Civic education: Case study of Poland Changes and developments

Author: Agnieszka Homańska
Institution: University of Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2273-7903
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 35-42
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023304
PDF: cpls/7/cpls704.pdf

This article discusses the modern concept of civic education and its history, which dates back to ancient times. Civic education is perceived as the process of educating individuals about their rights and responsibilities as members of a society and preparing them to participate in the democratic process. One of the key objectives of civic education is to promote active citizenship and engagement in the democratic process. The article highlights the interdisciplinary nature of civic education and its connection to a well-constructed educational system, as well as detects the biggest challenges for the process. The purpose of the article is to introduce the importance and development of civic education and to analyze its state in Poland, noting the changes that have taken place over the course of the 21st century. To accomplish this objective, the author decided to compare various reports on both the state of democracy and education in Poland. Furthermore, the author sought to underscore the significance of the individuals responsible for educating society, as well as the methodologies employed in civic education, which significantly influence the formal civic education of young individuals. Such ideas were also presented in the recommendations.

Edukacja obywatelska: studium przypadku Polski Zmiany i rozwój

W artykule omówiono współczesną koncepcję edukacji obywatelskiej oraz jej historię, która sięga czasów starożytnych. Edukacja obywatelska jest postrzegana jako proces kształcenia jednostek na temat ich praw i obowiązków jako członków społeczeństwa oraz przygotowania ich do uczestnictwa w procesie demokratycznym. Jednym z kluczowych celów edukacji obywatelskiej jest promowanie aktywności obywatelskiej i zaangażowania w proces demokratyczny. W artykule podkreślono interdyscyplinarność edukacji obywatelskiej i jej związek z dobrze skonstruowanym systemem edukacyjnym, a także wskazano najważniejsze zagrożenia dla tego procesu wynikające z procesów dezinformacyjnych. Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia i rozwoju edukacji obywatelskiej oraz analiza jej stanu w Polsce, z zaznaczeniem zmian, jakie zaszły na przestrzeni XXI wieku. W tym celu autorka postanowiła porównać różne raporty dotyczące zarówno stanu demokracji, jak i edukacji w Polsce. Ponadto autorka chciała podkreślić znaczenie tego, kto i jak edukuje społeczeństwo oraz jak dużą rolę odgrywa edukacja obywatelska w formalnym wychowaniu obywatelskim młodzieży. Takie idee zostały również przedstawione w rekomendacjach.

REFERENCES:

edukacja społeczeństwo obywatelskie historia szkoła demokracja dezinformacja Education civil society history school democracy disinformation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart