Гарантії дотримання норм професійної етики суддею, прокурором і адвокатом (на прикладі України)

Author: Віталій Марюхно [Vitaliy Maryukhno]
Institution: Yaroslav Mudryi National Law University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3240-6377
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 76-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20222.08
PDF: cpls/2/cpls208.pdf

Guarantees of Compliance with Professional Ethics by Judge, Prosecutor and Barrister (on the Example of Ukraine)

The scientific article is devoted to guarantees of compliance with professional ethics by judges, prosecutors and lawyers. The purpose of the article is the scientific development of the problems of guarantees of compliance with the professional ethics of the judge, prosecutor and lawyer by defining the concept of guarantees of compliance with professional ethics, defining the main varieties of these guarantees, as well as providing their general characteristics. The scientific article formulates the concept of guarantees of compliance with professional ethics as special legal means aimed at ensuring compliance of professional activity and out-of-service behavior of representatives of relevant legal professions with ethical requirements, prevention of violations of professional ethics and elimination of their negative consequences. The main types of guarantees of compliance with professional ethics by judges, prosecutors and lawyers, namely: ethical selection; making an oath; development and approval of codes of ethics; study of ethics; activities of the relevant authorized bodies; responsibility for ethics violations. It is concluded that these guarantees are typical for representatives of various legal professions, due to the unified legal nature of the rules of professional ethics for lawyers. In view of this, the further development of such guarantees is seen in their unification and improvement of the regulatory regulation of the professional ethics of judges, prosecutors and lawyers, as well as the practice of its application. It is proved that these guarantees constitute an orderly system, that in unity and interconnection allows to establish certain ethical rules and norms, to bring them to the attention of interested persons, to determine the state of their observance and to ensure the most complete implementation in professional activity. Based on the analysis of the current legislation of Ukraine on the judiciary and the status of judges, the prosecutor’s office and the bar examined in detail the content of each of these guarantees. Their influence on the observance of professional ethics of judges, prosecutors and lawyers is determined.

Наукову статтю присвячено гарантіям дотримання норм професійної етики суддями, прокурорами та адвокатами. Метою статті є наукова розробка проблематики гарантій дотримання норм професійної етики судді, прокурора та адвоката шляхом визначення поняття гарантій дотримання норм професійної етики, окреслення основних різновидів цих гарантій, а також надання їх загальної характеристики. У науковій статті сформульовано визначення поняття гарантій дотримання норм професійної етики як особливих правових засобів, що спрямовані на забезпечення відповідності професійної діяльності та позаслужбової поведінки представників відповідних юридичних професій етичним вимогам, що до неї висуваються, запобігання порушенням норм професійної етики та усунення їхніх негативних наслідків. Виокремлено основні різновиди гарантій дотримання норм професійної етики суддями, прокурорами та адвокатами, а саме: етичний відбір; складання присяги; розробка й затвердження кодексів етики; вивчення етики; діяльність відповідних уповноважених органів; відповідальність за порушення етики. На підставі аналізу чинного законодавства України про судоустрій та статус суддів, прокуратуру та адвокатуру детально досліджено зміст кожної з цих гарантій. Визначено їхній вплив на дотримання норм професійної етики суддів, прокурорів та адвокатів. Доведено, що ці гарантії становлять впорядковану систему, що в єдності та взаємозв’язку дає змогу встановити певні етичні правила та норми, довести їх до відома зацікавлених осіб, визначити стан їх дотримання та забезпечити якомога більш повне втілення у професійну діяльність. Зроблено висновок, що ці гарантії є типовими для представників різних юридичних професій, що зумовлено єдиною правовою природою правил професійної етики для юристів. З огляду на це подальший розвиток таких гарантій вбачаємо в їх уніфікації та вдосконаленні нормативно-правового регулювання норм професійної етики суддів, прокурорів та адвокатів, а також практики застосування їх.

REFERENCES:

 • Барабаш T. O. Актуальні питання адвокатської етики та відповідальності за її порушення. Проблеми законності. 2019. № 145. С. 205–214.
 • Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: затверджено всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017. Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0001900–17 (дата звернення: 30.03.2022).
 • Кодекс суддівської етики: затверджено ХІ черговим з’їздом суддів України від 22.06.2013. Retrieved from: https://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf (дата звернення: 30.03.2022).
 • Кузьминов Д. А. Философско-культурологические аспекты кодекса чести «Бусидо». Время науки. 2016. №. 3. С. 26–34.
 • Литвак О., Шумський П. Реформування морально-етичних вимог до прокурора. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 5–10.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Daśko, N. (2021). The Dictionary of Public Institutions. Odessa: Publishing House “Helvetica”.
 • Правила адвокатської етики: затверджено Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 р. від 09.06.2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text (дата звернення: 30.03.2022).
 • Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17?lang=uk#Text (дата звернення: 30.03.2022).
 • Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення: 30.03.2022).
 • Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697- VІІ: Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 30.03.2022).
 • Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VІІІ. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 30.03.2022).
 • Слінько Т. М. Конституційно-правові гарантії свободи слова. Наше право. 2014. № 9. С. 11–16.
 • Тацій Л. Етика судді та особливості її нормативної регламентації. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. №. 1. С. 75–85.
 • Barabash, T. O. (2019). Aktualni pytannia advokatskoi etyky ta vidpovidalnosti za yii porushennia [Actual issues of advocacy ethics and liability for its violations]. Problemy zakonnosti [Problems of legality], 145, 205–214 [in Ukrainian].
 • Kodeks profesiinoi etyky ta povedinky prokuroriv: zatverdzheno vseukrainskoiu konferentsiieiu prokuroriv [Code of Professional Ethics and Conduct of Prosecutors: approved by the All-Ukrainian Conference of Prosecutors] 27.04.2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001900-17 [in Ukrainian].
 • Kodeks suddivskoi etyky, zatverdzhenyi ХІ cherhovym zizdom suddiv Ukrainy [Code of Judicial Ethics approved by the next Congress of Judges of Ukraine] 22.06.2013. Retrieved from: https://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf [in Ukrainian].
 • Kuzmynov, D. A. (2016). Fylosofsko-kulturolohycheskye aspekti kodeksa chesty «Busydo» [Philosophical and cultural aspects of the Code of Honor «Busido»]. Vremia nauky [The Times of Science], 3, 26–34 [in Russian].
 • Lytvak, O., Shumskyi, P. (2013). Reformuvannia moralnoetychnykh vymoh do prokurora [Reform of moral and ethical requirements to the prosecutor]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Prosecutor’s Office of Ukraine], 1, 5–10 [in Ukrainian].
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Daśko, N. (2021). The Dictionary of Public Institutions. Odessa: Publishing House “Helvetica”.
 • Pravyla advokatskoi etyky: zatverdzheni Zvitno-vybornym zizdom advokativ Ukrainy [Rules of advocacy ethics: approved by the Reporting and Election Congress of Lawyers of Ukraine] 09.06.2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text [in Ukrainian].
 • Slinko, T. M. (2014). Konstytutsiino-pravovi harantii svobody slova [Constitutional and legal guarantees of freedom of speech]. Nashe pravo [Our law], 9, 11–16 [in Ukrainian].
 • Tatsii, L. (2014). Etyka suddi ta osoblyvosti yii normatyvnoi rehlamentatsii [Ethics of the judge and peculiarities of its normative regulation]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine], 1, 75–85 [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro advokaturu ta advokatsku diialnist» [Law of Ukraine «On the Bar and Legal Practice»] № 5076-VI 05.07.2012. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17?lang=uk#Text.
 • Zakon Ukrainy «Pro prokuraturu» [Law of Ukraine «On Prosecutor’s Office»] № 1697-VІІ 14.10.2014. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» [Law of Ukraine «On Judiciary and Status of Judges»] № 1402- VIII 02.06.2016. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro Vyshchu radu pravosuddia» [Law of Ukraine «On the High Council of Justice»] № 1798-VIII 21.12.2016. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-19 [in Ukrainian].

професійна етика legal liability ethical code lawyer prosecutor judge legal guarantees professional ethics юридична відповідальність

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart