Реалізація принципу заступництва в міжнародному гуманітарному праві. Особи, що потребують заступництва під час збройних конфліктів

Author: Оксана Сокиринська [Oksana Sokyrynska]
Institution: Білоцерківський національний аграрний університет [Bila Tserkva National Agrarian University]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5171-2372
Author: Інна Ковальчук [Inna Kovalchuk]
Institution: Білоцерківський національний аграрний університет [Bila Tserkva National Agrarian University]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1804-4189
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 7-12
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.01
PDF: cpls/3/cpls301.pdf

Implementation of the Principle of Advocacy in International Humanitarian Law. Persons in Need of Advocacy during Armed Conflicts

The article is devoted to the issue of topical issues of implementation and guarantee of the principle of protection of international humanitarian law. Advocacy is seen as protection not from the inevitable violence of war as such, but from arbitrariness caused by one warring party against persons belonging to the other warring party who came under the rule of the former during the war. One of the most important principles of international humanitarian law is that all persons who fall into the power of the enemy have the right to be treated humanely, regardless of their status and previous function or activity. International humanitarian law explicitly authorizes the parties to a conflict to take such control or security measures against persons under their control as may be necessary due to war. The right to protection is absolute and applies not only to persons deprived of their liberty, but also, more broadly, to the inhabitants of the territory under the control of the enemy. For example, the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, we can observe partial or complete disregard for the principle of patronage. If there are problems with the implementation and guarantee of the principles of international humanitarian law, states decide on their interpretation, primarily by international courts (these are special international criminal tribunals organized in connection with specific conflicts, the International Criminal Court and, of course, the International Court of Justice). UN) and tribunals, full-fledged decision-making on cases related to violations of international regulations.

Статтю присвячено розгляду актуальних проблем реалізації та гарантування принципу заступництва міжнародного гуманітарного права. Заступництво розглядаємо як захист не від невідворотного в умовах війни насилля як такого, а від свавілля, що спричинено однією протиборчою стороною щодо осіб, що належать до іншої протиборчої сторони, які під час війни опинилися під владою першої. Один з найважливіших принципів міжнародного гуманітарного права встановлює, що всі особи, які потрапляють у владу ворога, мають право на гуманне поводження незалежно від їхнього статусу та раніше виконуваної функції чи діяльності. Міжнародне гуманітарне право прямо уповноважує сторони конфлікту вжити таких заходів контролю або заходів безпеки щодо осіб, які є під їхньою владою, що може бути необхідним через війну. Право на заступництво є абсолютним і поширюється не лише на осіб, позбавлених волі, але й, ширше, на мешканців території під контролем ворога. На прикладі збройної агресії Російської Федерації щодо України ми можемо спостерігати часткове або повне ігнорування принципу заступництва. За наявності проблем реалізації та гарантування принципів міжнародного гуманітарного права держави вирішують завдання щодо їх трактування, насамперед, міжнародними судовими інстанціями (це спеціальні міжнародні кримінальні трибунали, організовані у зв’язку з конкретними конфліктами, Міжнародний кримінальний суд і, звичайно, Міжнародний суд ООН) і трибуналами, повноцінним винесенням ухвал у справах, пов’язаних з порушеннями міжнародних нормативно-правових актів.

REFERENCES:

 • Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (укр/рос): Конвенція Орг. Об’єдн. Націй від 12.08.1949 р.: станом на 8 лют. 2006 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
 • Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у чинних арміях (укр/рос): Конвенція Орг. Об’єдн. Націй від 12.08.1949 р.: станом на 8 лют. 2006  р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text.
 • IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі: Конвенція Україна від 18.10.1907 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text.
 • Конвенція про закони і звичаї суходільної війни: Конвенція Королівство Нідерландів від 29.07.1899 р.: станом на 18 жовт. 1907 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_765#Text.
 • Конвенція про захист цивільного населення під час війни (укр/рос): Конвенція Орг. Об’єдн. Націй від 12.08.1949 р.: станом на 8 лют. 2006 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
 • Женевська декларація: Декларація Всесвіт. мед. асоц. від 01.09.1948 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_001#Text.
 • International Convention from August 12, 1949. (n.d). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153.
 • Konvencija pro polipshennja doli poranenykh i khvorykh u dijuchykh armijakh: Konvencija Orgh. Ob’jedn. Nacij vid 12.08.1949 r.: stanom na 8 ljut. 2006 r. (n.d). zakon. rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text.
 • Konvencija pro zakony i  zvychaji sukhodiljnoji vijny: Konvencija Korolivstvo Niderlandiv vid 29.07.1899 r.: stanom na 18 zhovt. 1907  r. (n.d). zakon.rada.gov. ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_765#Text [in Ukrainian].
 • Zhenevsjka deklaracija: Deklaracija Vsesvit. med. asoc. vid 01.09.1948 r. (n.d). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_001#Text [in Ukrainian].
 • Zhenevska konventsiia pro povodzhennia z viiskovopolonenymy: vid 12 serp. 1949 r. [III Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War].
 • IV Haazka konventsiia pro zakony i  zvychai viiny na sukhodoli: vid 18 zhovt. 1907 r. [IV Hague Convention on the Laws and Practices of the Land War and the Annexes thereto: International Convention from October 18, 1907]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#n2 [in Ukrainian].
 • IV Zhenevska konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny: vid 12 serp. 1949 r. [IV Geneva Convention on the Protection of Civilians during the War: International Convention from August 12, 1949]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 [in Ukrainian].

combatants guarantees of international law belligerents intercession principles of international law принципи міжнародного права armed conflict

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart