Дискусійні аспекти проблематики правового міфу

Author: Олена Рогова [Olena Rohova]
Institution: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця [Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4482-0847
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 55-62
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.07
PDF: cpls/3/cpls307.pdf

Discussive Aspects of the Issue of Legal Myth

The axiological aspects of legal myth and mythological perception of reality were analyzed and it was found that several interrelated properties of the studied myth can be identified, which allow to assert the thesis about its own and instrumental value. In particular, the intrinsic (ontological) value of legal myth is manifested in the formation of a certain sign system, which is a reflection of legal reality in the minds of man (or society). Mythological perception of reality, in our opinion, is authorial, selective, to some extent biased. Instead, the instrumental value of legal myth is observed in the processes of human cognition of the world and legal reality, in the process of identification and self-identification of man. In particular, the legal myth is not just a means of knowing and identifying the phenomena of legal reality, but serves as a reliable apologist for the value and moral choice of man and his behavior, such a sign system that has a certain „indulgence” for any human action (inaction). The instrumental value of the legal myth is not limited to the framework of the epistemological process, the tasks of observation and cognition, but has a powerful potential for influence and transformation of legal reality. Awareness of this potential of the legal myth opens a wide space for its application in order to root in the legal consciousness of man and, ultimately, society as a whole, the relevant legal (or anti-legal) values. The principles of interaction of the legal myth and the modern state are determined. Any legal myth seeks to spread, social support, wider recognition, in the most ambitious end – official recognition and legitimacy, which is impossible without a strong state function. The legitimation of the legal myth occurs through its spread in society, receiving social support and rooting first in the legal consciousness of individuals, and gradually – in the public legal consciousness. It can be argued that legal myths permeate all levels of legal reality of the modern state, from legal consciousness (man and society), and ending with the processes of lawmaking, law enforcement, interpretation.

Проаналізовано аксіологічні аспекти правового міфу та міфологічного сприйняття дійсності та з’ясовано, що можна виявити кілька взаємопов’язаних властивостей досліджуваного міфу, що дають змогу стверджувати тезу про його власну та інструментальну цінність. Зокрема, власна (онтологічна) цінність правового міфу виявляється у формуванні певної знакової системи, яка є відображенням правової реальності в свідомості людини (або суспільства). Міфологічне сприйняття дійсності, на нашу думку, є авторським, вибірковим, певною мірою заангажованим. Натомість інструментальну цінність правового міфу спостерігаємо в процесах пізнання людиною світу та правової реальності, в ході ідентифікації та самоідентифікації людини. Зокрема, правовий міф виступає не просто засобом пізнання та ідентифікації явищ правової реальності, а слугує надійним апологетом ціннісно-морального вибору людини та її поведінки, такою знаковою системою, яка має характер певної «індульгенції» для будь-яких дій (бездіяльності) людини. Інструментальна цінність правового міфу не обмежується рамками гносеологічного процесу, завданнями спостереження та пізнання, а має потужний потенціал впливу і трансформації правової реальності. Усвідомлення зазначеного потенціалу правового міфу відкриває широкий простір для його застосування з метою вкорінення в правову свідомість людини та, зрештою, цілого суспільства, відповідних правових (або антиправових) цінностей. Визначено принципи взаємодії правового міфу та сучасної держави. Будь-який правовий міф потребує розповсюдження, соціальної підтримки, все більш широкого визнання, у найбільш амбітному підсумку – офіційного визнання та легітимації, що не можливо без потужного функціоналу держави. Легітимація правового міфу відбувається через його поширення в суспільстві, одержання соціальної підтримки та вкорінення спочатку в правову свідомість окремих індивідуумів, а поступово – в суспільну правову свідомість. Можна стверджувати, що правові міфи пронизують всі рівні правової реальності сучасної держави, починаючи з правової свідомості (людини та суспільства) і закінчуючи процесами правотворення, правозастосування, правотлумачення.

REFERENCES:

 • Арзуманова, Т. В. (2008). Мифологии. Москва: Олимп. 386 с.
 • Бандура, О. О. (2000). Єдність цінностей та істини у праві. Київ: Вид-во Нац. акад. внутр. справ України. 200 с.
 • Баровська, А. В. (2013). Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС: аналіт. доп. К.: НІСД, 72 с.
 • Гнатко, М. М. (2019). Політико-міфологічне підґрунтя права як суспільного явища. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 84 /Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», С. 66–78.
 • Даниленко, Ю. (2008). Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз): автореф. дис... к. філософ. н.: 09.00.03; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К., 17 с.
 • Дарморіз, О. В. (2017). Війна як концепт соціальної міфології. Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип. 18. С. 33–35.
 • Завальнюк, В. В. (2012). Юридична антропологія про міфи позитивного права. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : монографія/ [Ю. М. Оборотов, В. В., Завальнюк, В. В. Дудченко та ін. за ред. Ю. М. Оборотова. Одеса : Фенікс. С. 44–53.
 • Закіров, М. (2017). Міф як засіб інформаційного впливу та інструмент політичної комунікації. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського: зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ. Вип. 48. C. 630–644. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_48.
 • Зубрицька, Л. (2005). Міф як феномен сучасної політики: автореф. дис... к. політ. н.: 23.00.01; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К.. 18 с.
 • Поєдинок, О. Р. (2009). Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві. Держава і право: 36. наук. пр. Вип. 45. К. : Ін-т держави і права ім. В. M. Корецького. Вип. 45. С. 501–502.
 • Полисаєв, О. (2009). Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу: автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / О. Полисаєв; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К.. 32 с.
 • Тіщенко, Ю. В. (2019). Інституціоналізація правового міфу як ознака сучасної держави. Юридичний науковий електронний журнал. № 6. С. 457–460.
 • Тіщенко, Ю.  В. (2014). Правовий міф і  правова міфотворчість як атрибути сучасного суспільства: автореф. дис... к. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 18 с.
 • Шайгородський, Ю. (2009). Політика: взаємодія реальності й міфу. К.: Знання України. 400 с.
 • Arzumanova, T. V. (2008). Mifologii [Mythology]. Moskva: Olympus. (in Russian).
 • Bandura, O. O. (2000). Jednistʹ cinnostej ta istyny u pravi [The unity of values and truth in law]. Kyiv: National Academy of Internal Affairs.
 • Barovsjka, A. V. (2013). Mify shhodo jevropejsjkoji integhraciji v oficijnomu dyskursi JeS [Myths about European integration in the official discourse of the EU]. Kyiv: National Institute for Strategic Studies.
 • Ghnatko, M. M. (2019). Polityko-mifologhichne pidgruntja prava jak suspiljnogho javyshha [Political and mythological basis of law as a social phenomenon]. State and Law: V. M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine, no. 84, pp. 66–78.
 • Danylenko, Ju. (2008). Socialjna mifologhija jak sociokuljturnyj fenomen (filosofsjkyj analiz) [Social mythology as a socio- -cultural phenomenon (philosophical analysis)] (PhD Thesis), Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv.
 • Darmoriz, O. V. (2017). Vijna jak koncept socialjnoji mifologhiji [War as a concept of social mythology]. Current Problems of Philosophy and Sociology, no. 18, pp. 33–35.
 • Zavaljnjuk, V. V. (2012). Jurydychna antropologhija pro mify pozytyvnogho prava [Legal anthropology of the myths of positive law]. Aktualjni ghrani zaghaljnoteoretychnoji jurysprudenciji [Current aspects of general theoretical jurisprudence]. Odesa: Phoenix, pp. 44–53.
 • Zakirov, M. (2017). Mif jak zasib informacijnogho vplyvu ta instrument politychnoji komunikaciji [Myth as a  Means of Information Impact and an Instrument of Political Communication]. Kyiv: Academic Papers  of Vernadsky  National Library of Ukraine, no. 48, pp. 630–644. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_48.
 • Zubrycjka, L. (2005). Mif jak fenomen suchasnoji polityky [Myth as a phenomenon of modern politics] (PhD Thesis), Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv.
 • Pojedynok, O. R. (2009). Specialjni, avtonomni, samodostatni, funkcionaljni ta ciljovi rezhymy v  mizhnarodnomu pravi [Special, autonomous, self-sufficient, functional and targeted regimes in international law]. State and Law: V. M. Koretsky Institut e of State and Law of National Academy of Science of Ukraine, no. 45, pp. 501–502.
 • Polysajev, O. (2009). Socialjno-filosofsjke doslidzhennja transistorychnosti mifologhichnogho osvojennja svitu [Socialphilosophical analysis of trance-historical mythological mastering of the world] (PhD Thesis). Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University.
 • Tishhenko, Ju.V. (2019). Instytucionalizacija pravovogho mifu jak oznaka suchasnoji derzhavy [Institutionalization of the legal myth as a sign of the modern state]. Juridical scientific and electronic journal, no. 6, pp. 457–460.
 • Tishhenko, Ju. V. (2014). Pravovyj mif i pravova mifotvorchistj jak atrybuty suchasnogho suspiljstva [Legal Myth and Legal Myth-Making as the Attributes of Contemporary Society] (PhD Thesis), National University “Odessa Law Academy”.
 • Shajghorodsjkyj, Ju. (2009). Polityka: vzajemodija realjnosti j mifu [Politics: interaction of reality and myth]. Kyiv: Knowledge of Ukraine (in Ukrainian).

правовий міф modern state legal reality social myth legal myth legitimation self-identification

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart