Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним правочину, вчиненого дієздатною особою, яка в момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

Author: Руслана Алексій (Ruslana Aleksii)
Institution: South-Western Interregional Department of the Ministry of Justice
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7362-7571
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 35-43
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.04
PDF: cpls/4/cpls404.pdf

Theoretical and Practical Problems of Invalidation ofTransaction, Made by aPhysical Person with the Legal Capacity to Act, who Did not Realize the Significance of His/Her Actions and (or) Could not Control Them at the Time of Making aTransaction

The article is devoted to the research of the theoretical and practical problems of a transaction made by a physical person with the legal capacity to act, who did not realize the significance of his/her actions and (or) could not control them at the time of making a transaction. The conclusion about topicality and practical necessity to researching this issue due to the significant prevalence of transactions that do not correspond to the internal will of the person on this basis is made. The existence of certain collisions between the general and special norms that regulate the legal nature of these transactions has been stated. At the same time, the problem of determining the categories of persons who have the right to apply to a court with a claim on the invalidation of the transaction provided for in Article 225 of the Civil Code of Ukraine is raised in the research. Emphasis is placed on the fact that the qualification of such a transaction is an important feature of the presence of such a temporary state of the person, which makes it completely impossible to realize the objective reality and significance of their actions. Also in this scientific research other features of the considered transaction are given. At the same time, it is stated that it is difficult to prove the fact of being a person in a temporary state when he/she doesn’t realize completely the significance of their actions and (or) could not control them. This scientific research also characterizes the subject of proving in cases of invalidation of a transaction made by a physical person with the legal capacity to act, who did not realize the significance of his/her actions and (or) could not control them at the time of making a transaction. The proper list of circumstances which are subjecting to proof in these cases is formulated. The analysis of judicial practice in cases is done separately on of invalidation of transactions made by a physical person with the legal capacity to act, who did not realize the significance of his/her actions and (or) could not control them at the time of making a transaction.

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем правочину, вчиненого дієздатною особою в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Зроблено висновок про актуальність та практичну доцільність вивчення цього питання через досить значну поширеність правочинів, що не відповідають внутрішній волі особи із зазначеної підстави. Констатовано наявність певних колізій між загальною та спеціальними нормами, які регулюють правову природу цих правочинів. Поряд з цим, у дослідженні порушено проблему визначення категорій осіб, які мають право звернутися з позовом про визнання недійсним правочину, передбаченого статтею 225 Цивільного кодексу України. Акцентовано увагу на тому, що для кваліфікації цього правочину важливою ознакою є наявність такого тимчасового стану особи, який повністю унеможливлює усвідомлення нею об’єктивної дійсності та значення своїх дій. Також у цьому науковому дослідженні наведено й інші особливості аналізованого правочину. Поряд з цим, констатовано складність доведення перебування особи в тимчасовому стані, коли вона повністю не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. У цьому науковому дослідженні охарактеризовано також і предмет доведення в справах про визнання недійсним правочину, вчиненого дієздатною особою в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Сформульовано власний перелік обставин, які підлягають доведенню в цих справах. Окремо здійснено аналіз судової практики щодо визнання недійсними правочинів, вчинених дієздатною особою в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

REFERENCES:

 • Алексій Р.В. Правочини з вадами волі: проблеми теорії та практики: дис. … канд. юрид. наук: 12:00:03. Івано-Франківськ, 2020. 222 с.
 • Алексій Р.В. Проблемні аспекти визначення суб’єкта звернення до суду при розгляді справ про визнання недійсним правочину з вадами волі. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №2. С.58-61.
 • Аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». URL: https://protocol.ua/ua/vssu_analiz_sudovoi_praktiki_pri_zastosuvanni_sudami_roz_yasnen_vikladenih_u_post_plenumu_vsu/ (дата звернення 03.03.2022 р.)
 • Водоп’ян Т.В. Вирішення справ про визнання недійсними правочинів, вчинених дієздатною особою в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. №2(14). URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16vtvmkn.pdf (дата звернення 02.03.2022 р.)
 • Длугош О.І. Дефект волі у  правочині, вчиненому дієздатною особою. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. № 10. С. 139-145.
 • Недійсність правочинів: коментар судової практики. За заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018. 264 с.
 • Нижний А.В., Ходаківський М.П., Юровська Г.В. Визнання правочинів недійсними: основи теорії та судова практика. Посібник для суддів. Під ред. А.В. Нижного. Київ: Алерта, 2020. 234 с.
 • Постанова Верховного Суду від 17.10.2018 року, № 7197411 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77197411 (дата звернення 26.01.2022 р.)
 • Постанова Верховного Суду України від 29.02.2012 р. №21840087. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21840087 (дата звернення 05.03.2022)
 • Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Узагальнення судової практики від 24.11.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-08 (дата звернення 10.03.2022 р.)
 • Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 №9. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09 (дата звернення 05.03.2022 р.).
 • Про судову практику у  справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08 (дата звернення 10.02.2022 р.)
 • Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 06.06.2019 року, №83815970 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83815970 (дата звернення 21.02.2022 р.)
 • Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.10.2017 р. № 69348335. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69348335 (дата звернення 26.01.2022 р.)
 • Романюк Я.М. Коментар постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». К.: Істина, 2011. 96 с.
 • Скиданов К.В. Воля і волевиявлення в правочині: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. 285 с.
 • Умецька Г.О. Предмет доказування у справах про визнання правочинів недійсними. Форум права. 2012. №4. С.950-958. URL: http://arhive.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-4/12ugovpn.pdf (дата звернення 28.01.2022 р.).
 • Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 15.05.2014 р. №38771785. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38771785 (дата звернення 11.03.2022 р.)
 • Цивільний кодекс України: коментар/ Харитонов Є.О. [та ін.; заг. ред. Харитонов Є.О., Калітенко О.М]. Одеса: Юридична література, 2003. 1079с.
 • Aleksii, R.V. (2020). Pravochyny z vadamy voli: problemy teorii ta praktyky [Transactions with vices of the will: the problems of theory and practices]. (Extended abstract candidate thesis). Ivano-Frankivsk: King Danylo University [in Ukrainian].
 • Aleksii, R.V. (2019). Problemni aspekty vyznachennia subiekta zvernennia do sudu pry rozghliadi sprav pro vyznannia nediisnym pravochynu z vadamy voli [Problem aspects of determining the subject of apeal to court at consideration of cases about invalidation of the transaction with vices of the will]. Porivnialno-analitychne pravo, 2, pp. 58–61 [in Ukrainian].
 • Analiz okremykh pytan sudovoi praktyky, shcho vynykaiut pry zastosuvanni sudamy rekomendatsiinykh roziasnen, vykladenykh u postanovi Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06 lystopada 2009 roku № 9 «Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy». Retrieved from https://protocol.ua/ua/vssu_analiz_sudovoi_praktiki_pri_zastosuvanni_sudami_roz_yasnen_vikladenih_u_post_plenumu_vsu/ [in Ukrainian].
 • Dluhosh, O.I. (2014). Defekt voli u pravochyni, vchynenoho adiiezdatnoiu osoboiu [Defect of will in a legal transaction, which is done by a partially capable person]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho, 10, ss. 139–145 [in Ukrainian].
 • Kharytonov, Ye.O., Kalitenko, O.M. (Eds.). (2003). Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: komentar [The Civil Code of Ukraine: the commentary] Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].
 • Nyzhnyi, A.V., Khodakivskyi, M.P., Yurovska, H.V. (Eds.). (2020). Vyznannia pravochyniv nediisnymy: osnovy teorii ta sudova praktyka. Posibnyk dlia suddiv [The invalidation of the transactions: basics of theory and judicial practice]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
 • Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 29.02.2012 r. №21840087 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine on February 29, 2012 №21840087]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/21840087 [in Ukrainian].
 • Postanova Verkhovnoho sudu vid 17.10.2018 r., № 7197411 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine on October 17, 2018 №7197411] Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/77197411 [in Ukrainian].
 • Praktyka rozghliadu sudamy tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy: Uzahalnennia sudovoi praktyky vid 24.11.2008 r. [The practice of consideration by courts of civil cases on recognition of transactions as invalid: generalization of judicial practice of November 24, 2008] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-08 [in Ukrainian].
 • Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.11.2009 №9 [About judicial practice of consideration of civil cases on recognition of transactions invalid: resolution of the Supreme Court of Ukraine on November 6, 2009 №9] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text [in Ukrainian].
 • Pro sudovu praktyku u  spravakh pro spadkuvannia: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 30.05.2008 roku №7. [About judicial practice in cases of inheritance: resolution of the Supreme Court of Ukraine on May 30, 2008 №7] Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08 [in Ukrainian].
 • Rishennia Dniprovskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 06.06.2019 roku, №83815970 [Decision of the Dniprovsky District Court of Kyiv on June 6, 2019 №83815970)] Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/83815970 [in Ukrainian].
 • Rishennia Lutskoho miskraionnoho sudu Volynskoi oblasti vid 02.10.2017 r. № 69348335 [Decision of the Lutsk City&District Court of Volyn Region on October 2, 2017 №69348335]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/69348335 [in Ukrainian].
 • Romaniuk, Ya.M. (2011). Komentar postanovy Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 6 lystopada 2009 r. № 9 «Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy» [The commentary of The resolution of the Supreme Court of Ukraine on November 6, 2009 № 9 “About judicial practice of consideration of civil cases on recognition of transactions invalid”]. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].
 • Skydanov, K.V. (2015). Volia i volevyiavlennia v pravochyni [The will and the declaration of will in transaction] (Extended abstract candidate thesis). The F.G. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Business of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].
 • Spasybo-Fatieieva, I.V. (Ed.). (2018). Nediisnist pravochyniv: komentar sudovoi praktyky [Invalidation of transactions: the judicial practice commentary]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 • The Civil Code of Ukraine from January 16, 2003 № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40-44 [in Ukrainian].
 • Ukhvala Apeliatsiinoho sudu m. Kyieva vid 15.05.2014 r. №38771785 [Approval of Kyiv City Court of Appeal on May 15, 2014 №38771785]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/38771785 [in Ukrainian].
 • Umetska, H.O. (2012). Predmet dokazuvannia u spravakh pro vyznannia pravochyniv nediisnymy. [Subject of Proof in Recognition of Transactions Voids Cases] Retrieved from]. Forum prava, 4, ss. 950–958. Retrieved from http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ugovpn.pdf [in Ukrainian].
 • Vodopian, T.V. (2016). Vyrishennia sprav pro vyznannia nediisnymy pravochyniv, vchynenykh diiezdatnoiu osoboiu v  moment, koly vona ne usvidomliuvala znachennia svoikh dii ta (abo) ne mohla keruvaty nymy. [Litigation in cases of invalidation of the transaction concluded by a capable person at the moment when he/ she did not comprehend the meaning of his/her actions and/or could not control them]. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo», 2(14). Retrieved from https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16vtvmkn.pdf [in Ukrainian].

правочин absolute inability to realize the meaning their actions legal capacity to act vice of the will invalidity of transaction transaction

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart