Правоохоронна діяльність у лісомисливському господарстві України

Author: Людмила Валуєва (Liudmyla Valuieva)
Institution: National University “Odessa Maritime Academy”
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0603-1399
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 106-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.11
PDF: cpls/4/cpls411.pdf

Law Enforcement Activities in the Forest and Hunting Economy of Ukraine

The article analyzes the administrative and legal powers of forest protection and hunting service within the system of state management bodies in the field of forest protection and hunting. The relevance of the research topic is due to the processes of general reform of the forestry industry of Ukraine and the need to clarify the law enforcement powers of officials in this industry. The purpose of the study is to highlight the problems of law enforcement in the forestry industry; clarifying the powers of law enforcement entities, directions for reforming forestry law enforcement agencies, and prospects for improving their activities. The object of the study is the legal regulation of security activities aimed at ensuring law and order and legality in the forestry industry. The research is based on the use of general scientific and special methods. With the help of the dialectical method, internal contradictions in the activities of law enforcement agencies in the forestry industry were revealed. The analysis method is used to identify gaps in legislation regulating the powers of supervisory bodies, etc. Formulated conclusions are aimed at practical use. Thus, it is proposed: definition of the concept of «huntsman»; separation of the management function and state control in forestry enterprises; transfer of the control function to the level of territorial bodies of the State Forestry Agency. Thus, at the enterprises of the State Forestry Agency system and other permanent forest users, the functioning of forest protection will remain without the status of a law enforcement body, but with the right to draw up protocols and the limited right to consider cases of administrative offenses in the field of forest protection.

У статті проаналізовано адміністративно-правові повноваження осіб лісової охорони та єгерської служби в межах системи органів державного управління галуззю охорони лісів та мисливського господарства. Актуальність теми дослідження зумовлено процесами загального реформування лісомисливської галузі України та потребою уточнення правоохоронних повноважень посадових осіб у цій галузі. Метою дослідження є висвітлення проблем правоохоронної діяльности в лісомисливській галузі; з’ясування повноважень суб’єктів правоохоронної діяльності, напрямів реформування лісомисливських правоохоронних органів та перспектив удосконалення їхньої діяльности. Об’єктом дослідження є правове регулювання охоронної діяльности, спрямованої на забезпечення правопорядку і законности в лісомисливській галузі. Дослідження побудовано на використанні загальнонаукових і спеціальних методів. За допомогою діалектичного методу виявлено внутрішні суперечності в діяльності правоохоронних органів лісомисливської галузі. Метод аналізу застосовано для встановлення прогалин у законодавстві, що регламентує повноваження контрольних органів та ін. Сформульовані висновки спрямовано на практичне використання. Зокрема, запропоновано таке: визначення поняття «єгер»; відокремлення функції господарювання і державного контролю в лісогосподарських підприємствах; передання функції контролю на рівень територіальних органів Держлісагентства. Отож на підприємствах системи Держлісагентства та інших постійних лісокористувачів залишиться функціонування лісової охорони без статусу правоохоронного органу, але з правом складання протоколів та лімітованим правом розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері охорони лісів.

REFERENCES:

лісомисливська галузь hunting service forest protection foresty-hunting industry law enforcement officials

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart