Правовий статус митного брокера (адміністративно-правовий та господарсько-правовий аспекти)

Author: Лариса Мілімко (Larysa Milimko)
Institution: National Aviation University
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5821-5862
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 85-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.09
PDF: cpls/4/cpls409.pdf

Administrative Legal and Economic and Legal Status ofCustoms Broker (Theoretical and Legal Analysis)

In the article the author analyzes the legal status of the customs broker as a subject of administrative-legal and economic-legal relations. The author establishes that the customs broker enters into administrative and legal relations with the State Customs Service of Ukraine, the State Tax Service of Ukraine, the State Treasury Service of Ukraine and other public authorities. Based on a comprehensive analysis, the imperfection of the concept of “customs broker” was established, which is enshrined in Article 416 of the Customs Code of Ukraine, as this concept does not take into account that currently customs brokerage services are provided by a natural person-entrepreneur. object of both economic and legal and administrative and legal relations. It is established that in most countries a customs broker is always a natural person with whom the subject of foreign economic activity or his representative, who agrees on all essential terms of the contract for the provision of customs brokerage services, such person is liable for any breach of contract. The article proposes the author’s definition of “customs broker”, which is an enterprise or individual entrepreneur registered in the register of customs brokers, received a certificate of customs broker, provides services for declaring goods, commercial vehicles moving across the customs border of Ukraine, who conducts customs brokerage activities in any customs authority of Ukraine and is responsible for its activities before the customs authorities and individuals or legal entities whose interests it represents in the customs authorities. The author proposes to enshrine this concept in the Customs Code of Ukraine. Features of administrative and economic-legal responsibility of the customs broker are established. In particular, it was found that the main sanctions for administrative offenses are provided by the Customs Code of Ukraine, but some sanctions are established by the Code of Ukraine on Administrative Offenses. When bringing to administrative responsibility, there are often problems in determining the subjective side of the offense, as evidenced by examples of case law. Within the framework of economic and legal liability, all types of economic sanctions can be applied to the customs broker: compensation of losses; penalties; operational and economic sanctions.

У статті здійснено аналіз правового статусу митного брокера як суб’єкта адміністративно-правових та господарсько-правових відносин. Встановлено, що митний брокер вступає в адміністративно-правові відносини з Державною митною службою України, Державною податковою службою України, державною казначейською службою України та іншими органами державної влади. На основі комплексного аналізу було виявлено недосконалість поняття «митний брокер», що закріплено статтею 416 Митного кодексу України, позаяк у цьому понятті не враховано, що нині митні брокерські послуги здійснюють і фізичні особи-підприємці, а також те, що митний брокер є суб’єктом і господарсько-правових, і адміністративно-правових відносин. Встановлено, що в більшості країн митним брокером завжди є фізична особа, з якою суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності або його представник, який узгоджує всі істотні умови договору про надання митно-брокерських послуг, і ця особа несе відповідальність за будь-яке порушення договірних зобов’язань. У статті пропонуємо авторське визначення поняття «митний брокер» – підприємство або фізична особа-підприємець, що зареєстрований в реєстрі митних брокерів, отримав свідоцтво митного брокера, надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, який провадить митну брокерську діяльність у будь-якому митному органі України і несе відповідальність за свою діяльність перед митними органами та фізичними чи юридичними особами, інтереси яких він представляє в митних органах. Це поняття автор пропонує закріпити в Митному кодексі України. Встановлено особливості адміністративної та господарсько-правової відповідальності митного брокера. Зокрема, з’ясовано, що основні санкції за адміністративні правопорушення передбачено Митним кодексом України, але окремі санкції встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі притягнення до адміністративної відповідальності часто виникають проблеми з визначенням суб’єктивної сторони правопорушення, що підтверджено прикладами судової практики. У рамках господарсько-правової відповідальності до митного брокера можуть бути застосовані всі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

REFERENCES:

 • Адміністративно-правовий статус, осіб визнаних біженцями в  Україні: монографія / Р.А. Калюжний, Г.С. Тимчик. – К. : «МП Леся», 2015. – 192 с. / URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26640/1/Kaliujniy_Admin-prav.%20status_5.pdf
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003, №  436-IV / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення 22.03.2022)
 • Голосніченко І.П. Бойко О.В. Шляхи реформування інституту митних брокерів в Україні. Юридичний науковий електронний журнал / URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/29.pdf (дата звернення 21.03.2022).
 • Гребенюк А.О. Відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем: Дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2021. 224 с.
 • Грянка Г.В. Правові засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Право і суспільство. № 6. 2012. / URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/6_2012/21.pdf.
 • Державна митна служба України. Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». https://cabinet.customs.gov.ua/reestrs404 (дата звернення 21.03.2022).
 • КВЕД-2010: Клас 52.29 / URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/52/KVED10_52_29.html#:~:text=%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%94%2D2010%3A%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%2052.29 (дата звернення 21.03.2022).
 • Коробкова О.М. Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської діяльності. Ефективна економіка № 2. 2016 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4787 (дата звернення 21.03.2022).
 • Митне право України : навч. посіб. / А.І. Годяк, О.М. Ілюшик, Я.П. Павлович-Сенета. – Львів : СПОЛОМ. 2017. 308 с.
 • Митний кодекс України від 13.03.2012, № 4495-VI / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дат а звернення 10.03.2022).
 • Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А.В. Панчишин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. С. 95-98.
 • Правове регулювання відносин власності: термінологічний словник / За заг.ред. к.ю.н., доц. Нестерцової-Собакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ., 2017. 170 с.
 • Приймаченко Д.В. Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей. Форум права. 2011. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11pdvrmf (дата звернення 22.03.2022).
 • Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності: Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2021 р. № 517. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1672-21#n4 (дата звернення – 17.02.2022).
 • Рішення від 09.07.2019 р. у справі № 916/1291/19 Господарського суду Одеської області / URL: https:// youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/ 83029286/
 • Справа №  490/2376/18 08.06.2018 за провадженням № 33/784/272/18 Апеляційного суду Миколаївської області / URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/74558541.
 • Справа № 760/5840/21 за провадженням № 3/760/3452/21 Солом’янського районного суду міста Києва / URL:  https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/95867959/.
 • Berr C.J., Tremeau H., Le droit douanier communauta ire et national, Economica, 6a ed., 2004, p. 182.
 • Customs  act, U.S.A. 1985, c.1 (2 nd  Supp.) Custom s  Brokers  Licensing  Regulations. SOR/86-1067. – URL:  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-86 1067/20060623/P1TT3xt3.html  (дата звернення 21.03.2022).
 • US Code. – Customs brokers. – 1641(19). URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1641 (дата звернення 21.03.2022).
 • Administratyvno-pravovyy status, osib vyznanykh bizhentsyamy v Ukrayini: monohrafiya. R.A. Kalyuzhnyy, H.S. Tymchyk. – K. : «MP Lesya», 2015. – 192 s. Retrieved from: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26640/1/Kaliujniy_Admin-prav.%20status_5.pdf.
 • Hospodarsʹkyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003, № 436- IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
 • Holosnichenko, I.P., Boyko, O.V. Shlyakhy reformuvannya instytutu mytnykh brokeriv v  Ukrayini. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal. Retrieved from: http://www.lsej.org.ua/9_2020/29.pdf.
 • Hrebenyuk, A.O. (2021). Vidpovidalʹnistʹ za peremishchennya abo diyi, spryamovani na peremishchennya tovariv komertsiynoho pryznachennya cherez mytnyy kordon Ukrayiny poza mytnym kontrolem: Dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk. Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet. Zaporizhzhya.
 • Hryanka, H.V. (2012). Pravovi zasady administratyvnoyi vidpovidalʹnosti za porushennya mytnykh pravyl. Pravo i suspilʹstvo, 6. Retrieved from: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/6_2012/21.pdf.
 • Derzhavna mytna sluzhba Ukrayiny. Yedynyy derzhavnyy informatsiynyy veb-portal «Yedyne vikno dlya mizhnarodnoyi torhivli». Retrieved from: https://cabinet.customs.gov.ua/reestrs404.
 • KVED-2010: Klas 52.29. Retrieved from: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/52/KVED10_52_29.html#:~:text=%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%94%2D2010%3A%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%2052.29.
 • Korobkova, O.M. (2016). Uzahalʹnennya ta adaptatsiya inozemnoho dosvidu rehulyuvannya mytnoyi brokersʹkoyi diyalʹnosti. Efektyvna ekonomika, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4787.
 • Mytne pravo Ukrayiny: navch. posib. A.I. Hodyak, O.M. Ilyushyk, YA.P. Pavlovych-Seneta. – Lʹviv : SPOLOM. 2017. 308 s.
 • Mytnyy kodeks Ukrayiny vid 13.03.2012, № 4495- VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.
 • Panchyshyn, A.V. (2010). Ponyattya, oznaky ta struktura katehoriyi «pravovyy status». A.V. Panchyshyn. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava, 2, pp. 95–98.
 • Pravove rehulyuvannya vidnosyn vlasnosti: terminolohichnyy slovnyk / Za zah.red. k.yu.n., dots. Nestertsovoyi-Sobakarʹ O.V. – Dnipro: Dniprop. derzh. un-t. vnutr. sprav., 2017 – 170 s.
 • Pryymachenko, D.V. (2011). Shchodo diyalʹnosti mytnykh poserednykiv u protsesi realizatsiyi mytnykh formalʹnostey. Forum prava, 1. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11pdvrmf.
 • Pro deyaki pytannya provadzhennya mytnoyi brokersʹkoyi diyalʹnosti: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 27.09.2021 r. № 517. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1672-21#n4.
 • Rishennya vid 09.07.2019 r. u spravi № 916/1291/19 Hospodarsʹkoho sudu Odesʹkoyi oblasti. Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83029286/.
 • Sprava № 490/2376/18 08.06.2018 za provadzhennyam № 33/784/272/18 Apelyatsiynoho sudu Mykolayivsʹkoyi oblasti. Retrieved from: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/74558541.
 • Sprava № 760/5840/21 za provadzhennyam № 3/760/ 3452/21 Solomʹyansʹkoho rayonnoho sudu mista Kyyeva. Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/95867959/.
 • Berr, C.J., Tremeau, H. (2004). Le droit douanier communautaire et national. Economica, 6a ed., p. 182.
 • Customs act, R.S.A. 1985, c.1 (2 nd Supp.) Customs Brokers Licensing Regulations. SOR/86-1067. Retrieved from: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-861067/20060623/P1TT3xt3.html.
 • US Code. – Customs brokers. – 1641(19). Retrieved from: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1641.

economic-legal responsibility of the customs broker administrative responsibility of the customs broker economic legal relations administrative legal relations economic-legal status administrative-legal status customs broker legal status

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart