Юридична відповідальність з позиції справедливости та дієвости: сучасні реалії та поняття

Author: Наталія Загребельна (Nataliіa Zahrebelna)
Institution: Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3390-7149
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 63-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.07
PDF: cpls/4/cpls407.pdf

Legal Responsibility from the Position of Justice and Activity: Modern Realities and Concepts

The article is devoted to the study of the content of conditionality as a legal phenomenon in the evolution and convergence of modern concepts of legal responsibility, clarification of further guidelines for improving the content of legal responsibility through justice and effectiveness as the main attributes of the principles of legal responsibility concepts of legal responsibility in the system of general theoretical jurisprudence. The formation of the rule of law necessitates the study of the problems of determining the institution of legal responsibility, its features and principles, as this legal category demonstrates the level of legal culture of society and the general state of its legal consciousness. The issue of legal responsibility occupies one of the key places in domestic jurisprudence. However, despite a long period of comprehensive study of legal liability, many aspects of its legal nature remain controversial. Thus, justice and effectiveness as core, fundamental, main principles and principles of legal responsibility remain insufficiently equipped in terms of doctrinal support, which in a consolidated and generalized form, along with other pressing issues of the legal system create gaps, conflicts and shortcomings, thereby reducing quality and productivity of law enforcement. It is stated that the conditionality of legal responsibility serves as a leading indicator, a core indicator of the effectiveness of any legal regulation, the effectiveness of mechanisms for the functioning of the state as a manager of legal tools. Legal prescriptions on the issue of responsibility do not exist in isolation: their construction is based on the synergistic coexistence of basic principles of the institute of legal responsibility and critical issues of society, as the latter secretly determines the vectors of responsibility, its content, application, and specialization. coercion of the state. It is summarized that the retrospective of the development of both global and domestic doctrinal baggage demonstrates the diverse content of the understanding of legal responsibility, and this trend is consistently traced in a variety of temporal and territorial conditions.

Статтю присвячено дослідженню змісту зумовлености як правового феномену в умовах еволюції й конвергенції сучасних концепцій юридичної відповідальности, з’ясуванню подальших орієнтирів для удосконалення змісту юридичної відповідальности за рахунок справедливости та дієвости як магістральних атрибутів принципів юридичної відповідальности, встановленню доктринального значення зумовлености в синергетичній взаємодії із сучасними концепціями юридичної відповідальности в системі загальнотеоретичної юриспруденції. Формування правової держави викликає необхідність вивчати проблеми визначення інституту юридичної відповідальности, її ознаки та принципи, оскільки саме ця правова категорія демонструє рівень правової культури суспільства та загальний стан його правосвідомости. Проблематика юридичної відповідальности посідає одне з найважливіших місць у вітчизняному правознавстві. Незважаючи на тривалий період комплексного вивчення юридичної відповідальности, й досі дискусійною залишається значна кількість аспектів її правової природи. При цьому справедливість та дієвість як стрижневі, основоположні, магістральні принципи і засади юридичної відповідальности залишаються недостатньо оснащеними з погляду доктринального забезпечення, що в консолідовано узагальнювальному вигляді, поряд з іншими злободенними проблемами правової системи, створюють прогалини, колізії й недоліки, тим самим зменшуючи якість і продуктивність правозастосування. Констатовано, що зумовленість юридичної відповідальности слугує провідним показником, стрижневим індикатором ефективности будь-якого нормативно-правового регулювання, дієвости механізмів функціонування держави як розпорядника юридичного інструментарію. Юридичні приписи щодо питання відповідальности не існують ізольовано – їхня конструкція базується на синергетичному суміжному існуванні базових принципів інституту юридичної відповідальности та критичних питань життя суспільства, оскільки останнє визначає негласно вектори становлення відповідальности, її зміст, потребу застосування, а також спеціалізацію дії і специфіку іманентного розвитку апарату примусу держави. Резюмовано, що ретроспектива поступу світового й вітчизняного доктринального багажу демонструє різновекторний зміст розуміння юридичної відповідальности, причому цю тенденцію стабільно прослідковуємо в найрізноманітніших темпоральних і територіальних умовах. Зважаючи на окреслений факт, констатуємо, що досі немає єдиного тлумачення поняття юридичної відповідальности, оскільки низка авторів ототожнює її із самостійним універсальним соціально-правовим інструментом регулювання, інші інтерпретують цю категорію як особливу видозміну, неординарний вияв правових відносин, де основним юридичним змістом слугує примус, що, зрештою, спрямований на реальне забезпечення прав та інтересів взаємопов’язаних сторін. Доведено, що в сучасних наукових колах переважають такі концепції розуміння юридичної відповідальности: санкційна концепція, дуалістична (дихотомічна, двохаспектна) концепція юридичної відповідальности, управлінська концепція, функціональна концепція, концепція перманентного спрощення інституту юридичної відповідальности.

REFERENCES:

 • Очколяс Д.К. Природа та структура теоретичної науки про юридичну відповідальність. Підприємництво, господарство і право. № 1. 2021. С. 193-201.
 • Новіков Д.О. Місце правової герменевтики в методології юридичних досліджень та юридичній аргументації. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. 2021. С. 15-18.
 • Ткаченко А.А. Юридична відповідальність – інститут права. Право і держава: теорія і практика. № 12. 2011. С. 21-25.
 • Волинка К.Г. Теорія держави і права: навчальний посібник. Київ: МАУП. 2003. 240 с.
 • Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. Теорія держави і права: академічний курс (підручник). Київ: Юрінком Інтер. 2008. 688 с.
 • Подорожній Є.А. Особливості методології та правового регулювання юридичної відповідальності в  сучасному праві. Підприємництво, господарство і право. № 2. 2016. С. 101-106.
 • Рабінович П.М. Методологія юридичної науки та її принципи. Юридична енциклопедія: в 6 т. 2001. Т. 3. С. 50-54.
 • Геселев О.В. Праворозуміння та розсуд у правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Київ. КНУВС. 2021. 298 c.
 • Станько І.Я. Методологічні підходи дослідження співвідношення принципів і норм права в правових системах України та Європейського Союзу. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. № 18. 2019. С. 46-54.
 • Якимчук Н.Я. Правові засади юридичної відповідальності територіальних громад. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». № 2. 2021. С. 28-35.
 • Соломчак Х.Б. Соціальні та правові цінності як детермінанти позитивної правової відповідальності. Наше право. 2014. № 1. С. 27–34. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe.
 • Олійник А.К. Юридична відповідальність (принципи, види, функції та мета). Міжнародна поліцейська енциклопедія. Вид. дім «Ін Юре». Т. 1. 2003. 1057 с.
 • Задніпряна М.Ю. Сучасні аспекти та критерії поділу принципів юридичної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. № 4. 2014. С. 20-33.
 • Гураленко Н., Коханюк Т. Стадії юридичної відповідальності крізь призму сучасних концепцій юридичної відповідальності. Юридичний вісник. № 1. 2020. С. 6-12.
 • Зелена І.К. Поняття інституту юридичної відповідальності у приватному праві. Підприємництво, господарство і право. № 1. 2021. С. 176-182.
 • Аземша І.Б. Юридична відповідальність: сучасні погляди, дискусії та концепції. Часопис Київського університету права. № 2 (10). 2010. С. 51-65.
 • Станько І.Я. Співвідношення принципів та норм права у правових системах України та Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Київ. НАВС. 2020. 264 c.
 • Azemsha, I.B. (2013). Yurydychna vidpovidalnist: suchasni pohliady, dyskusii ta kontseptsii. [Legal responsibility: modern views, discussions and concepts]. Kyiv. [in Ukrainian].
 • Guralenko, N. (2020). Stadii yurydychnoi vidpovidalnosti kriz pryzmu suchasnykh kontseptsii yurydychnoi vidpovidalnosti. [Stages of legal responsibility through the prism of modern concepts of legal responsibility]. Odesa. [in Ukrainian].
 • Heselev, O.V. (2021). Pravorozuminnia ta rozsud u pravozastosovnii diialnosti: teoretyko-pravove doslidzhennia: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen». Kyiv. KNUVS. [in Ukrainian].
 • Iakymchuk, N.Ya. (2021). Pravovi zasady yurydychnoi vidpovidalnosti terytorialnykh hromad. [Legal bases of legal responsibility of territorial communities]. Kyiv. [in Ukrainian].
 • Novikov, D.O. (2021). The place of legal hermeneutics in the methodology of legal research and legal argumentation. [Legal scientific electronic journal]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].
 • Ochkolyas, D.K. (2021). The nature and structure of the theoretical science of law. [Entrepreneurship, economy and law]. Kyiv. [in Ukrainian].
 • Oliinyk, A.K. (2003). Yurydychna vidpovidalnist (pryntsypy, vydy, funktsii ta meta). Mizhnarodna politseiska entsyklopediia. [Legal responsibility (principles, types, functions and purpose)]. Kyiv: «In Yure». [in Ukrainian].
 • Podorozhnii, Ye. A. (2016). Osoblyvosti metodolohii ta pravovoho rehuliuvannia yurydychnoi vidpovidalnosti v suchasnomu pravi. [Features of methodology and legal regulation of legal liability in modern law]. Kyiv: Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [in Ukrainian].
 • Rabinovych, P.M. (2001). Metodolohiia yurydychnoi nauky ta yii pryntsypy. [Methodology of legal science and its principles]. Kyiv: Yurydychna entsyklopediia. [in Ukrainian].
 • Solomchak, Kh. B. (2014). Sotsialni ta pravovi tsinnosti yak determinanty pozytyvnoi pravovoi vidpovidalnosti. [Social and legal values as determinants of positive legal responsibility]. Kharkiv. [in Ukrainian].
 • Stanko, I.Ya. (2019). Metodolohichni pidkhody doslidzhennia spivvidnoshennia pryntsypiv i norm prava v pravovykh systemakh Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuzu. [Methodological approaches to the study of the relationship between principles and norms of law in the legal systems of Ukraine and the European Union]. Mariupol. [in Ukrainian].
 • Stanko, I.Ya. (2020). Spivvidnoshennia pryntsypiv ta norm prava u pravovykh systemakh Ukrainy ta Yevropeiskoho soiuzu: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen». [Correlation of principles and norms of law in the legal systems of Ukraine and the European Union] Kyiv. NAVS. [in Ukrainian].
 • Tkachenko, A. A  (2011). Yurydychna vidpovidalnist – instytut prava. [Legal responsibility is an institution of law]. Kyiv. [in Ukrainian].
 • Volinka, K.G. (2003). Teoriia derzhavy i prava. [Theory of State and Law]. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian].
 • Zaichuk, O.V. (2008). Teoriia derzhavy i prava: akademichnyi kurs. [Theory of State and Law: Academic Course]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].
 • Zadnipriana, M.Yu. (2014). Suchasni aspekty ta kryterii podilu pryntsypiv yurydychnoi vidpovidalnosti. [Modern aspects and criteria of division of principles of legal responsibility]. Sumy. [in Ukrainian].
 • Zelena, I.K. (2020). Poniattia instytutu yurydychnoi vidpovidalnosti u  pryvatnomu pravi. [The concept of the institute of legal responsibility in private law]. Kharkiv. [in Ukrainian].

концепція юридичної відповідальности conditionality regularity of the influence of principles the system of principles of responsibility the concept of legal responsibility fairness effectiveness

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart