До питання про природу освітнього права

Author: Наталія Янчук [Nataliia Yanchuk]
Institution: Одеський державний університет внутрішніх справ [Odesa State University of Internal Affairs]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0491-0995
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 63-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.08
PDF: cpls/3/cpls308.pdf

To a Matter of the Nature of Educational Law

The paper focuses on the legal nature of educational law. The current trend is an increase in the arithmetic progression of the quantity of brunches of the legislation. However, an increase in the branches of the legislation does not automatically lead to an increase in the branches of law. And if a certain branch of law always corresponds to a branch of legislation, then a branch of legislation does not always reflect a certain branch of law. This is quite justified in relation to educational law. Despite the fact that the term “educational law” is recognized as well-established, the issue of the status of educational law remains controversial. The paper emphasizes that the transformation of views on the relative nature of educational law has come a long way from complete rejection of educational law, when it was considered only a sub-branch of administrative law to attempts to justify educational law as an independent branch of law. It is carried out analysis of different approaches for determining the legal nature of educational law, namely: as a sub-branch of administrative law, as a complex branch of law, as a legal array, as an independent area of research, as a discipline, as a special part of information law. The author pays special attention to highlighting the strengths and weaknesses of representatives of various fields in justifying the status of educational law. Attention is drawn to the fact that none of the supporters of the separation of educational law as an independent branch of law has proved and shown why the issue of legal regulation of educational relations should be considered outside of administrative law. It is emphasized the need to include in the curriculum a separate course “Educational Law” in the pedagogical sector of education and postgraduate studies. This is not about the formation of a unified approach to the teaching of discipline “Educational Law”. The subject and system of the discipline should be determined by the target audience, as well as current trends in education.

У статті порушено питання про юридичну природу освітнього права. Сучасною тенденцією є зростання в арифметичній прогресії кількости галузей законодавства. Тим не менш, збільшення галузей законодавства не веде до автоматичного збільшення галузей права. І якщо певній галузі права завжди відповідає галузь законодавства, то не завжди галузь законодавства відображає певну галузь права. Це цілком виправдано щодо освітнього права. Незважаючи на те, що термін «освітнє право» визнано цілком усталеним, питання статусу освітнього права залишається дискусійним. У статті акцентовано увагу на тому, що трансформація поглядів щодо природи освітнього права пройшла тривалий шлях від повного несприйняття освітнього права, коли вважали, що це лише підгалузь у рамках адміністративного права, до спроб обґрунтування освітнього права як самостійної галузі права. Здійснено аналіз різних підходів щодо визначення юридичної природи освітнього права, а саме: як підгалузі адміністративного права, як комплексної галузі права, як нормативно-правового масиву, як самостійного напряму наукових досліджень, як навчальної дисципліни, як спеціальної частини інформаційного права. Особливу увагу відведено висвітленню сильних та слабких позицій представників різних напрямів в обґрунтуванні статусу освітнього права. Звернено увагу на ту обставину, що жоден з прихильників виокремлення освітнього права як самостійної галузі права не довів та не показав, чому питання правового регулювання освітніх відносин варто розглядати поза адміністративним правом. Наголошено на необхідності залучення в навчальний план окремого курсу «Освітнє право» в педагогічному секторі освіти та під час навчання в аспірантурі. При цьому мова не про формування уніфікованого підходу до викладання навчальної дисципліни «Освітнє право». Предмет та система навчальної дисципліни має визначатися цільовою аудиторією, а також сучасними тенденціями розвитку освіти.

REFERENCES:

 • Боняк, В. О. (2008). Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні: Монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: Ліра ЛТД, 2008. 180 с.
 • Владимирский-Буданов, М.  Ф. (1874). Государство и народное образование в России с XVII в. до учреждения министерств. Ч. 1. Ярославль: Тип. Г. В. Фальк. 325 с.
 • Давидова, Н. О. (2014). Місце освітнього права в правовій системі України. Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Київ. С. 22–27.
 • Дорохова, Г. А. (1980). Государственное управление народным образованием в СССР. Алма-Ата, 1980. 319 с.
 • Иваний, Е. (2017). Образовательное право Украины как отрасль законодательства, отрасль права и учебная дисциплина. Legea si viata. № 9. С. 53–56.
 • Корж-Ікаєва, Т. Г. (2011). Освітнє право України: питання становлення. Митна справа. № 1. Ч. 2. С. 451–455.
 • Куров, С. В. (2003). Образовательное право как комплексное правовое образование. Право и образование. № 3. С. 95–110.
 • Суханов, Е. А. (2002). О концепции Кодекса об образовании м  самостоятельного «образовательного права». Проблемы и перспективы законодательства об образовании и его кодификации: Материалы VI Между- народной научно-практической конференции. Москва: Изд-во РУДН, 2002. С. 68–69.
 • Філіппова, В. Д. (2014). Освітнє право як галузь законодавства України. Науково-виробничий журнал «Правові новели». № 2. С. 91–96.
 • Цимбалюк, В. С. (2016). Науково-освітнє право України: методичні, концептуальні, доктринальні положення до стратегії державної політики розвитку країни. Інформація і право. № 2. С. 173–180.
 • Шкатулла, В. И. (2001). Образовательное право: Ученик для вузов. Москва: Изд-во «НОРМА». 688 с.
 • Bonyak, V. O. (2008). Konstityciyne pravo lyudyny I gromadyanena na osvitu v Ukraini [Constitutional right of human and hulk to education in Ukraine]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk Dergavnuy Universitet vnytrishnuh sprav [in Ukrainian].
 • Vladimirsky-Budanov, M. F. (1874). Gosudarstvo I narodnoe obrazovanie v Rossii s XVII v. do uchregdeniya ministerstv [State and public education in Russia since the XVII century. before the establishment of ministries.] Yaroslavl: Type. G. W. Falk. [in Russian].
 • Davidova, N. O. (2014). Misce osvithogo prava v pravoviy systemi Ukrainian. [The place of educational law in the legal system of Ukraine]. Kyi’v [in Ukrainian].
 • Dorokhova, G. A. (1980). Gosudarstvenoe upravlenie narodnum obrazovaniem v SSSR [State management of public education in the USSR]. Alma-Ata [in Kazakhstan].
 • Ivaniy, E. (2017). Оbrazovatelnoe pravo kak otrasl zakonodatelstva Ukrainy, otrasl prava I uchebnaya discyplina [Educational law of Ukraine as a branch of legislation, branch of law and academic discipline]. Kyi’v [in Ukrainian].
 • Korzh-Ikaeva, T. G. (2011). Osvitne pravo Ukraine: pytannya stanovlennea [Elucidation of the law of Ukraine: the nourishment of the formation.] Odesa [in Ukrainian].
 • Kurov, S. V. (2003). Оbrazovatelnoe pravo kak kompleksnoe pravovoe obrazovanie [Educational law as a complex legal entity]. Kyi’v [in Ukrainian].
 • Sukhanov, E. A. (2002). O koncepcii Kodeksa ob obrazovanii I  samostoyatelnogo «obrazovatelnogo prava» [About the concept of the Education Code and independent “educational law”]. Moskva: RUDN University Press. [in Russian].
 • Filippova, V. D. (2014). Osvitne pravo yak galuz zakonodavstva Ukraine [Enlightenment of the law as a bogeyman of the legislation of Ukraine]. Kyi’v. [in Ukrainian].
 • Tsymbalyuk, V.  S.  (2016). Naukovo-osvitne pravo Ukraine: metodychni, konceptualni, doktrunalni pologennya do strategii dergavnoi polituku rozvutku ktainy [Scientific and educational law of Ukraine: methodical, conceptual, doctrinal provisions to the strategy of state policy for the development of the country]. Kyi’v [in Ukrainian].
 • Shkatulla, V. I. (2001). Оbrazovatelnoe pravo [Educational law]. Moskva: NORMA Publishing House. [in Russian].

educational legislation academic discipline branch of law educational law право Law Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart