Відео та фотофіксація адміністративних правопорушень громадянами

Author: Степан Василенко (Stepan Vasylenko)
Institution: аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету №3 ІПФПНП ЛьвДУВС; Інспектор роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Львівській області департаменту патрульної поліції
ORCID: https://orcid.org/0000-0002- 5529-3694
Author: Степан Гнатюк [Stepan Hnatiuk]
Institution: доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, декан факультету №3 ІПФПНП ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9203-1511
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 18-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.02
PDF: cpls/4/cpls402.pdf

Video and Photo Recording of Administrative Offenses by Citizens

The mortgage of effectiveness and prospect of development of democratic transformations to our state is the proper legal adjusting and functioning of institute of participation of public in law-enforcement activity. Bringing in of public to implementation of law-enforcement functions it is an important form of realization of constitutional right citizens on participating in the administrative department of society and state. In this article the affected question that mainly touches the improvement of operationability and objectivity of reacting the National police on offence, and also in future on substantial reduction of offences, perfection of defence of public law and order, realization of preventive activity with bringing in of citizens by means of specially worked out to addition for смартфонів that will have the opportunity to fix offence by means of photo or video and specify the place of potential feasance of offence, and also give to him description and explanation and to hand in an electronic application with electronic digital signature, together with her send fixed and collected information to corresponding organ national police Ukraine for reacting. Study of range of problems. Application of technical devices and technical equipments, that have functions of filming, videotape recording, or facilities of фото- and filming, for jigging of offences were the article of attention of such scientists, as P.P. Artemenko, O.V. Jafarova, T.P. Minka, B.V. Zhukov, et al. However seems expedient to notice that at the same time information from the corresponding range of problems is practically absent and investigated not enough, that in turn predetermines actuality for more deepening research of this select subjects. The purpose of the article is to study and characterize the current legislation of Ukraine regarding video and photo recording of offenses. Providing a proposal on the delegation of preventive police measures to citizens, namely the use of technical devices and technical means that have the functions of filming, video recording, or means of photo and film recording, namely: smartphones, outdoor video surveillance cameras, car video recorders, etc., with the aim of attracting citizens to the protection of law and order and crime prevention. The concepts of law enforcement agency, administrative offense (misdemeanor) and prevention are analyzed. The powers of the National Police in the field of preventive activities are considered and characterized, in particular, the use of technical devices and technical means that have the functions of filming, video recording, or means of photo and film filming, video recording. The analysis of Constitution of Ukraine, laws and scientific publications of represented is conducted in magazines and in a network the internet, with illumination of problem questions, that is related to fixing by means of technical devices and technical equipments, that have functions of filming, videotape recording, or facilities of фото- and filming, videotape recording of offences.

Запорукою результативности та перспективою розвитку демократичних перетворень у нашій державі є належне правове регулювання і функціонування інституту участи громадян у правоохоронній діяльності. Залучення громадськости до виконання правоохоронних функцій – це важлива форма реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами суспільства та держави. У цій статті порушено питання, яке в основному стосується покращення оперативности та об’єктивности реагування Національною поліцією на правопорушення, а також згодом на суттєве зменшення правопорушень, вдосконалення захисту публічного правопорядку, проведення превентивної діяльности із залученням громадян за допомогою спеціально розробленого додатку для смартфонів, який матиме змогу фіксувати правопорушення за допомогою фото або відео та вказувати місце потенційного вчинення правопорушення, а також надавати до нього опис і пояснення та подавати електронну заяву з електронним цифровим підписом, разом із нею відсилати зафіксовану та зібрану інформацію до відповідного органу Національної поліції України для реагування. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки для фіксування правопорушень були предметом уваги таких науковців, як П.П. Артеменко, О.В. Джафарова, Т.П. Мінка, Б.В. Жуков та інші. Проте видається доцільним зауважити, що водночас інформації з відповідної проблематики в науковому дискурсі дуже мало, вона недостатньо досліджувана, що своєю чергою зумовлює актуальність для поглибленого її вивчення. Метою статті є дослідження чинного законодавства України щодо відео- та фотофіксації правопорушень, а також формулювання пропозиції щодо делегування превентивних поліційних заходів громадянам, а саме застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, тобто смартфонів, камер зовнішнього відеоспостереження, автомобільних відеореє страторів тощо з метою залучення громадян до захисту правопорядку та запобігання правопорушенням. Проаналізовано поняття правоохоронного органу, адміністративного правопорушення та превенції. Розглянуто та охарактеризовано повноваження Національної поліції у сфері превентивної діяльності, зокрема застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Проведено аналіз Конституції України, законів і наукових публікацій у періодичних виданнях та в інтернеті з висвітленням проблемних питань, які пов’язані з фіксацією за допомогою технічних приладів і технічних засобів, що мають функції кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису правопорушень.

REFERENCES:

 • Закон України “Про Національну поліцію” від 02.07. 2015 № 580-VIII // Офіційний вісник України. 2015. № 63. Ст. 33.
 • Закон України про державний захист працівників суду і  правоохоронних органів (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 11, ст. 50).
 • Закон України про інформацію (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст. 650).
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122).
 • Конституція України : офіційний текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
 • Наказ МВС України від 18.12.2018 № 1026 Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і  кінозйомки, відеозапису. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19#Text.
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. – Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 480 с.
 • С.О Василенко. Встановлення особи для притягнення її до адміністративної відповідальності як превентивний поліцейський захід. Юридичний науковий електронний журнал. м. Запоріжжя, 4. 2020 р. ст. 139-141. URL: http://lsej.org.ua/4_2020/34.pdf.
 • Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність: монографія / М.Г. Колодяжний ; за ред. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2017. – 252 с.
 • Kolodiazhnyi, M.H. (2017). Suchasnyi zarubizhnyi dosvid hromadskoho vplyvu na zlochynnist: monohrafiia. Pravo (in Ukrainian)
 • Ministerstvo vnutrishnikh sprav (2018). Nakaz MVS Ukrajiny vid 18.12.2018 # 1026 Pro zatverdzhennja Instrukciji iz zastosuvannja orghanamy ta pidrozdilamy policiji tekhnichnykh pryladiv i tekhnichnykh zasobiv, shho majutj funkciji foto- i  kinozjomky, videozapysu, zasobiv foto- i kinozjomky, videozapysu. [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 18.12.2018 № 1026 On approval of the Instruction on the use by police bodies and units of technical devices and technical means that have the functions of photography and filming, video recording, means of photography and filming, video recording]. Kyiv: Ministry of Internal Affairs. Retrieved from:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19#Text (in Ukrainian).
 • Minka, T.P. (2017). Naukovo-praktychnyj komentar Zakonu Ukrajiny «Pro Nacionaljnu policiju» [Scientific and practical commentary on the Law of Ukraine “On the National Police”]. Dnipro: State University of Internal Affairs, pp. 200–201 (in Ukrainian).
 • Oficijnyj visnyk Ukrajiny (2015). Zakon Ukrajiny “Pro Nacionaljnu policiju” [ Law of Ukraine “On the National Police”]. Kyiv: Official Journal of Ukraine, p. 33 (in Ukrainian).
 • Verkhovna Rada Ukrajiny (1984). Kodeks Ukrajiny pro administratyvni pravoporushennja [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Kyiv: Verkhovna Rada of Ukraine, no 51, p. 1122 (in Ukrainian).
 • Verkhovna Rada Ukrajiny (1992). Zakon Ukrajiny pro informaciju [Law of Ukraine on Information]. Kyiv: Verkhovna Rada of Ukraine, no 48, p. 650 (in Ukrainian).
 • Verkhovna Rada Ukrajiny (1994). Zakon Ukrajiny pro derzhavnyj zakhyst pracivnykiv sudu i  pravookhoronnykh orghaniv [Law of Ukraine on State Protection of Court Employees and Law Enforcement Bodies]. Kyiv: The Verkhovna Rada of Ukraine, no 11, p. 50 (in Ukrainian).
 • Verkhovna Rada Ukrajiny (1996). Konstytucija Ukrajiny [Constitution of Ukraine] Kyiv: Verkhovna Rada of Ukraine, no 30, p. 141 (in Ukrainian).
 • Vasylenko, S.O. (2020). Vstanovlennia osoby dlia prytiahnennia yii do administratyvnoi vidpovidalnosti yak preventyvnyi politseiskyi zakhid [Establishing a person to bring him to administrative responsibility as a preventive police measure]. Legal scientific electronic journal. Zaporizhzhia, 4(32), pp. 139–141. Retrieved from: http://lsej.org.ua/4_2020/34.pdf (in Ukrainian).

адміністративна відповідальність National Police of Ukraine video and photo recording of offenses ensuring public safety protection of public order functions of law enforcement agencies law enforcement agencies administrative responsibility citizens prevention evidence

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart