Удосконалення кримінального законодавства України в умовах російсько-української війни 2022 року

Author: Віталій Марюхно [Vitaliy Maryukhno]
Institution: Tavriski Christian Institute
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8732-1151
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 96-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20222.10
PDF: cpls/2/cpls210.pdf

Improvements of Criminal Legislation of Ukraine in the Conditions of the Russia-Ukraine War of 2022

The article is devoted to the review of the amendments to the Criminal Code of Ukraine adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine during the first month since the beginning of the next act of armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. The analyzed period is limited to the timeframe from February 24 to March 25, 2022. During this period, the Ukrainian parliament adopted 10 pieces of legislation related to amendments to the Criminal Code of Ukraine. It is noted that the relevant amendments to the legislation were made throughout Ukraine during the period of martial law. The main purpose of the adopted changes was to strengthen criminal liability for crimes committed during martial law and criminalize certain acts that have not yet provided for the occurrence of criminal liability. The first law to supplement the criminal legislation of Ukraine during martial law was the law on collaboration. Collaborative activities are now understood as a fairly wide range of criminal acts: public denial of armed aggression against Ukraine; public appeals to support the decisions and/or actions of the aggressor state; propaganda in educational institutions, voluntary employment in illegal authorities, etc. Also, the Criminal Code of Ukraine is supplemented with articles criminalizing the threat of murder of a serviceman (including production/distribution of materials containing such a threat) and justification, recognition of legitimate, denial of armed aggression of the Russian Federation against Ukraine (including production/distribution of relevant materials). In terms of liability for treason and sabotage, the legislator strengthened the liability of perpetrators to life imprisonment with confiscation of property (if the relevant crimes were committed under martial law). A separate law stipulates that civilians are not criminally liable for the use of firearms against persons who carry out armed aggression against Ukraine if such weapons are used in accordance with the requirements of a special law. Criminal liability for theft, robbery, banditry, and extortion has been strengthened. Responsibility for looting has also been strengthened. The Verkhovna Rada of Ukraine also passed a law recognizing the fulfillment of the duty to protect the Fatherland, independence, and territorial integrity of Ukraine as a circumstance that excludes criminal wrongdoing. Laws were also passed to increase criminal liability for cybercrime, establish liability for the illegal use of humanitarian aid, and disseminate information on the relocation, movement, or position of the Armed Forces of Ukraine).

Статтю присвячено огляду внесених до Кримінального кодексу України змін, ухвалених Верховною Радою України протягом першого місяця від початку чергового акту збройної агресії Російської Федерації проти України. Аналізований період обмежено часовими рамками з 24 лютого до 25 березня 2022 року. Протягом вказаного періоду український парламент ухвалив 10 законодавчих актів, що стосувалися змін та доповнень до Кримінального кодексу України. Зазначено, що відповідні зміни до законодавства внесено в період дії правового режиму воєнного стану на всій території України. Основною метою ухвалених змін стало посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів під час воєнного стану та криміналізація окремих діянь, які до цього часу не передбачали настання кримінальної відповідальності. Найпершим законом, що доповнив кримінальне законодавство України під час дії воєнного стану, став закон про колабораційну діяльність. Під колабораційною діяльністю відтепер розуміють досить широкий спектр кримінальних діянь, як-от: публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України; публічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора; здійснення пропаганди в закладах освіти, добровільне обіймання посад у незаконних органах влади та ін. Також Кримінальний кодекс України доповнено статтями, що криміналізують погрозу вбивством військовослужбовцеві (у тому числі, виготовлення/ поширення матеріалів, що містять таку погрозу) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (у тому числі, виготовлення/поширення відповідних матеріалів). У частині відповідальності за вчинення державної зради та диверсії законодавці посилили заходи відповідальності винних осіб до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна (якщо відповідні злочини вчинено в умовах воєнного стану). Окремим законом встановлено, що цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо таку зброю застосовано відповідно до вимог спеціального закону. Посилено кримінальну відповідальність за вчинення в умовах воєнного стану крадіжки, грабежу, розбою та вимагання. Також посилено відповідальність за вчинення мародерства. Верховна Рада України також ухвалила закон, що визнає виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння. Відбулося також ухвалення законів щодо посилення кримінальної відповідальності за кіберзлочини, встановлення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги, за поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України (якщо її не було розміщено у відкритому доступі уповноважених органів або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів).

REFERENCES:

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03 березня 2022 року № 2108-IX.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» від 03 березня 2022 року № 2110-IX.
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану» від 03 березня 2022 року № 2113-IX.
 • Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2021 року № 2341-III.
 • Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» від 03 березня 2022 року № 2114-ІХ.
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03 березня 2022 року № 2117-ІХ.
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2124-ІХ.
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2149-ІХ.
 • Закон України «Про внесення змін до статті 263 Кримінального кодексу України щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв» від 24 березня 2022 року № 2150-ІХ.
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» від 24 березня 2022 року № 2155-ІХ.
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану» від 24 березня 2022 року № 2160-ІХ.
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za kolaboratsiinu diialnist» vid 03 bereznia 2022 roku № 2108-IX. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 56. [Law of Ukraine On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Establishment of Criminal Liability for Collaborative Activities of March 3, 2022 № 2108-IX. Golos Ukraini, № 56, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia kryminalnoi vidpovidalnosti za vyhotovlennia ta poshyrennia zaboronenoi informatsiinoi produktsii» vid 03 bereznia 2022 roku № 2110-IX. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 56. [Law of Ukraine On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Strengthening of Criminal Liability for the Production and Distribution of Prohibited Information Products of March 3, 2022 № 2110-IX. Golos Ukraini, № 56, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vyznachennia obstavyn, shcho vykliuchaiut kryminalnu protypravnist diiannia ta zabezpechuiut boiovyi imunitet v umovakh dii voiennoho stanu» vid 15 bereznia 2022 roku № 2124-IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 61. [Law of Ukraine On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine to Determine Circumstances That Exclude Criminal Unlawfulness of an Act and Ensure Combat Immunity in Conditions of Martial Law of March 15, 2022 № 2124-IX. Golos Ukraini, № 61, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za nezakonne vykorystannia humanitarnoi dopomohy» vid 24 bereznia 2022 roku № 2155-IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 74. [Law of Ukraine On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Liability for Illegal Use of Humanitarian Aid of March 24, 2022 № 2155-IX. Golos Ukraini, № 74, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo pidvyshchennia efektyvnosti borotby z kiberzlochynnistiu v umovakh dii voiennoho stanu» vid 24 bereznia 2022 roku № 2149-IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 74. [Law of Ukraine On Amendments to the Criminal Code of Ukraine to increase the effectiveness of the fight against cybercrime under martial law of March 24, 2022 № 2149-IX. Golos Ukraini, № 74, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy v umovakh dii rezhymu voiennoho stanu» vid 03 bereznia 2022 roku № 2113-IX. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 47. [Law of Ukraine On Amendments to the Criminal Code of Ukraine to Strengthen Responsibility for Crimes against the Fundamentals of National Security of Ukraine in the Conditions of Martial Law of March 3, 2022 № 2113-IX. Golos Ukraini, № 47, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za maroderstvo» vid 03 bereznia 2022 roku № 2117- IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 47. [Law of Ukraine On Amendments to the Criminal Code of Ukraine to strengthen the responsibility for looting from March 3, 2022 № 2117-IX. Golos Ukraini, № 47, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zminy do statti 263 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo skasuvannia vidpovidalnosti u vypadkakh dobrovilnoi zdachi zbroi, boiovykh prypasiv, vybukhovykh rechovyn abo prystroiv» vid 24 bereznia 2022 roku № 2150-IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 74. [Law of Ukraine On Amendments to Article 263 of the Criminal Code of Ukraine on Abolition of Liability in Cases of Voluntary surrender of weapons, ammunition, explosives or devices of March 24, 2022 № 2150-IX. Golos Ukraini, № 74, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo zabezpechennia protydii nesanktsionovanomu poshyrenniu informatsii pro napravlennia, peremishchennia zbroi, ozbroiennia ta boiovykh prypasiv v Ukrainu, rukh, peremishchennia abo rozmishchennia Zbroinykh Syl Ukrainy chy inshykh utvorenykh vidpovidno do zakoniv Ukrainy viiskovykh formuvan, vchynenomu v umovakh voiennoho abo nadzvychainoho stanu» vid 24 bereznia 2022 roku № 2160-IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 65. [Law of Ukraine On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine to Counteract Unauthorized Dissemination of Information on the Sending, Movement of Weapons, Weapons and Ammunition to Ukraine, Movement, Movement or Deployment of the Armed Forces of Ukraine or Other Military Forces formations committed under martial law or state of emergency of March 24, 2022 № 2160-IX. Golos Ukraini, № 65, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine ]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia uchasti tsyvilnykh osib u zakhysti Ukrainy» vid 03 bereznia 2022 roku № 2114-IХ. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 47. [Law of Ukraine On Ensuring the Participation of Civilians in the Defense of Ukraine from March 3, 2022 № 2114-IX. Golos Ukraini, № 47, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].
 • Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05 kvitnia 2001 roku № 2341-III. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy «Holos Ukrainy» № 107. [Criminal Code of Ukraine of April 5, 2001 № 2341-III. Golos Ukraini, № 107, the newspaper of Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Redaktsiia hazety «Holos Ukrainy» [in Ukrainian].

martial law the right to secrecy of correspondence legal regime Constitution limitation воєнний стан право на таємницю кореспонденції

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart