Правові основи адміністративного договору у сфері підприємницької діяльности

Author: Сергій Єсімов (Serhii Yesimov)
Institution: Lviv State University of Internal Affairs
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9327-0071
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 27-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.03
PDF: cpls/4/cpls403.pdf

Legal Basis of Administrative Agreement in the Field of Entrepreneurial Activity

The article on the basis of systematic analysis using the formal-legal and comparative-legal method of studying legal phenomena, considers the legal basis of the administrative agreement in the field of entrepreneurship as a means of improving the legal regulation of entrepreneurship in the context of European integration. The subject of scientific research is a set of administrative and legal norms that mediate relations in the field of entrepreneurial activity on the basis of an administrative agreement in modern economic and legal conditions. The urgency of the study is due to insufficient conceptual development of the issue of administrative contract from the standpoint of separation into an independent institution of administrative law with proper legalization and lack of a universal concept of administrative contract. The study examines the specifics of the legal basis of administrative and contractual regulation, which includes seven groups of regulations that regulate certain aspects of administrative and contractual relations, determine the subjects of public administration authorized to enter into administrative contracts, their competence. In this context, the legal nature of the administrative contract as an institution of administrative law with elements of complex regulation, forms of administrative law, forms and methods of public administration, a set of administrative procedures and legal fact is substantiated. Based on current legislation (Constitution of Ukraine, Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, laws of Ukraine, acts of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, departmental normative legal acts) the essence of the administrative agreement as a form of objectification of the will of the counterparties is considered. A condition of legal significance is the expression of will, determined by the degree of freedom of the participants. Expression of will and freedom of consent provides an opportunity to justify the design of administrative agreements, the concept of the functions of the administrative agreement on the role and importance in regulating public relations, as well as areas of administrative contractual regulation on public relations in public administration. The procedural component of administrative-contractual relations is considered. Administrative-contractual procedure is a logically complete set of legal and organizational actions and decisions aimed at achieving the established legally significant result. It is proposed to form a systemic legal basis for administrative-contractual regulation and a universal procedure for concluding an administrative agreement for agreements of normative and organizational content, vertical and horizontal agreements, the construction of which should be defined in the Law of Ukraine On Administrative Procedure.

У статті на підставі системного аналізу з використанням формально-юридичного та порівняльно-правового методу дослідження правових явищ розглянуто правові основи адміністративного договору у сфері підприємницької діяльності як засобу підвищення ефективності правового регулювання підприємницької діяльності в контексті європейської інтеграції України. Предмет наукової розвідки – сукупність адміністративно-правових норм, що опосередковують відносини у сфері підприємницької діяльності на основі адміністративного договору в сучасних економіко-правових умовах. Актуальність дослідження зумовлює недостатня концептуальна розробленість проблематики адміністративного договору з позиції виділення в самостійний інститут адміністративного права з належною легалізацією та відсутністю універсальної концепції адміністративного договору. У ході дослідження розглянуто специфіку правової основи адміністративно-договірного регулювання, яка включає сім груп нормативно-правових актів, що регулюють окремі аспекти адміністративно-договірних відносин, визначають суб’єктів публічного управління, уповноважених укладати адміністративні договори, їхню компетенцію. У зазначеному контексті обґрунтовано юридичну природу адміністративного договору як інституту адміністративного права з елементами комплексного регулювання, форми адміністративного права, форми та методу державного управління, сукупності адміністративних процедур і юридичного факту. На підставі чинного законодавства (Конституції України, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів) розглянуто сутність адміністративного договору як форми об’єктивації волевиявлення контрагентів. Умовою, що має юридичне значення, є волевиявлення, детерміноване мірою свободи учасників. Волевиявлення та свобода узгодження дає можливість обґрунтувати конструкцію адміністративних договорів. Позначено поняття функцій адміністративного договору щодо ролі та значення в регулюванні державно-управлінських відносин, а також напрямів впливу адміністративно-договірного регулювання на суспільні відносини у сфері державного управління. Розглянуто процедурну складову адміністративно-договірних відносин. Адміністративно-договірна процедура є логічно завершеною сукупністю правових і організаційних дій та рішень, спрямованих на досягнення встановленого юридично значущого результату. Запропоновано сфор мувати системну правову основу адміністративно-договірного регулювання та універсальну процедуру укладання адміністративного договору для договорів нормативного та організаційного змісту, вертикальних і горизонтальних угод, конструкцію яких доцільно визначити в законі України «Про адміністративну процедуру».

REFERENCES:

 • Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
 • Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15
 • Коломоєць Т., Колпаков В. Поняття доктрини адміністративного права. Вісник НАПрНУ. 2020. № 2. С. 14-26.
 • Проєкт Закону про адміністративну процедуру. URL. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834
 • Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і  їхніми державами-членами, з  іншої сторони: Закон України від 14.09.2014 р. № 1678-VII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18Text
 • Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/922-19
 • Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15
 • Остапенко О.І. Ковалів М.В., Гулак Л.С. та ін. Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник; Вид. 2-е, доп. Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с.
 • Тимчишин Т.М. Адміністративно-правовий договір як акт правового застосування. загальна характеристика. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 199-207.
 • Черномиз Н. Особливості використання адміністративного договору в  сфері підприємницької діяльності. Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді: матеріали ІV Міжнародна наукова конференція. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 282-284.
 • Школик А.М. Адміністративно-процесуальне законодавство в  Україні: становлення та систематизація: дис. … д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 417 с.
 • Konstytutsiyi Ukrayiny [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine (1996, June 28, № 254k/96-VR). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254-96-вр#-Text [in Ukrainian].
 • Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of Administrative Procedure of Ukraine: Law of Ukraine (2005, July 6, № 2747-IV). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15 [inUkrainian].
 • Kolomoyets, T., Kolpakov, V. (2020). Ponyattya doktryny administratyvnoho prava [Concept of the doctrine of administrative law]. Visnyk NAPrNU – Bulletinof NAPRNU 2, pp. 14–26. [in Ukrainian]
 • Proyekt Zakonu pro administratyvnu protseduru [Draft Law on Administrative Procedure] Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834 [in Ukrainian].
 • Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta yevropeysʹkym Soyuzom, yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [On the ratification of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand: Law of Ukraine (2014, September 14, №  1678-VII). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18Text [in Ukrainian].
 • Pro publichni zakupivli [On public procurement: Law of Ukraine (2015, December 25, № 922-VIII). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/922-19 [in Ukrainian].
 • Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny [Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine (2003, January 16, № 435-IV). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 [in Ukrainian].
 • Ostapenko, O.I., Kovaliv, M.V., Hulak L.S. ta in. (2021). Administratyvne pravo Ukrayiny (zahalʹna chastyna) [Administrative law of Ukraine (general part)]. Lʹviv: SPOLOM [in Ukrainian].
 • Tymchyshyn, T.M. (2018). Administratyvno-pravovyy dohovir yak akt pravovoho zastosuvannya. zahalʹna kharakterystyka [Administrative-legal contract as an act of legal application. General characteristics] Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – cientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, 2, pp. 199–207 [in Ukrainian].
 • Chernomyz, N. (2022). Osoblyvosti vykorystannya administratyvnoho dohovoru v sferi pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti. Pravova systema Ukrayiny v umovakh yevropeysʹkoyi intehratsiyi: pohlyad student·sʹkoyi molodi: materialy V Mizhnarodna naukova konferentsiya. [Peculiarities of using an administrative contract in the field of entrepreneurial activity. The legal system of Ukraine in the conditions of European integration: the view of student youth: materials of the 5th International Scientific Conference]. Ternopilʹ: ZUNU [in Ukrainian].
 • Shkolyk, A.M. (2021). Administratyvno-protsesualʹne zakonodavstvo v Ukrayini: stanovlennya ta systematyzatsiya [Administrative and procedural legislation in Ukraine: formation and systematization: dissertation. Doctor’sthesis. Zaporozhye: Zaporizʹkyy Natsionalʹnyy Universytet [in Ukrainian].

адміністративна процедура contract structure administrative law legal regulations administrative procedure contract public administration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart