Проблеми нормативного регулювання державної реєстрації геномної інформації людини

Author: Наталія Мартиненко
Institution: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Харків
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3234-0689
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 68-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023206
PDF: cpls/6/cpls606.pdf

Issues of Normative Regulation of State Registration of Human Genomic Information

The purpose of this article is to identify problematic issues in the normative regulation of state registration of human genomic information and to make proposals to facilitate their resolution. The methodological basis of the study was various general scientific and special research methods: analysis, structural and functional, synergistic, regulatory and logical, comparative and legal, analogy, extrapolation, and legal interpretation. Main conclusions. Genetic information makes it possible to identify a person with high accuracy and, accordingly, is of great practical importance in matters of prevention, investigation, detection of crimes, and identification of the persons who committed them, allows to improve the work of searching for missing persons and identification of unrecognizable human corpses, etc. Forensic examinations based on molecular genetic studies are conducted by forensic experts of forensic research institutions of the Ministry of Justice of Ukraine, expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, expert units of the Security Service of Ukraine in specialty 9.5 “Molecular genetic research” and experts of the Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health of Ukraine, specializing in forensic medical examination. The author substantiates the need to develop and adopt the following procedures: mandatory state registration of human genomic information; voluntary state registration of human genomic information; storage of biological material selected for mandatory state registration of genomic information; destruction of biological material selected for state registration of genomic information.

Метою статті є виявлення проблемних питань у нормативно-правовому регулюванні державної реєстрації геномної інформації людини та надання пропозицій, що сприятимуть їх вирішенню. Методологічною основою дослідження стали різні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу, структурно-функціональний, синергетичний, нормативно-логічний, порівняльно-правовий, аналогії, екстраполяції та юридичної інтерпретації. Основні висновки. Генетична інформація дозволяє з високою точністю здійснювати ідентифікацію особи людини і, відповідно, має велике практичне значення в питаннях запобігання, розслідування, розкриття злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили, дозволяє покращити роботу з розшуку зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних трупів людей тощо. Судові експертизи, що базуються на молекулярно-генетичних дослідженнях, проводяться судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, експертних підрозділів Служби бехпеки України за спеціальністю 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження» та експертами Бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю судово-медична експертиза. Обґрунтовано необхідність опрацювання та прийняття порядків: проведення обов’язкової державної реєстрації геномної інформації людини; проведення добровільної державної реєстрації геномної інформації людини; зберігання біологічного матеріалу, відібраного для проведення обов’язкової державної реєстрації геномної інформації; зберігання біологічного матеріалу, відібраного у членів добровольчих формувань територіальних громад; знищення біологічного матеріалу, відібраного для проведення державної реєстрації геномної інформації.

REFERENCES:

 • Bauer, P., Wildhardt, G., Gläser, D., Müller-Reible, C., Bolz, H.J., Klein, H., Finckh, U., Hehr, U. (2018). German Guidelines for Molecular Genetic Diagnostic Testing Using High-throughput Technology, Such As NextGeneration Sequencing. OBM Genetics, 2(2).
 • Dubonos, K.V. (2021). Vykorystannia baz biometrychnykh danykh pidrozdiliv Ekspertnoi sluzhby MVS Ukrainy pid chas rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen (dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora filosofiyi z prava). Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. [Дубонос, К.В. (2021). Використання баз біометричних даних підрозділів Експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних правопорушень (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з права). Київ: Національна академія внутрішніх справ].
 • Ishida, C., Zubair, M., Gupta, V. (2023). Molecular Genetics Testing. Apr 7. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, Jan.
 • Hamaliuk, B.M., Khodyrieva, I.T. (2022). Okremi pytannia pravovoho rehuliuvannia sudovoi molekuliarnohenetychnoi ekspertyzy ta obliku henetychnykh oznak liudyny. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.  O.  Didorenka – Bulletin of E. O. Didorenko Luhansk State University of Internal Affairs, 2(98), pp. 190–201. [Гамалюк, Б.М., Ходирєва, І.Т. (2022). Окремі питання правового регулювання судової молекулярно-генетичної експертизи та обліку генетичних ознак людини. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2(98), c. 190–201].
 • Husieva, V.O. (2021). Perspektyvy vprovadzhennia zarubizhnoho dosvidu vykorystannia DNK-oblikiv u  praktyku Ukrainy. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 2(119), pp. 121–131. [Гусєва, В.О. (2021). Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків у практику України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2(119), c. 121–131].
 • Kanava, O.Yu. (2019). Problemni pytannia provedennia molekuliarno-henetychnykh doslidzhen pry identyfikatsii bezvisty znyklykh osib. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal, 5, pp. 298–300. [Канава, О.Ю. (2019). Проблемні питання проведення молекулярно-генетичних досліджень при ідентифікації безвісти зниклих осіб. Юридичний науковий електронний журнал, 5, c. 298–300].
 • Kovalenko, M.M., Martynenko, N.V. (2022). Osnovni pryntsypy pravovoho rehuliuvannia u sferi obrobky henomnoi informatsii liudyny v konteksti implementatsii mizhnarodno-pravovykh norm do natsionalnoho zakonodavstva. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration. Vyp. 2(75), pp. 22–38. [Коваленко, М.М., Мартиненко, Н.В. (2022). Основні принципи правового регулювання у сфері обробки геномної інформації людини в контексті імплементації міжнародно-правових норм до національного законодавства. Теорія та практика державного управління. Вип. 2(75), c. 22–38].
 • Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. (2012). Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. [Кримінальний процесуальний кодекс України. (2012). Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Верховна Рада України : офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text].
 • Lehka, O.V. (2022). Pravova rehlamentatsiia reiestratsii henomnoi informatsii liudyny: mizhnarodnyi ta vitchyznianyi dosvid. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 2(72), pp. 72–76. [Легка, О.В. (2022). Правова регламентація реєстрації геномної інформації людини: міжнародний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2(72), c. 72–76].
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Daśko, N. (2021). The Dictionary of Public Institutions. Odessa: Publishing House “Helvetica”.
 • Martynenko, N. (2023). Legal issues and risks associated with implementation of electronic register of human genomic information in Ukraine. Vector European, 1, r. 123–127.
 • Paltiel, M., Taylor, M. (2023). Ainsley Newson, Protection of genomic data and the Australian Privacy Act: when are genomic data ‘personal information’? International Data Privacy Law, ipad002.
 • Poriadok provedennia atestatsii pratsivnykiv ustanov, v  yakykh provodiatsia sudovo-medychni ekspertyzy, dlia prysvoiennia (pidtverdzhennia) kvalifikatsii sudovoho eksperta (2018). Nakaz MOZ Ukrainy vid 20.07.2018 № 1361. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-18#n2. [Порядок проведення атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта. (2018). Наказ МОЗ України від 20.07.2018 № 1361. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-18#n2].
 • Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsii funktsionuvannia kryminalistychnykh oblikiv ekspertnoi sluzhby MVS Ukrainy. (2009). Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 10.09.2009 № 390: Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text. [Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України. (2009). Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.09.2009 № 390. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text].
 • Pro sudovu ekspertyzu (1994). Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 № 4038-XII.  Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text. [Про судову експертизу (1994). Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text].
 • Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Tsentralnu ekspertnokvalifikatsiinu komisiiu pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv. (2015). Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 03.03.2015 № 301/5. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text. [Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (2015). Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text].
 • Pro vnesennia zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv z  pytan sudovo-ekspertnoi diialnosti. (2022). Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 11.05.2022 № 1872/5. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0510-22?find=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87#Text. [Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності. (2022). Наказ Міністерства юстиції України від 11.05.2022 № 1872/5. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0510-22?find=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87#Text].
 • Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ekspertnokvalifikatsiinu komisiiu MVS ta poriadok provedennia atestatsii sudovykh ekspertiv Ekspertnoi sluzhby MVS. (2020). Nakaz MVS Ukrainy vid 21.09.2020 № 675. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-21#Text. [Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби МВС. (2020). Наказ МВС України від 21.09.2020 № 675. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-21#Text].
 • Pro zatverdzhennia Polozhennia pro ekspertnokvalifikatsiinu komisiiu Sluzhby bezpeky Ukrainy ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv. (2014). Nakaz Sluzhba bezpeky Ukrainy vid 24.12.2014 № 855. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-15#n12. [Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів (2014). Наказ Служби безпеки України від 24.12.2014 № 855. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-15#n12].
 • Pro derzhavnu reiestratsiiu henomnoi informatsii liudyny. (2022). Zakon Ukrainy vid 09.07.2022 № 2391-IX. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#Text. [Про державну реєстрацію геномної інформації людини. (2022). Закон України від 09.07.2022 № 2391-ІХ.  Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#Text].
 • Pro zatverdzhennia Poriadku vidboru biolohichnoho materialu u  viiskovosluzhbovtsiv, politseiskykh, osib riadovoho ta nachalnytskoho skladu sluzhby tsyvilnoho zakhystu ta yoho zberihannia. (2023). Nakaz MVS Ukrainy vid 19.04.2023 № 323. Verkhovna Rada Ukrainy : ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0799-23#Text. [Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та його зберігання. (2023). Наказ МВС України від 19.04.2023 № 323. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0799-23#Text].
 • Pro zatverdzhennia Poriadku vidboru, napravlennia na molekuliarno-henetychnu ekspertyzu (doslidzhennia) biolohichnoho materialu viiskovopolonenykh dlia vstanovlennia henomnoi informatsii ta yoho zberihannia. (2023). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.05.2023 № 508. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2023-%D0%BF#Text. [Про затвердження Порядку відбору, направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) біологічного матеріалу військовополонених для встановлення геномної інформації та його зберігання. (2023). Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 508. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2023-%D0%BF#Text].
 • Pro zakhyst personalnykh danykh. (2010). Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 № 2297-VI. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text. [Про захист персональних даних. (2010). Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text].
 • Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynu informatsiinu systemu Ministerstva vnutrishnikh sprav ta pereliku priorytetnykh elektronnykh informatsiinykh resursiv yii subiektiv. (2018). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.11.2018 № 1024. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#n124. [Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку пріоритетних електронних інформаційних ресурсів її суб’єктів. (2018). Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1024. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#n124].
 • Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 lystopada 2018 r. № 1024. (2023). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.08.2023 № 866. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2023-%D0%BF#n2. [Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1024. (2023). Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 866. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2023-%D0%BF#n2].
 • Pro zatverdzhennia Poriadku vidboru biolohichnoho materialu u viiskovosluzhbovtsiv Sluzhby zovnishnoi rozvidky Ukrainy ta yoho zberihannia. (2023). Nakaz Sluzhby zovnishnoi rozvidky vid 26.06.2023 № 1485-VS. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1158-23#Text. [Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та його зберігання. (2023). Наказ Служби зовнішньої розвідки від 26.06.2023 № 1485-ВС. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1158-23#Text].
 • Pro zatverdzhennia Poriadku vidboru biolohichnoho materialu u chleniv dobrovolchykh formuvan terytorialnykh hromad ta yoho zberihannia. (2023). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.06.2023 № 620. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2023-%D0%BF#Text. [Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання. (2023). Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2023-%D0%BF#Text].
 • Pro zatverdzhennia Poriadku vidboru, zberihannia ta obliku biolohichnoho materialu viiskovosluzhbovtsiv Sluzhby bezpeky Ukrainy. (2023). Nakaz Sluzhby bezpeky Ukrainy vid 07.06.2023 № 212. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1033-23#Text. [Про затвердження Порядку відбору, зберігання та обліку біологічного матеріалу військовослужбовців Служби безпеки України. (2023). Наказ Служби безпеки України від 07.06.2023 № 212. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1033-23#Text].
 • Pro zatverdzhennia Poriadku vidboru biolohichnoho materialu u viiskovosluzhbovtsiv Upravlinnia derzhavnoi okhorony Ukrainy ta yoho zberihannia. (2023). Upravlinnia derzhavnoi okhorony vid 05.06.2023 № 419. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiynyy portal. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-23#Text. [Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Управління державної охорони України та його зберігання. (2023). Управління державної охорони від 05.06.2023 № 419. Верховна Рада України: офіційний портал. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-23#Text].
 • Stepaniuk, R., Ionova, V. (2020). Pryznachennia sudovoi molekuliarno-henetychnoi ekspertyzy na stadii dosudovoho rozsliduvannia: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.  O.  Didorenka – Bulletin of E. O. Didorenko Luhansk State University of Internal Affairs, 3(91), pp. 307–319. [Степанюк, Р., Іонова, В. (2020). Призначення судової молекулярно-генетичної експертизи на стадії досудового розслідування: проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 3(91), c. 307–319].
 • Stepaniuk, R.L., Shcherbakovskyi, M.H., Kykynchuk, V.V. y  dr. (2019). Problemy prymenenyia sudebnoi molekuliarno-henetycheskoi эkspertyzy v uholovnom proyzvodstve Ukrayny. Georgian medical news – Medytsynskye novosty Hruzyy. Tbylysy – New York. № 5 (290), pp. 157–163. [Степанюк, Р.Л., Щербаковский, М.Г., Кикинчук, В.В. и др. (2019). Проблемы применения судебной молекулярно-генетической экспертизы в  уголовном производстве Украины Georgian medical news = Медицинские новости Грузии. Тбилиси – New York, № 5 (290), c. 157–163].

геномна інформація genomic information DNA human genomic identification molecular genetic research forensic expert activity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart