Судові рішення суду касаційної інстанції в адміністративному судочинстві України

Author: Катерина Володимирівна Стафійчук [Kateryna Volodymyrivna Stafiichuk]
Institution: Львівський національний університет імені Івана Франка [Ivan Franko National University of Lviv]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4146-2685
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 30-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.04
PDF: cpls/3/cpls304.pdf

Judicial Decisions of the Court of Cassation in Administrative Proceedings of Ukraine

The article analyzes the legal nature of court decisions of the Supreme Court as a court of cassation in the administrative proceedings of Ukraine. The concept and role played by court decisions of the court of cassation in administrative proceedings are defined. The types of court decisions of the Supreme Court as a court of cassation in the administrative proceedings of Ukraine are systematized. It is emphasized that the Supreme Court as a court of cassation within the limits set by the Code of Administrative Procedure of Ukraine, adopts rulings and rules. The decision on the cassation appeal is essentially made in the decision, which is final and not subject to further appeal. At the same time, the Code of Administrative Procedure of Ukraine provides for the possibility of adopting an additional resolution. It is emphasized that additional court decisions are made when all procedural issues have not been resolved by a ruling, in particular the issue of court costs. Such an additional decision is made by the court of cassation, which issued the main decision in the case. The content and structure of resolutions and rulings of the court of cassation in the administrative proceedings of Ukraine are studied. It is noted that although the procedural law distinguishes four components of court decisions: introductory, descriptive, motivational and operative parts, the Supreme Court in its rulings proposes a broader structure of court decisions. Many decisions of the Supreme Court reflect the following elements: introduction; the essence of the dispute; the factual circumstances of the case established by the courts; decisions of courts of first and appellate instances and motives for their adoption; cassation appeal; relevant sources of law and acts of their application; the position of the Supreme Court; court costs; operative part. It is emphasized that important in terms of resolving the case in fact play resolutions, which formalize the completion of the case, address the main issues and requirements of the cassation appeal, as well as the response to the cassation appeal. It is noted that the decisions are made on various procedural issues related to the progress of the case, motions and applications of the parties, the issue of adjournment of the case, adjournment, suspension of proceedings, etc. The type of judicial acts of the Supreme Court is singled out as a separate ruling by which the court can respond to violations of the law, in particular for abuse of procedural rights, violation of procedural duties, improper performance of professional duties by lawyers or prosecutors. which may bring the relevant persons to disciplinary responsibility.

У статті проаналізовано правову природу судових рішень Верховного Суду як суду касаційної інстанції в адміністративному судочинстві України. Визначено поняття та охарактеризовано роль, яку відіграють судові рішення суду касаційної інстанції в адміністративному судочинстві. Систематизовано види судових рішень Верховного Суду як суду касаційної інстанції в адміністративному судочинстві України. Наголошено, що Верховний Суд як суд касаційної інстанції в межах, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, ухвалює постанови та постановляє ухвали. Вирішення справи за касаційною скаргою по суті здійснюється в постанові, яка є остаточною та не підлягає подальшому оскарженню. Водночас Кодекс адміністративного судочинства України передбачає можливість ухвалення додаткової постанови. Наголошено, що додаткове судове рішення ухвалюють, коли постановою не розвʼязано всіх процесуальних питань, зокрема питання про судові витрати. Таку додаткову постанову ухвалює суд касаційної інстанції, що виніс основну постанову в справі. Досліджено зміст і структуру постанов та ухвал суду касаційної інстанції в адміністративному судочинстві України. Звернуто увагу, що хоча й процесуальний закон виокремлює чотири складові частини судових рішень (вступну, описову, мотивувальну та резолютивну), проте Верховний Суд у своїх постановах пропонує більш розширену структуру судового рішення. У багатьох постановах Верховного Суду містяться такі її елементи: вступ; суть спору; встановлені судами фактичні обставини справи; рішення судів першої та апеляційної інстанцій і мотиви їх ухвалення; касаційне оскарження; релевантні джерела права й акти їхнього застосування; позиція Верховного Суду; судові витрати; резолютивна частина. Підкреслено, що важливе значення в частині вирішення судової справи по суті відіграють постанови, якими оформлюють завершення розгляду в справі, вирішують основні питання та вимоги касаційної скарги, а також відгуку на касаційну скаргу. Зазначено, що ухвали постановляють з різноманітних процедурних питань, які пов’язані з рухом справи, клопотаннями та заявами учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі тощо. Виокремлено такий різновид судових актів Верховного Суду як окрема ухвала, за допомогою якої суд може реагувати на порушення законности, зокрема за зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежне виконання професійних обов’язків адвокатами чи прокурорами з одночасним скеруванням такої заяви до органу, який може притягнути відповідних осіб до дисциплінарної відповідальности.

REFERENCES:

 • Кібенко, О. (2018). Нові підходи Великої Палати Верховного Суду до забезпечення єдності судової практики. Судебно-юридическая газета. Retrieved from: https://sud.ua/ru/news/blog/129294-novi-pidkhodi-velikoyi-palati-verkhovnogo-sudu-do-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki?fbclid=IwAR0nUPg6D9yYZYL0Xmr2MC6kWXThsZ6ISFStEOUUqCAIKo9qooGyFTmKJEE.
 • Кодекс адміністративного судочинства України. Верховна Рада України. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 • Нові стандарти оформлення рішень Верховного Суду. Юридична Газета online. 2018. Retrieved from: https://yur-gazeta.com/golovna/novi-standarti-oformlennyarishen-verhovnogo-sudu.html.
 • Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду: Про судове рішення в  адміністративній справі від 20 травня 2013  р. №  7. Верховна Рада України. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13#Text.
 • Постанова Великої Палати Верховного Суду від 10 лютого 2021 р. у справі № 822/1309/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439673.
 • Постанова Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 29 грудня 2021 р. у справі № 380/9689/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102362203.
 • Постанова Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 11 січня 2022 р. у справі № 640/18852/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102493469.
 • Постанова Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 12 січня 2022 р. у справі № 160/12912/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102560949.
 • Труш, М. І. (2017). Судове рішення в адміністративному процесі: дис. … на канд. юрид. наук : 12.00.07 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 219 с.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемчушенка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. 992 с.
 • Kibenko, O. (2018). Novi pidkhody Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu do zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky [New approaches of the Grand Chamber of the Supreme Court to ensuring the unity of judicial practice]. Sudebno-iurydycheskaia hazeta. Retrieved from: https://sud.ua/ru/news/blog/129294-novi-pidkhodi-velikoyi-palati-verkhovnogo-sudu-do-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki?fbclid=IwAR0nUPg6D9yYZYL0Xmr2MC6kWXThsZ6ISFStEOUUqCAIKo9qooGyFTmKJEE. [in Ukrainian]
 • Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Proceedings of Ukraine] (2005). Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text. [in Ukrainian]
 • Novi standarty oformlennia rishen Verkhovnoho Sudu (2018). [New standards for registration of Supreme Court decisions]. Yurydychna Hazeta online. Retrieved from: https://yur-gazeta.com/golovna/novi-standarti-oformlennya-rishen-verhovnogo-sudu.html. [in Ukrainian]
 • Postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu «Pro sudove rishennia v administratyvnii spravi» vid 20 travnia 2013 r. No. 7 (2013). [Resolution of the Plenum of the Supreme Administrative Court “On the court decision in an administrative case” of May 20, 2013 №7] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13#Text. [in Ukrainian]
 • Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 10 liutoho 2021 r. u spravi No. 822/1309/17 (2021). [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court of February 10, 2021 in case No. 822/1309/17]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439673. [in Ukrainian]
 • Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 29 hrudnia 2021 r. u spravi No. 380/9689/20 (2021) [Resolution of the Supreme Court of the Administrative Court of Cassation of December 29, 2021 in case No. 380/9689/20]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102362203. [in Ukrainian]
 • Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 11 sichnia 2022 r. u spravi No. 640/18852/21 (2022). [Resolution of the Supreme Court of the Administrative Court of Cassation of 11 January 2022 in case No. 640/18852/21]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102493469. [in Ukrainian]
 • Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 12 sichnia 2022 r. u spravi No. 160/12912/19 (2022). [Resolution of the Supreme Court of the Administrative Court of Cassation of 12 January 2022 in case No. 160/12912/19]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102560949. [in Ukrainian]
 • Trush, M. I. (2017). Sudove rishennia v administratyvnomu protsesi: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk [Judgment in the administrative process: dissertation for the degree of Candidate of Law]. Lviv. [in Ukrainian]
 • Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk (2007). [Large encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka». [in Ukrainian]

Верховний Суд Supreme Court cassation proceedings decision ruling separate ruling cassation appeal

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart