Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які мають вади зору

Author: Ануш Робертівна Туманянц [Anush Robertivna Tumanyants]
Institution: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Yaroslav Mudryi National Law University]
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6403-8436
Author: Ірина Олександрівна Крицька [Iryna Oleksandrivna Krytska]
Institution: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Yaroslav Mudryi National Law University]
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3676-4582
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 71-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.09
PDF: cpls/3/cpls309.pdf

Problematic Aspects of the Detention Enforcement as a Preventive Measure to Suspects and Accused with Vision Impairment

The use of preventive measures such as detention enforcement is due to the restriction of fundamental rights. Particularly noteworthy is the issue of the feasibility of choosing this preventive measure for people with vision impairment. The aim of the research is determining the system of general standards of detention of persons with physical disabilities (in particular, visually impaired). The empirical base of the research is the national legislation of Ukraine, international acts, decisions of the European Court of Human Rights, data of the Integrated State Register of Court Decisions. The methodological basis is a set of general and special scientific methods, in particular, formal-legal (legal- technical) method of research, hermeneutical method, statistical method, system-structural method. On the basis of the research, taking into account the legal position of the ECtHR, the authors propose to distinguish the general standards of detention of persons with physical disabilities (in particular, visually impaired), such as: (1) detention should be reasonable in time; (2) it should not lead to health deterioration (compared to the natural course of the disease); (3) the prisoner should be provided with adequate medical care at an appropriate level; (4) the physical condition of the person in custody should not make him or her dependent on other persons being held with him or her in custody; (5) the conditions in which the person is remanded in custody must be appropriate to the physical condition of the person and cannot be considered separately from the person’s disability; (6) constant more intense surveillance should be provided to prevent any deterioration in health than might be the case if the person were not imprisoned; (7) if there is an appropriate medical finding that a person is not in custody, he or she should be considered by a competent subject for a possible change in the measure of detention or place of detention. The authors pointed out some shortcomings in the legislation and the law enforcement practice of this issue.

Застосування запобіжних заходів, зокрема тримання під вартою, пов’язане з обмеженням основних прав людини. З огляду на це на особливу увагу заслуговує питання про доцільність вибору цього примусового заходу для людей з порушеннями зору. Мета наукової роботи полягає у визначенні системи загальних стандартів тримання під вартою осіб з обмеженими фізичними можливостями (зокрема, людей з вадами зору). Емпіричною базою дослідження є національне законодавство України, міжнародні акти, рішення Європейського суду з прав людини, дані Єдиного державного реєстру судових рішень. Методологічною основою статті є сукупність загальнонаукових та спеціальних наукових методів, а саме: формально-юридичний (юридико-технічний) метод дослідження, герменевтичний метод, статистичний метод, системно-структурний метод. На основі дослідження з урахуванням правових позицій ЄСПЛ автори пропонують виділити загальні стандарти тримання під вартою осіб з обмеженими фізичними можливостями (зокрема, з вадами зору). Йдеться про такі положення: (1) тримання під вартою має бути розумним за терміном; (2) воно не повинно призвести до погіршення здоров’я (порівняно з природним плином хвороби); (3) ув’язненому має надаватися необхідна медична допомога на належному рівні; (4) фізичний стан особи, утримуваної під вартою, не повинен ставити її в залежність від інших осіб, що перебувають разом з ним під вартою; (5) умови, в яких особа перебуває під вартою, повинні відповідати її фізичному стану і не можуть розглядатися окремо від інвалідності особи; (6) має бути забезпечено постійний нагляд з метою недопущення погіршення стану здоров’я – інтенсивніший, ніж той, що міг би мати місце, якщо б особа не була ув’язнена; (7) за наявності відповідного медичного висновку про неможливість тримання особи під вартою його має розглянути компетентний суб’єкт на предмет можливої зміни запобіжного заходу або місця утримання. З урахуванням виокремлених у роботі стандартів, а також на підставі аналізу вітчизняної судової правозастосовної практики та правових позицій, сформульованих в рішеннях Європейського суду з прав людини, автори вказують на деякі недоліки законодавства та правозастосовної практики з цього питання та формулюють пропозиції щодо їх подолання.

REFERENCES:

 • Anagnostou, D., Skleparis, D. (2017). Human Rights in European Prisons: Can the Implementation of Strasbourg Court Judgments Influence Penitentiary Reform Domestically? Europe in Prisons: Assessing the Impact of European Institutions on National Prison Systems. December. P. 37–77. DOI: 10.1007/978-3-319-62250-7_3.
 • Angus EM Wallace The European Court of Human Rights: a  tool for improving prison health. The Lancet Public Health. 2020. Vol. 5 (2), P. E78–E79. DOI: 10.1016/ S2468-2667(19)30258-0.
 • Case of Bigović v. Montenegro (Application no. 48343/16) : Judgment European Court of Human Rights, 19 June 2019. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-191721.
 • Case of Butrin v. Russia (Application no. 16179/14): Judgment European Court of Human Rights, 22 June 2016. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-161534.
 • Case of Dobri v. Romania (Application no. 25153/04): Judgment European Court of Human Rights, 20 June 2011. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-102303.
 • Додаток 12 до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі (пункт 1 розділу VI): затв. спільним наказом Мін’юсту та МОЗ України від 15.08.2014 року № 1348/5/572. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14.
 • Case of Dybeku v. Albania (Application no. 41153/06): Judgment European Court of Human Rights, 2 June 2008. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-84028.
 • Case of D.G. v. Poland (Application no. 45705/07): Judgment European Court of Human Rights, 12 May 2013. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-116410.
 • Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights: thematic report. Strasbourg: Council of Europe, 2015. June. Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf.
 • Case of Hummatov v. Azerbaijan (Application no. 9852/03 and no. 13413/04): Judgment European Court of Human Rights, 29 February 2008. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-83588.
 • Koroleva, I.A., Egorov, E.A. Age-related cataract: prevention and treatment. Clinical ophthalmology, 2018. Vol. 18 (4). P. 194–198. DOI: 10.21689/2311-7729-2018-18-4-194-198
 • Case of Kudla v. Poland (Application no. 30210/96): Judgment European Court of Human Rights, 26 October 2000. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58920.
 • Case of Kvashko v. Ukraine (Application no. 40939/05): Judgment European Court of Human Rights, 26 December 2013. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-126453.
 • Livingstone S. Prisoners’ rights in the context of the European Convention on Human Rights. Punishment & Society. Vol. 2(3). DOI: 10.1177/14624740022228024.
 • Case of L.B. v. Belgium (Application no. 22831/08): Judgment European Court of Human Rights, 2 January 2013. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-113676.
 • Мироненко О. Вплив спеціальних умов застосування та обставин, які при цьому враховуються, на обрання запобіжного заходу. Публічне право. 2014. №2. С. 89-97. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_2_14.
 • Case of Salakhov and Islamov v. Ukraine (Application no. 28005/08): Judgment European Court of Human Rights, 14 June 2008. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-117134.
 • Case of Testa v. Croatia (Application no. 20877/04): Judgment European Court of Human Rights, 30 January 2009. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-81641.
 • Case of Todorov v. Ukraine (Application no. 16717/05): Judgment European Court of Human Rights, 12 January 2012. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-108578.
 • Case of Ukhan v. Ukraine (Application no. 30628/02): Judgment European Court of Human Rights, 18 March 2009. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-90345.
 • Ухвала Чернігівського районного суду Запорізької області від 16 травня 2016  р., судова справа № 329/450/16-к. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57692668.
 • Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 24 лютого 2017 р., судова справа № 129/2705/16-к. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66184114.
 • Ухвала Ленінського районного суду м. Полтави від 7 травня 2019 р., судова справа № 552/4920/18. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81703386.
 • Ухвала Малинівського районного суду м.  Одеси від 10 травня 2019 р., судова справа № 522/13393/16- к. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81783059.
 • Ухвала Тульчинського районного суду Вінницької області від 18 травня 2017  р., судова справа № 129/2705/16-к. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66572425.
 • Ухвала Тульчинського районного суду Вінницької області від 19 квітня 2017  р., судова справа № 129/2705/16-к. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66056689.
 • Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11 травня 2018 р., судова справа № 264/1688/15-к. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73992251.
 • Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області від 10 листопада 2011 р., судова справа № 10- 421/11. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19430677.
 • Case of Yunusova and Yunusov v. Azerbaijan (Application no. 59620/14): Judgment European Court of Human Rights, 17 September 2017. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-163330.
 • Anagnostou, D., Skleparis, D. (2017, December). Human Rights in European Prisons: Can the Implementation of Strasbourg Court Judgments Influence Penitentiary Reform Domestically? Europe in Prisons: Assessing the Impact of European Institutions on National Prison Systems, 37–77. DOI: 10.1007/978-3-319-62250-7_3 [in English]
 • Angus EM Wallace (2020, February). The European Court of Human Rights: a tool for improving prison health. The Lancet Public Health, 5 (2), E78–E79. DOI: 10.1016/ S2468-2667(19)30258-0 [in English]
 • Bigović v. Montenegro [2019, June 19], application no. 48343/16. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-191721 [in English]
 • Butrin v. Russia [2016, June 22], application no. 16179/14. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-161534 [in English]
 • Dobri v. Romania [2011, June 20], application no. 25153/04. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-102303 [in English]
 • Dodatok 12 do Poriadku orhanizatsii nadannia medychnoi dopomohy zasudzhenym do pozbavlennia voli (punkt 1 rozdilu VI), (Miniust ta MOZ Ukrainy). [Annex 12 to the Procedure for Organizing Medical Assistance to Sentenced Prisoners (Section VI, paragraph 1), (Ministry of Justice and the Ministry of Health of Ukraine)] dated 15.08.2014 №1348/5/572. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14 [in Ukrainian]
 • Dybeku v. Albania [2008, June 2], application no. 41153/06. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-84028 [in English]
 • G. v. Poland [2013, May 12], application no. 45705 /07. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-116410 [in English]
 • European Court of Human Rights. (2015, June). Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights: thematic report. Strasbourg: Council of Europe. Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf [in English]
 • Hummatov v. Azerbaijan [2008, February 29], applications no. 9852/03 and no. 13413/04. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-83588 [in English]
 • Koroleva, I.A., Egorov, E.A. (2018, January). Age-related cataract: prevention and treatment. Clinical ophthalmology, 18 (4), 194-198. DOI: 10.21689/2311-7729-2018-18-4- 194-198 [in English]
 • Kudla v. Poland [2000, October 26], application no. 30210/96. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58920 [in English]
 • Kvashko v. Ukraine [2013, December 26], application no. 40939/05. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-126453 [in English]
 • Livingstone S. (2000, July). Prisoners’ rights in the context of the European Convention on Human Rights. Punishment & Society; 2(3) doi: 10.1177/14624740022228024 [in English]
 • B. v. Belgium [2013, January 2], application no. 22831/08. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-113676 [in English]
 • Myronenko O. (2014). Vplyv spetsialnykh umov zastosuvannia ta obstavyn, yaki pry tsomu vrakhovuiutsia, na obrannia zapobizhnoho zakhodu [The influence of special conditions of use and the circumstances that are taken into account in the election of a preventive measure]. Public law, 2, 89–97. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_2_14 [in Ukrainian]
 • Salakhov and Islamov v. Ukraine [2008, June 14], application no. 28005/08. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-117134 [in English]
 • Testa v. Croatia [2009, January 30], applications no. 20877/04. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-81641 [in English]
 • Todorov v. Ukraine [2012, January 12], application no. 16717/05. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-108578 [in English]
 • Ukhan v. Ukraine [2009, March 18], application no. 30628/02. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-90345 [in English]
 • Ukhvala u  spravi  №329/450/16-к [2016] Chernihivskyi raionnyi sud Zaporizkoi oblasti. [Decision in case №329/450/16-к [2016] Chernihiv district court of Zaporizhzhia region]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57692668 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u  spravi  №129/2705/16-к [2017] Darnytskyi raionnyi sud m. Kyieva. [Decision in case №129/2705/16- к [2017] Darnytskyi District Court of Kyiv]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66184114 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u spravi №552/4920/18 [2019] Leninskyi raionnyi sud m. Poltavy [Decision in case №552/4920/18 [2019] Leninsky District Court of Poltava]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81703386 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u  spravi  №522/13393/16-к [2019] Malynivskyi raionnyi sud m. Odesy vid 10 travnia 2019 r. [Decision in case №522/13393/16-к [2019] Malinovsky District Court of Odessa]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81783059 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u  spravi  №129/2705/16-к [2017] Tulchynskyi raionnyi sud Vinnytskoi oblasti. [Decision in case №129/2705/16-к [2017] Tulchyn District Court of Vinnytsia region]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66572425 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u  spravi  №129/2705/16-к Tulchynskoho raionnoho sudu Vinnytskoi oblasti [Decision in case №129/2705/16-к [2017] Tulchyn District Court of Vinnytsia region]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66056689 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u  spravi  №264/1688/15-к [2018] Zhovtnevyi raionnyi sud m. Mariupolia Donetskoi oblasti. [Decision in case №264/1688/15-к [2018] October District Court of Mariupol, Donetsk Region]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73992251 [in Ukrainian]
 • Ukhvala u  spravi  №10-421/11 [2011] Kolehia suddiv sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh apeliatsiinoho sudu Kirovohradskoi oblasti [Decision in case №10- 421/11 [2011] The panel of judges of the court chamber in criminal cases of the court of appeal of the Kirovohrad oblast]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19430677 [in Ukrainian]
 • Yunusova and Yunusov v. Azerbaijan [2017, September 17], application no. 59620/14. Retrieved from: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-163330 [in English]

примусові заходи preventive measures detention enforcement physical disabilities vision impairment cataract

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart