Механізм оскарження та способи перевірки висновку експерта в кримінальному провадженні

Author: Василь Петрович Жмудінський [Vasyl Petrovych Zhmudinskyy]
Institution: адвокат, кандидат юридичних наук, магістр права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1439-128X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 46-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.06
PDF: cpls/3/cpls306.pdf

Mechanism of Appeal and Methods of Verification of the Expert Opinion in Criminal Proceedings

The article is devoted to the study mechanisms of appeal and methods of verification of the expert opinion in criminal proceedings. It is proved that the expert opinion, as well as other collected evidence, should be verified for its compliance with the requirements of the legislation and consistency with the case materials, and if violations are detected during its preparation, such an opinion should be subject to appeal. It is indicated that the methods of verifying the expert opinion are defined by articles 332 and 356 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. However, the peculiarity of carrying out this verification of the expert opinion is that such verification is possible only at the stage of judicial proceedings, while the current Criminal Procedure Code of Ukraine does not provide for a mechanism for verifying the expert opinion at the stage of pre-trial investigation. Attention is drawn to the fact that despite the absence of a legally defined mechanism for appealing an expert opinion in accordance with the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, a party to criminal proceedings is not deprived of the right to appeal against such an opinion in a different order, namely by submitting to the Central Expert Qualification Commission of the Ministry of Justice of Ukraine an application for initiating disciplinary proceedings against an expert who violated the current legislation during the relevant expert examination. The grounds for submitting this application for initiation of disciplinary proceedings are: non-compliance of the expert’s specialty with the type of expert examination conducted by it; non-compliance of the content of questions put to the expert’s decision with the requirements of scientific and methodological recommendations; application by an expert of improper methodology of forensic examination; conducting expert research to clarify issues of law. It is argued that if, as a result of a review of the disciplinary responsibility of a forensic expert, it is found that he violates the norms of current law, then such an expert will be held disciplinarily liable, and the expert’s expert opinion drawn up by such an expert will be considered inadmissible evidence.

Статтю присвячено дослідженню механізмів оскарження та способів перевірки висновку експерта в кримінальному провадженні. Доведено, що висновок експерта, як і інші зібрані докази, слід перевіряти на його відповідність вимогам законодавства та узгодженість з матеріалами справи, а в разі виявлення порушень такий висновок має підлягати оскарженню. Зазначено, що способи перевірки висновку експерта визначено статтями 332 і 356 Кримінального процесуального кодексу України. Проте особливість здійснення вказаної перевірки висновку експерта полягає в тому, що така перевірка можлива тільки на стадії судового розгляду, а механізму перевірки висновку експерта на стадії досудового розслідування чинний КПК України не передбачає. Звернено увагу на те, що, незважаючи на відсутність законодавчо визначеного механізму оскарження висновку експерта згідно з нормами КПК України, сторона кримінального провадження не позбавлена права оскаржити такий висновок в іншому порядку, а саме шляхом подання до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України заяви про порушення дисциплінарного провадження щодо експерта, який порушив чинне законодавство в ході проведення відповідної експертизи. Підставами для подання зазначеної заяви про порушення дисциплінарного провадження є такі: невідповідність спеціальности експерта виду проведеної ним експертизи; невідповідність змісту питань, поставлених на вирішення експертові, вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень; застосування експертом неправильної методики проведення судової експертизи; недотримання експертом правил оформлення (структури) відповідного висновку; проведення експертом дослідження для з’ясування питань права. Аргументовано, що в разі, якщо за наслідками розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальности судового експерта буде встановлено порушення ним норм чинного законодавства, то такого експерта буде притягнуто до дисциплінарної відповідальности, а висновок експертизи, складений таким експертом, буде вважатись недопустимим доказом.

REFERENCES:

 • Кравець, Н. В. (2019). Особливості призначення та проведення експертизи у кримінальному провадженні: новели законодавства. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск 15. С. 167–173.
 • Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 року № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, С. 88.
 • Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. Офіційний вісник України. 1998. № 46. С. 172.
 • Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 р. № 301/5. Офіційний вісник України. 2015. № 17. С. 278.
 • Несінов, О. М. (2017). Використання недоліків у висновках експертів на користь сторони захисту. Журнал «Адвокат». № 3. Retrieved from: https://iadvocate.com.ua/vykorystannya-nedolikiv-u-vysnovkah-ekspertivnakoryst-storony-zahystu/.
 • Паладійчук, О. Ю. (2015). Значення судової експертизи у вирішенні завдань кримінального провадження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 34. Том 3. С. 87–89.
 • Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. № 595. Офіційний вісник України. 2008. № 49, С. 33.
 • Про судову експертизу в  кримінальних і  цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997. № 8. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97#Text.
 • Шабаровський, Б. В. (2019). Способи перевірки висновку експерта у кримінальному процесі України. Право і безпека. № 2 (73). С. 82–86.
 • Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 року № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28.
 • Зозуля, Н. В. (2018). Висновок експерта та інструменти його оскарження. Українське право. Retrieved from: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/pravovapozytsiya/vysnovok-eksperta-ta-instrumenty-yogooskarzhennya/.
 • Kravets, N. (2019). Osoblyvosti pryznachennia ta provedennia ekspertyzy u  kryminalnomu provadzhenni: novely zakonodavstva [Features of appointment and conduct of examination in criminal proceedings: novelties of the legislation]. Irpin: Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk. [in Ukrainian]
 • Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy (2012). [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Kyiv: Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [in Ukrainian]
 • Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen». (1998). [Order of the Ministry of Justice of Ukraine “On approval of the Instruction on appointment and conduct of forensic examinations and expert research and Scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert research”]. Kyiv: Official Gazette of Ukraine. [in Ukrainian]
 • Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Tsentralnu ekspertno-kvalifikatsiinu komisiiu pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv». (2015). [Order of the Ministry of Justice of Ukraine “On approval of the Regulations on the Central Expert Qualification Commission under the Ministry of Justice of Ukraine and certification of forensic experts”]. Kyiv: Official Gazette of Ukraine. [in Ukrainian]
 • Nesinov, O. (2017). Vykorystannia nedolikiv u vysnovkakh ekspertiv na koryst storony zakhystu [The use of shortcomings in the conclusions of experts in favor of the defense]. Dnipro: Zhurnal «Advokat». [in Ukrainian]
 • Paladiichuk, O. (2015). Znachennia sudovoi ekspertyzy u vyrishenni zavdan kryminalnoho provadzhennia [The importance of forensic examination in solving the problems of criminal proceedings]. Uzhhorod: Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. [in Ukrainian]
 • Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku atestatsii ta derzhavnoi reiestratsii metodyk provedennia sudovykh ekspertyz». (2008). [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine „On approval of the Procedure for certification and state registration of methods of forensic examinations”]. Kyiv: Official Gazette of Ukraine. [in Ukrainian]
 • Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu v kryminalnykh i tsyvilnykh spravakh». (1997). [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine „On forensic examination in criminal and civil cases”]. Kyiv: Rishennia Verkhovnoho Sudu Ukrainy. [in Ukrainian]
 • Shabarovskyi, B. (2019). Sposoby perevirky vysnovku eksperta u kryminalnomu protsesi Ukrainy [Methods of verifying the expert’s opinion in the criminal process of Ukraine]. Kharkiv: Pravo i bezpeka. [in Ukrainian]
 • Zakon Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» (1994). [Law of Ukraine “On Forensic Examination”]. Kyiv: Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [in Ukrainian]
 • Zozulia, N. (2018). Vysnovok eksperta ta instrumenty yoho oskarzhennia [Expert opinion and tools for appealing]. Lviv: Ukrainske pravo. [in Ukrainian]

expert opinion special knowledge criminal proceedings evidence appeal trial висновок експерта

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart