Право на тіло: в полоні соціокультурного та юридичного дискурсів

Author: Алла Демичева [Alla Demicheva]
Institution: Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2997-3020
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 40-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20222.04
PDF: cpls/2/cpls204.pdf

A Right for a Body: in Captivity of Socio-Culture and Juristic Discourses

The human body in the conditions of (post) modernity becomes significant both from the point of view of the person and from the regulatory discourses in which this significance is fixed. Therefore, there is talk about having the right to a body, the implementation of which is problematic, because the body is controlled by various discourses, including socio-cultural, economic, media, medical, legal and others. The article deals with the right to a body, which can be considered in the context of the theory of generations of human rights and attributed to the fourth generation of human rights - somatic rights. In the socio-cultural perspective, the right to the body can be seen as the right to free bodily existence outside the controlling gaze, the choice of one’s own appearance (shape, weight, level of care, etc.), one’s own sexuality, marriage partner. At the same time, society has a system of rules that determine bodily norms and deviations, the conditions under which they are formed and exist and the characteristics according to which they are determined, the pool of experts who can dictate and evaluate, and categories of people depending on their compliance to those norms. First of all, such a strict normative view is aimed at women, which leads to a variety of negative consequences, including extreme forms of violation of the right to the body, including severe injuries. The existence of the norm is supported by discrimination against non-compliant social groups or stigmatization of inappropriate bodily practices. However, a person has the inalienable right to choose what to do with his/her own body, to take care of it, to express himself/herself by any means, i.e. he/she has the right to bodily autonomy and non-violence. The quality of his/her life depends on this direction. In Ukrainian society, the exercise of the right to the body is associated with both the existing socio-cultural discourse that legitimizes bodily norms and legal discourse that defines certain bodily practices as significant and therefore regulated by law (this includes birth / reproductive rights, including abortion and artificial insemination, euthanasia, cloning, gender reassignment).

Тіло людини в умовах (пост)сучасності стає значущим і з погляду самої людини, і з боку регуляційних дискурсів, в яких зафіксована ця значущість. Тому й виникає розмова про право на тіло, реалізація якого є проблематизованою, оскільки тіло контролюється з боку різноманітних дискурсів, зокрема соціокультурного, економічного, медійного, медичного, юридичного та ін. У статті мова про право на тіло, яке можна розглядати в контексті теорії поколінь прав людини та зарахувати до четвертого покоління прав людини – соматичних прав. У соціокультурному ракурсі право на тіло можна розглядати як право на вільне тілесне існування поза контролюючим поглядом, вибір власного зовнішнього вигляду (форм, ваги, рівня доглянутості тощо), власної сексуальності, партнера/ки в шлюбі. При цьому в суспільстві існує система правил, що визначають тілесні норму і відхилення, умови, за яких вони формуються й існують, та характеристики, згідно з якими визначаються; пул експертів, які можуть диктувати та оцінювати; категорії людей залежно від їхньої відповідності нормі. Ці правила реалізуються в сукупності текстів/ дискурсів, які створюються і функціонують у межах різних інституцій (медицини, науки, педагогіки, релігії, державної політики, громадської думки). Цей дискурс про «нормативне тіло» категоризує людей відповідно до канону. Отож все більша кількість людей працює над поліпшенням своєї зовнішності, а власне тіло оголошує невдалим зразком, який необхідно переробити. Насамперед такий жорсткий нормалізаційний погляд спрямований на жінку, що призводить до різноманітних негативних наслідків, зокрема й крайніх форм порушення права на тіло – реального каліцтва. Існування норми підтримується через дискримінацію невідповідних цій нормі соціальних груп чи стигматизацію невідповідних тілесних практик. Проте людина має невід’ємне право вибирати, що робити з власним тілом, як турбуватися про нього, самовиражатися будь-яким засобом, тобто має право на тілесну автономію та ненасильство. Від цього прямо залежить якість її життя. В українському соціумі реалізація права на тіло пов’язана і з наявним соціокультурним дискурсом, що легітимізує тілесні норми, і з юридичним, що визначає певні тілесні практики як значущі і тому врегульовані правом (це стосується народження/репродуктивних прав, зокрема абортів та штучного запліднення, евтаназії, клонування, зміни статі). Дискримінація як обмеження прав людини за будь-якою ознакою в сучасному світі давно зазнає критики, проте в українському науковому дискурсі проблематика права на тіло залишається достатньо маргіналізованою.

REFERENCES:

 • State-sponsored homophobia a world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition 12th edition May 2017. Retrieved from: https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.рdf (дата звернення 24.03.2022).
 • Батлер Дж. Меланхолический гендер. Отторгнутая идентификация. Гендерные исследования. 1998. № 1. С. 101–121.
 • Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. Пер. с франц. Москва: Культ. 2006. 269 с.
 • Дворин А. ГИноцид или китайское бинтование ног. Антология гендерной теории. Составление и комментарии Е. Гаповой, А. Усмановой. Москва : Пропилеи. 2000. С. 12–28.
 • Забезпечення прав людини для ЛГБТІ та включення їх у суспільні процеси: посібник для парламентаріїв_ ок. Видання Програми розвитку ООН та організації «Парламентарії за глобальні дії». Retrieved from: https://www.pgaction.org/pdf/LGBTI_Handbook_UA.pdf (дата звернення 15.03.2022).
 • Касянчук М., Трофименко О. Аналітичний звіт: оцінка чисельності трансгендерних людей в Україні. Київ: ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України, 2020. 40 с.
 • Куренкова О. Право на життя та відмову від нього. Як у світі змінюється ставлення до евтаназії і чи легалізують її колись в Україні? Retrieved from: https://hromadske.ua/posts/pravo-na-zhittya-i-vidmovuvid-nogo-yak-u-sviti-zminyuyetsya-stavlennya-doevtanaziyi-i-chi-legalizuyut-yiyi-kolis-v-ukrayini) (дата звернення 20.03.2022).
 • Меннингхаус В. Цена красоты: польза и вред от ее обожания. Логос. 2009. № 4/5 (72). С. 177–185.
 • Мое тело принадлежит мне: отстаивание права на телесную автономию и самоопределение. Доклад ЮНФПА. 2021. 164 с.
 • ООН закликає покласти край жіночому обрізанню до 2030 року. Retrieved from: https://ukrainian.voanews.com/a/den-borotby-z-zhinochym-obrizanniam/4775435.
 • Орех Е. Феномен лукизма и возможности его социологического анализа. Социологический журнал. 2016. T. 22. № 3. С. 67–81.
 • Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації в інструкції щодо її заповнення: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2016 № 1041. База даних «Законодавство України»/ ВР України. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1589-16.
 • Трансгендерні люди в Україні: соціальні бар’єри та дискримінація. Київ: ГО «Інсайт». 2016. 40 с.
 • Турянський Ю. Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження. Автореф. дис. докт. юридич. наук. Retrieved from: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/55975/1/avtoreferat-na-zdobuttya-naukovogostupenya-doktora-nauk-turyanskogo-yui.pdf (дата звернення 14.03.2022).
 • Фуко М. История сексуальности-ІІІ: Забота о себе. Перев. с франц. Киев: Дух и литера, Грунт; Москва: Рефл-бук. 1998. 288 с.
 • Фуко М. Наглядати та карати. Народження в’язниці. Київ : Комубук. 2020. 452 с.
 • Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне дослідження, третя хвиля (2016–2018–2020): скорочена версія. Київ : Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Центр прав людини ZMINA. 2021. 84 с.
 • Энглендер Е., Гройс И., Шеннах Ш., Сосвински А. Красота с позиций феминизма. Философия красоты. Под ред. А. Херговича; перев. с немецк. Харьков: Гуманитарный центр. 2014. С. 82–103.
 • Zaharov V., Shapovalova I. (2021). Sociological and legal aspects of euthanasia. Рhilosophy, economics and law review. Volume 1, Р. 182–189.
 • Batler Dzh. (1998). Melanholiynyiy gender. Ottorgnutaya identifikatsiya [Melancholy gender. Rejected identification]. Gendernyie issledovaniya. 1998. # 1. S. 101–121. [in Russian].
 • Bodriyyar, Zh. (2006). Obschestvo potrebleniya: ego mifyi i strukturyi: per. s fr. [Consumer society: its myths and structures]. Moscow: Kult. [in Russian].
 • Dvorkin, A. (2000). Ginotsid ili kitayskoe bintovanie nog [Gynocide or Chinese foot binding]. Antologiya gendernoy teorii. Sostavlenie, kommentarii E. I. Gapova, A. R. Usmanova. Moscow: Propilei. S. 12–28. [in Russian].
 • Englender, E., Groys, I., Shennah, Sh., Sosvinski, A. (2014). Krasota s pozitsii feminizma [Beauty from a feminist perspective] / Psihologiya krasotyi / Pod red. A. Hergovicha; per. s nem. Moscow: Gumanitarnyiy tsentr. [in Russian].
 • Fuko, M. (1998). Istoriya seksualnosti-III: Zabota o sebe [The History of Sexuality, Vol. 3: The Care of the Self]: per. s fr. Kyiv: Duh i litera; Grunt; Moscow: Refl-buk, 1998. 288 s. [in Russian].
 • Fuko, M. (2020). Nahliadaty i karaty. Narodzhennia viaznytsi [Discipline and Punish: The Birth of the Prison]. Kyiv: Komubuk. [in Ukrainian].
 • Kasyanchuk, M., Trofimenko, O. (2020). Analіtichniy zvіt: otsіnka chiselnostі transgendernih lyudey v Ukrainі [Analytical report: estimate of the number of transgender people in Ukraine]. Kyiv: DP «Tsentr sotsіalnih ekspertiz іm. Yu. SaEnka» IS NAN Ukraіini. [in Ukrainian].
 • Kurenkova, O. (2020). Pravo na zhittya і vіdmovu vіd nogo. Yak u svіtI zmіnyuеtsya stavlennya do evtanazіi і chi legalIzuyut іi kolis v UkrainI [The right to life and renunciation of it. How is the attitude to euthanasia changing in the world and is it ever legalized in Ukraine?]. Retrieved from: https://hromadske.ua/posts/pravo-na-zhittya-i-vidmovu-vid-nogo-yak-u-sviti-zminyuyetsya-stavlennyado-evtanaziyi-i-chi-legalizuyut-yiyi-kolis-v-ukrayini). [in Ukrainian].
 • Meninghaus, V. (2009). Tsena krasotyi: polza i vred ot ee obozhaniya [The price of beauty: the benefits and harms of her adoration]. Logos. # 4/5 (72). S. 177–185 [in Russian].
 • Moe telo prinadlezhit mne: otstaivanie prava na telesnuyu avtonomiyu i samoopredelenie. (2021). [My body belongs to me: asserting the right to bodily autonomy and self-determination]. Doklad YuNFPA. [in Russian].
 • OON zaklikaе poklasti kray zhіnochomu obrIzannyu do 2030 roku (2019). [The UN calls for an end to female circumcision by 2030]. Retrieved from: https://ukrainian.voanews.com/a/den-borotby-z-zhinochym-obrizanniam/4775435.html [in Ukrainian].
 • Oreh, E.A. (2016). Fenomen lukizma i vozmozhnosti ego sotsiologicheskogo analiza [The Phenomen of Lookism and the Possibilities of its Sociological Analysis]. Sotsiologicheskiy zhurnal. 2016. Tom 22. # 3. S.67–81.
 • Pro vstanovlennia medyko-biolohichnykh ta sotsialno- psykholohichnykh pokazan dlia zminy (korektsii) statevoi nalezhnosti ta zatverdzhennia formy pervynnoi oblikovoi dokumentatsii y instruktsii shchodo yii zapovnennia: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 05.10.2016 № 1041. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/ VR Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1589-16. [in Ukrainian].
 • Scho ukraintsі znayut і dumayut pro prava lyudini: zagalnonatsіonalne doslіdzhennya, tretya hvilya (2016–2018–2020): skorochena versіya (2021). [What Ukrainians know and think about human rights: a nationwide survey, the third wave]. Kyiv: Fond «Demokratychni initsiatyvy» imeni Ilka Kucheriva; Tsentr prav liudyny ZMINA. 84 s. [in Ukrainian].
 • State-sponsored homophobia a world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition 12th edition May 2017. Retrieved from: https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.рdf [in in English].
 • TransgendernI lyudi v Ukrainі: sotsіalnі bar’еri ta diskrimіnatsіya (2016). [Transgender people in Ukraine: social barriers and discrimination]. Kyiv: GO «Insayt». 40 s. [in Ukrainian].
 • Turyanskiy, Yu (2020). Somatichnі prava lyudini v suchasnіy doktrinі konstitutsіonalіzmu: teoretiko-pravove doslіdzhennya. Avtoref. dis. dokt. yuridich. nauk [Somatic human rights in the modern doctrine of constitutionalism: a theoretical and legal study. Author’s ref. dis. Dr. legal Science]. Retrieved from: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/55975/1/avtoreferat-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-nauk-turyanskogo-yui.pdf [in Ukrainian].
 • Zabezpechennya prav lyudini dlya LGBTI ta vklyuchennya ih u suspіlnі protsesi: posіbnik dlya parlamentarіiv_ok Vidannya Programi rozvitku OON ta organIzatsIіi «ParlamentarIіi za globalnI dIi» [Ensuring human rights for LGBTI people and integrating them into social processes: a handbook for parliamentarians Published by the United Nations Development Program and Parliamentarians for Global Action.]. Retrieved from: https://www.pgaction.org/pdf/LGBTI_Handbook_UA.pdf [in Ukrainian].
 • Zaharov V., Shapovalova, I. (2021). Sociological and legal aspects of euthanasia. Рhilosophy, economics and law review. Volume 1, Р. 182–189. [in in English].

четверте покоління прав людини соматичні права fourth generation of human rights somatic rights bodility objectification discourse lucism transgenderism euthanasia cloning bodily discrimination

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart