Удосконалення охорони промислових зразків в умовах реформування національного законодавства

Author: Тамара Василівна Ярошевська [Tamara Vasylivna Yaroshevska]
Institution: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ [Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs]
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5525-1681
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 39-45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.05
PDF: cpls/3/cpls305.pdf

An Improvement of Protection of Industrial Designs in Conditions of Reforming the National Legislation

In conditions of construction and functioning of innovative model of economy, of a necessity of creation and introduction of new technics and advanced technologies in manufacture the right to results of scientific and technical creativity acquires importance. The vast majority of scientific works of authors devoted to an analysis of the legal protection of industrial property, concerns only certain aspects of problematic issues of legal regulation of relations arising in the protection of industrial designs in the conditions of European integration of Ukraine. Therefore, there is a need for theoretical research on issues related to the improvement of Ukrainian legislation in this area to the legislation of the European Union. The article considers the problems of bringing the institute of industrial designs of Ukraine in line with the legislation of the European Union. The ways of improvement of the legislation of Ukraine in the field of protection of the rights to industrial designs to the European norms are offered. The concept of „industrial design” in the relevant national legislation has been improved. Emphasis is placed on the expediency of expanding the range of products, an appearance of which may receive legal protection in Ukraine as industrial designs. It is proposed to harmonize the relevant national legislation with the Civil Code of Ukraine on the validity of intellectual property rights to registered and unregistered industrial designs. It is concluded that Ukraine’s aspiration for European integration presupposes taking into account the positive experience of the relevant legislation of the European Union member states. Since measures aimed at introducing effective mechanisms for the protection of rights to industrial property objects are determined by the course of Ukraine’s accession to the European Union, therefore they are determined by the need to comply with European norms for such protection. However, it is emphasized that it is important not just to copy certain approaches to the protection of industrial property rights, which are enshrined in European Union law, but a systematic scientific approach to internal coherence and consideration of all elements of positive national law. The strength of scientific and technical, economic and legal development of Ukraine and the formation of an effective innovative model of the national economy depends on this.

В умовах побудови й функціонування інноваційної моделі економіки, необхідності створення і впровадження нової техніки та передових технологій у виробництво важливого значення набуває право на результати науково-технічної творчости. Переважна більшість наукових праць, присвячених аналізові правової охорони об’єктів промислової власности, стосується лише окремих аспектів проблемних питань правового регулювання відносин щодо охорони промислових зразків в умовах європейської інтеграції України. Тому існує необхідність теоретичного дослідження питань, пов’язаних з вдосконаленням законодавства України в цій сфері, його адаптації до законодавства Європейського Союзу. У статті розглянуто проблеми приведення інституту промислових зразків України у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки, його адаптації до європейських норм. Запропоновано вдосконалений варіант визначення терміна «промисловий зразок» у профільному національному законодавстві. Наголошено на доцільності розширити коло виробів, зовнішній вигляд яких може отримати в Україні правову охорону як промисловий зразок. Констатовано потребу узгодити профільне національне законодавство з Цивільним кодексом України щодо терміну чинності майнових прав інтелектуальної власності на зареєстровані та незареєстровані промислові зразки. Зроблено висновок, що прагнення України до європейської інтеграції зумовлює врахування позитивного досвіду відповідного законодавства країн-членів Європейського Союзу. Заходи, спрямовані на запровадження ефективних механізмів охорони прав на об’єкти промислової власности, визначаються курсом приєднання України до Європейського Союзу, а відтак необхідністю дотримання європейських норм щодо такої охорони. Але наголошено на тому, що важливе не просто копіювання тих чи тих підходів до охорони прав на об’єкти промислової власности, які проведено в законодавстві Європейського Союзу, а системний науковий підхід до внутрішньої узгоджености та врахування всіх елементів позитивного національного права. Від цього залежить міцність науково-технічного, економіко-правового розвитку України та формування ефективної інноваційної моделі національної економіки.

REFERENCES:

  • Работягова, Л. І. (2006). Промисловий зразок як об’єкт правової охорони. Київ: НДІ інтелектуальної власності АПрН України. Вип. 4. Retrieved from: http://ndiiv.org.ua/uk/promislovij-zrazok-yak-obyekt-pravovoyi.
  • Ульянова, Г. О. (2015). Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок. Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. праць /Національний університет державної податкової служби України. № 1 (2). С. 189−194.
  • Якубівський, І.  Є. (2021). Об’єкти патентного права. Правова держава. № 43. С. 112−121.
  • Ярошевська, Т. В. (2020). Проблеми охорони прав промислової власності в Україні: монографія. Дніпро: Видавець Біла К. О. 372 с.
  • Rabotiahova, L.  I. (2006). Promyslovyi zrazok yak obiekt pravovoi okhorony [Industrial design as an object of legal protection]. Kyiv: NDI intelektualnoi vlasnosti APrN Ukrainy. Vyp. 4. Retrieved from: http://ndiiv.org.ua/uk/promislovij-zrazok-yak-obyekt-pravovoyi. [in Ukrainian]
  • Ulianova, H.  O. (2015). Realizatsiia prava intelektualnoi vlasnosti na promyslovyi zrazok [Implementation of intellectual property right to an industrial design]. Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: zb. nauk. prats / Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy № 1 (2). [in Ukrainian]
  • Yakubivskyi, I. Ye. (2021). Obiekty patentnoho prava [Objects of patent law]. Pravova derzhava. [in Ukrainian]
  • Yaroshevska, T. V. (2020). Problemy okhorony prav promyslovoi vlasnosti v Ukraini: monohrafiia [Problems of protection of industrial property rights in Ukraine: monograph]. Dnipro: Vydavets Bila K. O. [in Ukrainian]

industrial design objects of law industrial property промислова власність association agreements European integration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart