Внесок Нюрнберзького трибуналу у формування норм міжнародного права щодо злочинних організацій

Author: Мирослава Ковалів [Myroslava Kovaliv]
Institution: Lviv State University of Internal Affairs
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9730-8401
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 33-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20222.03
PDF: cpls/2/cpls203.pdf

The Contribution of the Nuremberg Tribunal to the Formation of the Standards of International Law on Criminal Organizations

The article examines the contribution of the Nuremberg tribunal in the formation of modern international law on criminal organizations. The methodological basis of the study is a systematic analysis of international law on liability for international crimes, the use of comparative law, formal law and other methods, historical analysis of the origin and development of liability for international crimes, generalization of a wide range of normative and practical materials. The evolution of the responsibility of non-governmental organizations that committed international crimes in the period after the Nuremberg Trials is analyzed, in particular the trends and factors that influenced the development of the concept of international criminal responsibility. In characterizing evolution in international law, it is advisable to consider not all changes in international law, but only those that indicate qualitative improvement. The evolution of international law, like all development, is always objective. The enshrinement of the principle of international criminal responsibility in the Statute of the Nuremberg Tribunal constitutes a protective function, which is expressed in the direct application of the norms of international criminal law and international humanitarian law. The development of international law governing the jurisdiction of criminal organizations does not stop. It is noted that with the development of legal certainty of the status of non-governmental organizations, the principles set out in the decisions of the Nuremberg Tribunal on the responsibility of individuals and legal entities under public law for crimes against humanity are developing. The main trends in the development of international criminal law, including the liability of non-state legal entities under public and private law. It is determined that in the period after the Nuremberg Trials, the main direction in the legal definition of liability for war crimes was the development of norms and mechanisms of criminal liability. Criticism of Russian researchers’ views on the responsibility for international crimes of non-governmental organizations committed in other countries, who believe that non-governmental organizations in this case can not be recognized as criminal organizations. It is stated that international law does not contain a clear line between formally defined organizations - legal entities recognized as subjects of national law, and criminal groups, whose legal status can be recognized from the standpoint of the decisions of the Nuremberg tribunal. International legal norms on this issue should be devoted to identifying the criminal nature of the group and the establishment of criminal consequences for members of the criminal group. Dissemination of international legal responsibility for war crimes, crimes against humanity committed during armed conflicts of international and non-international nature, the modern concept of international humanitarian law.

У статті досліджено внесок Нюрнберзького трибуналу у формування норм сучасного міжнародного права щодо злочинних організацій. Методологічною основою дослідження є системний аналіз міжнародно-правових норм про відповідальність за скоєння міжнародних злочинів, застосування порівняльно-правового, формально-юридичного та інших методів, історичний аналіз виникнення та розвитку відповідальності за скоєння міжнародних злочинів, узагальнення широкого кола нормативних та практичних матеріалів. Проаналізовано еволюцію відповідальності недержавних організацій, які вчинили міжнародні злочини в період після Нюрнберзького процесу, зокрема тенденції та чинники, що вплинули на розвиток концепції міжнародної кримінальної відповідальності. Характеризуючи еволюцію міжнародного права, вважаємо за доцільне розглядати не всі зміни міжнародного права, а лише ті, які вказують на якісне вдосконалення. Еволюція міжнародного права, як і весь розвиток, завжди є об’єктивною. Закріплення принципу міжнародної кримінальної відповідальності у Статуті Нюрнберзького трибуналу виконує охоронну функцію, що виражається в безпосередньому застосуванні норм міжнародного кримінального права та міжнародного гуманітарного права. Розвиток норм міжнародного права, що регулюють юрисдикцію злочинних організацій, не зупиняється. Зазначено, що з розвитком правової визначеності статусу недержавних організацій розвиваються принципи, визначені в рішеннях Нюрнберзького трибуналу щодо відповідальності фізичних і юридичних осіб публічного права за злочини проти людяності. Визначено основні тенденції розвитку міжнародного кримінального права, зокрема щодо відповідальності недержавних юридичних осіб публічного та приватного права. Констатовано, що в період після Нюрнберзького процесу основним напрямом у правовій визначеності відповідальності за військові злочини було розроблення норм і механізму кримінальної відповідальності. Піддано критиці погляди російських дослідників щодо відповідальності за міжнародні кримінальні злочини недержавних організацій, вчинених на території інших країн, позаяк вони вважають, що недержавні організації у такому випадку не можна визнати злочинними організаціями. Вказано, що міжнародне право не містить чіткої межі між формально визначеними організаціями – юридичними особами, визнаними суб’єктами національного права, та злочинними угрупованнями, правовий статус яких може бути визнаний з позиції рішень Нюрнберзького трибуналу. Міжнародно-правові норми з цього питання мають бути присвячені виявленню злочинного характеру діяльності угруповання та встановлення кримінально-правових наслідків для учасників злочинного угруповання. Поширення міжнародно-правової відповідальності за військові злочини, злочини проти людяності, що скоються в період збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характеру, сучасна концепція міжнародного гуманітарного права.

REFERENCES:

 • Aiding and abetting in international criminal law / O.A. Hathaway et al. (2019). Cornell Law Review. № 9. Р. 1593–1642.
 • AGN-1984-RES-6-Violent crime commonly referred to as terrorism. Interpol. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137309679_10?noAccess=true.
 • Kazyrytski, L. (2016). Latvian SS-legion: Past and present. Some issues regarding the modern glorification of Nazism. Criminal Law Forum. Vol. 27. P. 361–385. doi: 10.1007/s10609-016-9286-3.
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27.01.1999 р. № ETS173. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text.
 • Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму. Retreived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text.
 • Мокляк, В.В. Протидія терористичній діяльності в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец: 12.00.08. Харків, 2020. 232 с.
 • Принципи міжнародного права, визнані статутом Нюрнберзького трибуналу та які знайшли ви- раження у вирішенні цього Трибуналу. Retrieved from: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml.
 • Попко, В. В. Постнюрнберзький розвиток концепції міжнародного злочину. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2020. № 4(14). С. 144–163.
 • Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції: Закон України від 18.10.2006 р. № 251-V. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/251-16.
 • Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення 18.02.2022).
 • Резолюція 1267 (1999). Прийнята Радою Безпеки на його 4051 засіданні. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_452#Text.
 • Статут міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол від 13.06.1956 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142#Text.
 • Stewart, J.G, Kiyani, А., Notes, А. (2017). The ahistoricism of legal pluralism in international criminal law. The American Journal of Comparative Law. Vol. 65, Iss. 2. P. 393–449.
 • Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 08.08.1945 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_201#Text.
 • Яремчук, В.В. (2020). Розробка І.І.Лукашуком теоретичних основ права міжнародної відповідальності. Юридичний бюлетень. Випуск 13. С. 51–61.
 • Aiding and abetting in international criminal law (2019) / O.A. Hathaway et al. Cornell Law Review. 9. 1593–1642.
 • AGN-1984-RES-6-Violent crime commonly referred to as terrorism. Interpol. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137309679_10?noAccess=true.
 • Kazyrytski, L. (2016). Latvian SS-legion: Past and present. Some issues regarding the modern glorification of Nazism. Criminal Law Forum. 27. 361–385. doi: 10.1007/s10609-016-9286-3.
 • Kryminalʹna konventsiya pro borotʹbu z koruptsiyeyu (ETS 173) vid 27.01.1999 r. № ETS173 [Criminal Convention against Corruption (ETS 173) of 27.01.1999 № ETS173]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text. [in Ukrainian]
 • Konventsiya Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy proty transnatsionalʹnoyi orhanizovanoyi zlochynnosti [United Nations Convention against Transnational Organized Crime]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text. [in Ukrainian].
 • Mizhnarodna konventsiya pro borotʹbu z finansuvannyam teroryzmu [International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text. [in Ukrainian].
 • Moklyak, V.V. (2020). Protydiya terorystychniy diyalʹnosti v Ukrayini [Post-Nuremberg development of the concept of international crime]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].
 • Pryntsypy mizhnarodnoho prava, vyznani statutom Nyurnberzʹkoho trybunalu ta yaki znayshly vyraz u vyrishenni tsʹoho Trybunalu [Principles of international law recognized by the Statute of the Nuremberg Tribunal and reflected in the decision of this Tribunal]. Retrieved from: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml. [in Ukrainian].
 • Popko, V.V. (2020). Postnyurnberzʹkyy rozvytok kontseptsiyi mizhnarodnoho zlochynu [Post-Nuremberg development of the concept of international crime]. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine – Visnyk penitentsiarnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny. 4 (14). 144–163. [in Ukrainian].
 • Pro ratyfikatsiyu Konventsiyi Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiy proty koruptsiyi: Zakon Ukrayiny vid 18.10.2006 r. № 251-V [On ratification of the United Nations Convention against Corruption: Law of Ukraine of 18.10.2006 № 251-V]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/251-16. [in Ukrainian].
 • Rymsʹkyy statut mizhnarodnoho kryminalʹnoho sudu vid 17.07. 1998 r. [Rome Statute of the International Criminal Court of 17.07.1998]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text. [in Ukrainian].
 • Rezolyutsiya 1267 (1999), pryynyata Radoyu Bezpeky na yoho 4051 zasidanni [Resolution 1267 (1999), adopted by the Security Council at its 4051st meeting]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_452#Text: [in Ukrainian].
 • Statut mizhnarodnoyi orhanizatsiyi kryminalʹnoyi politsiyi – Interpol vid 13.06.1956 r. [Charter of the International Criminal Police Organization – Interpol dated 13.06.1956]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142#Text. [in Ukrainian].
 • Stewart, J.G, Kiyani, A., Notes, A. (2017). The ahistoricism of legal pluralism in international criminal law. The American Journal of Comparative Law. 65. № 2. 393–449.
 • Statut Mizhnarodnoho viysʹkovoho trybunalu dlya sudu ta pokarannya holovnykh viysʹkovykh zlochyntsiv yevropeysʹkykh krayin osi vid 08.08.1945 r. [Statute of the International Military Tribunal for the Trial and Punishment of Major War Criminals of the European Axis Countries of 08.08.1945]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_201#Text. [in Ukrainian].
 • Yaremchuk, V.V. (2020). Rozrobka I.I. Lukashukom teoretychnykh osnov prava mizhnarodnoyi vidpovidalʹnosti [Development of II Lukashuk theoretical foundations of the law of international responsibility]. Legal bulletin – Yurydychnyy byuletenʹ. 13. 51–61 [in Ukrainian].

Nuremberg principles international criminal law юридична відповідальність недержавні організації legal responsibility international crimes non-governmental organizations

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart