Реформа адміністративної юстиції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

Author: Володимир Решота [Volodymyr Reshota]
Institution: Ivan Franko National University of Lviv
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9235-2262
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 24-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20222.02
PDF: cpls/2/cpls202.pdf

Administrative Justice Reform in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The article examines the essence and significance of the institution of administrative justice in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is noted that the modern Anglo-Saxon model of administrative justice emerged in the early twentieth century, creating a system different from continental European countries to protect the rights of citizens from decisions, actions and inaction of public administration and control them, which plays an important role in public administration. The lack of a unified theory of administrative justice, the chaotic creation of its bodies has led to different interpretations and understandings of the system of administrative justice. It is emphasized that today there is no consensus on the concept, nature and system of administrative justice in the United Kingdom, but a study of various theoretical concepts and opinions in this regard led to the conclusion that the main administrative justice bodies are special quasi-judicial institutions - tribunals. the bulk of administrative disputes in the field of public administration. It is substantiated that the Anglo-Saxon model of administrative justice is characterized by significant differences in the nature of its bodies, historical development, procedural features and so on. The administrative justice of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is represented by a system of tribunals empowered to deal with a range of matters concerning illegal decisions, acts or omissions of officials and public authorities. Such tribunals are quasi-judicial institutions that consider and resolve administrative disputes in a procedure that resembles the judiciary, but are not part of the judicial system of the state, thus forming separate bodies with specific functions. Today, the importance of tribunals is constantly growing, from temporary special purpose bodies they are becoming an important element of the justice system. Thus, in recent years, the United Kingdom has been reformed to improve the system of administrative justice, unify and develop common standards for their work. It is analyzed that in 2007, with the adoption of the Act on Tribunals, Courts and Enforcement Proceedings, which entered into force on November 3, 2008, a new period of administrative justice of the United Kingdom began. This law significantly reformed the organizational framework of the tribunal system, as well as created the preconditions for the convergence of the tribunal system and the courts in order to create a single mechanism for protecting the rights and freedoms of individuals. It was emphasized that the modern system of tribunals has ceased to be perceived as a temporary, additional way to protect the rights of the individual, and together with the courts has become an essential part of the system of protection of rights.

У статті досліджено сутність та значення інституту адміністративної юстиції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Відзначено, що сучасна англосаксонська модель адміністративної юстиції виникла на початку XX століття, створивши суттєво відмінну від континентально-європейських країн систему захисту прав громадян від рішень, дій та бездіяльності органів публічної адміністрації та контролю за ними, що відіграє важливу роль у державному управлінні цих країн. Відсутність єдиної теорії адміністративної юстиції, хаотичність створення її органів призвели до різного трактування та розуміння системи адміністративної юстиції. Підкреслено, що сьогодні не існує єдиного погляду на поняття, природу та систему органів адміністративної юстиції в Сполученому Королівстві, проте дослідження різних теоретичних концепцій та думок з цього приводу дало змогу дійти висновку, що основними органами адміністративної юстиції виступають спеціальні квазісудові установи – трибунали, які вирішують основну масу адміністративних спорів у сфері публічного управління та адміні- стрування. Обґрунтовано, що англосаксонська модель адміністративної юстиції характеризується значними відмінностями в природі її органів, історичному розвитку, процесуальних особливостях тощо. Адміністративна юстиція Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії представлена системою трибуналів, що уповноважені розглядати цілу низку питань щодо незаконних рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб та органів публічного управління. Такі трибунали є квазісудовими установами, що здійснюють розгляд та вирішення управлінських спорів за процедурою, що нагадує судову, проте не входять у судову систему держави, формуючи, таким чином, окремі органи зі специфічними функціями. Сьогодні значення трибуналів постійно зростає, з тимчасових органів особливого призначення вони стають важливим елементом системи правосуддя. Так, за останні роки у Сполученому Королівстві проведено реформу з удосконалення системи органів адміністративної юстиції, уніфікації та вироблення спільних стандартів їхньої роботи. Проаналізовано, що у 2007 році з ухваленням Акту про трибунали, суди та виконавче провадження, що набрав чинності 3 листопада 2008 року, розпочато новий період адміністративної юстиції Сполученого Королівства. Цей Закон суттєво реформував організаційні засади системи трибуналів, а також створив передумови для зближення системи трибуналів та судів з метою створення єдиного механізму захисту прав та свобод приватних осіб. Підкреслено, що сучасна система трибуналів перестала сприйматися як тимчасовий, додатковий спосіб захисту прав особи, а разом із судами стала неодмінною складовою системи захисту прав.

REFERENCES:

 • Administrative Court. Retrieved from: http://www.hmcourtsservice.gov.uk/cms/admin.htm.
 • Административное право зарубежных стран: учеб. пособ. (1996). Ред. А. Н. Козырина. Москва: Спарк, 229 с.
 • Бауринг, Б. (2005). Административная юстиция в Европе. Сравнительное конституционное обозрение. № 2. С. 31–56.
 • Judicial Review. Courts and Tribunals Judiciary. Retrieved from: https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/judicial-review/.
 • Infected Blood Inquiry. Retrieved from: https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/sites/default/files/Termsof-Reference-Infected-Blood-Inquiry.pdf.
 • Кубко, Є. (2001). Сучасні проблеми адміністративної юстиції у Великій Британії. Український часопис міжнародного права. № 1. С. 112–116.
 • Leyland, P., Woods, T. (1997). Textbook on Administrative Law. London: Blackstone Press Limited, 462 p.
 • Педько, Ю. С. (2003). Становлення адміністративної юстиції в Україні: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 208 c.
 • Ridges, E. W. (1938). Constitutional Law of England. London: Stevens and Sons Limited. 658 p.
 • Сажина, В. В. (1983). Административная юстиция Великобритании. Советское государство и право. №12. С. 115–119.
 • Старилов, Ю. Н. (2001). Административная юстиция. Теория, история, перспективы. Москва: Изд-во НОРМА: НОРМА-ИНФРА. 304 с.
 • The administrative justice system. Oxford University Press. Retrieved from: http://www.oup.co.uk/pdf/bt/partington/ch6.pdf.
 • Тимошенко, И. Г. (1997). Административная юстиция в Великобритании. Журнал российского права. №5. 128–136.
 • Tribunals. Ministry of Justice. Retrieved from: http://www.courts.govt.nz/tribunals/#t3.
 • Tribunals, Courts and Enforcement Act. (2007). Retrieved from: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/contents.
 • Tribunals for Users: One System, One Service. Report of the Review of Tribunals by Sir Andrew Leggatt. (2001). Retrieved from: http://www.tribunals-review.org.uk.
 • Устюжанинова, Е. А. (2016). Конституционная реформа 2005 года и ее влияние на систему административной юстиции Великобритании. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 6. С. 169–174.
 • Уэйд, Ф. (1950). Конституционное право / под ред. проф. С. Б. Крылова. Москва: Изд-во иностранной литературы. 586 с.
 • Уолкер, Р. (1980). Английская судебная система. Москва: Юридическая литература. 632 с.
 • Administrative Court. Retrieved from: http://www.hmcourtsservice.gov.uk/cms/admin.htm. [in English].
 • Administrativnoe pravo zarubezhnykh stran (1996). [Administrative law of foreign countries]. Moscow: Spark. [in Russian].
 • Bowring, B. (2005). Administrativnaya yusticiya v Evrope [Administrative justice in Europe]. Sravnitel’noe konstitucionnoe obozrenie. No. 2. [in Russian].
 • Judicial Review. Courts and Tribunals Judiciary. Retrieved from: https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/judicial-review/. [in English].
 • Infected Blood Inquiry. Retrieved from: https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/sites/default/files/Termsof-Reference-Infected-Blood-Inquiry.pdf. [in English].
 • Kubko, Ye. (2001). Suchasni problemy administratyvnoi yustytsii u Velykii Brytanii [Modern problems of administrative justice in Great Britain]. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. No. 1. [in Ukrainian].
 • Leyland, P., Woods, T. (1997). Textbook on Administrative Law. London: Blackstone Press Limited. [in English].
 • Pedko, Yu. S. (2003). Stanovlennia administratyvnoi yustytsii v Ukraini [Formation of administrative justice in Ukraine]. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. [in Ukrainian].
 • Ridges, E. W. (1938). Constitutional Law of England. London: Stevens and Sons Limited. [in English].
 • Sazhina, V. V. (1983). Administrativnaya yusticiya Velikobritanii [Administrative justice of Great Britain]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. No. 12. [in Russian].
 • Starilov, Yu. N. (2001). Administrativnaya yusticiya. Teoriya, istoriya, perspektivy [Administrative justice. Theory, history, prospects]. Moscow: Izdatelstvo NORMA: NORMA-INFRA. [in Russian].
 • The administrative justice system. Oxford University Press. Retrieved from: http://www.oup.co.uk/pdf/bt/partington/ch6.pdf. [in English].
 • Timoshenko, I. G. (1997). Administrativnaya yusticiya v Velikobritanii [Administrative justice in Great Britain]. Zhurnal rossijskogo prava. No. №5. [in Russian].
 • Tribunals. Ministry of Justice. Retrieved from: http://www.courts.govt.nz/tribunals/#t3. [in English].
 • Tribunals, Courts and Enforcement Act (2007). Retrieved from: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/contents. [in English]
 • Tribunals for Users: One System, One Service (2001). Report of the Review of Tribunals by Sir Andrew Leggatt. Retrieved from: http://www.tribunals-review.org.uk. [in English].
 • Ustyuzhaninova, E. A. (2016). Konstitucionnaya reforma 2005 goda i ee vliyanie na sistemu administrativnoj yusticii Velikobritanii [The constitutional reform of 2005 and its impact on the system of administrative justice in Great Britain]. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. No. 6.
 • Wade, P. (1950). Konstitucionnoe pravo [Constitutional Law]. Moscow: Izd-vo inostrannoj literatury. [in Russian].
 • Walker, R. (1980). Anglijskaya sudebnaya sistema [English judicial system]. Moscow: Yuridicheskaya literatura. [in Russian].

quasi-judicial model administrative court tribunal адміністративний суд трибунал UK investigation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart