. nauk. pr. Sieverodonetsk: Vyd-vo SNU im. Volodymyra Dalia. [in Ukrainian].

цифрове покоління global society citizens of the world cosmopolitan worldview digital generation cosmopolitanism Information Technology social networks

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart