Pomoc polskich miast na prawach powiatu udzielana ukraińskim partnerom współpracy międzynarodowej w okresie rosyjskiej agresji. Przykład województwa kujawsko-pomorskiego

Author: Przemysław Kuczkowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4808-8577
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 38-45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023104
PDF: cpls/5/cpls504.pdf

Assistance of Polish cities with county rights provided to Ukrainian international cooperation partners during the period of Russian aggression. The example of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship

The aim of the research is to verify the admissibility of granting financial and material aid to territorial units from Ukraine by Polish cities with poviat rights. Consideration was also given to the state and scale of cooperation between cities with county rights (i.e. Bydgoszcz, Toruń and Włocławek) from the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship and their partners from Ukraine during the period of Russian aggression. The paper uses the method of content analysis, in addition, own research was carried out involving local governments from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and the results are presented. The results of the research in this paper proved that there is a legal possibility on the basis of the Act on local self-government (at the same time bearing in mind the provisions of the Act on public finances) to provide financial support from one’s own budget in the form of financial aid and in-kind support in the form of aid in kind to “local and regional communities” in Ukraine, including during the period of Russia’s aggression against Ukraine. In addition, the article found that all surveyed Polish local governments implemented international cooperation focused on humanitarian aid to Ukrainian partners. The article is original in nature and was devoted entirely to the issue of international cooperation during the period of Russia’s aggression against Ukraine.

Celem badań jest zweryfikowanie dopuszczalności udzielania pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom terytorialnym z Ukrainy przez polskie miasta na prawach powiatu. Podjęto również rozważania dotyczące stanu i skali współpracy miast na prawach powiatu (tj. Bydgoszczy, Torunia i Włocławka) z województwa kujawsko-pomorskiego z partnerami z Ukrainy w okresie rosyjskiej agresji. W artykule wykorzystano metodę analizy treści, ponadto przeprowadzono badania własne, obejmujące samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiono ich wyniki. Wyniki badań zawarte w tej pracy dowiodły, iż istnieje prawna możliwość na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (mając zarazem na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych) udzielania z własnego budżetu wsparcia finansowego w formie pomocy finansowej oraz wsparcia rzeczowego w formie pomocy rzeczowej „społecznościom lokalnym i regionalnym”, w Ukrainie w tym w okresie agresji Rosji na Ukrainę. Ponadto w ramach artykułu ustalono, że wszystkie badane polskie samorządy realizowały współpracę międzynarodową ukierunkowaną na pomoc humanitarną dla partnerów ukraińskich. Artykuł ma charakter oryginalny i został poświęcony w całości problematyce współpracy międzynarodowej w okresie agresji Rosji na Ukrainę.

REFERENCES:

agresja Rosji na Ukrainę pomoc finansowa i rzeczowa Russia’s aggression against Ukraine financial and in-kind assistance współpraca międzynarodowa samorząd terytorialny international cooperation local government

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart