Актуальна проблематика реалізації спадкових прав

Author: Ксенія Косяченко [Kseniia Kosiachenko]
Institution: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ [Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1380-218X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 94-100
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.11
PDF: cpls/3/cpls311.pdf

Current Problems of Inheritance Rights Realization

This scientific article examines current practical and theoretical issues related to the exercise of the right to inherit. Particular attention is paid to the study of the development of legal bases and research on the exercise of the right to inheritance. The exercise of the right to inherit is considered as a complex concept that provides ways to exercise the right to inherit, reflecting the dynamics of inheritance and deepening the relationship between the rules of substantive and procedural law. This article focuses on the study of ways to exercise the right to inherit. The peculiarities of the procedure for exercising the right to inherit by submitting an application for acceptance of the inheritance, by applying to notaries, are analyzed. Particular attention is paid to the need to distinguish between the legal nature of the application for a certificate of inheritance and the application for acceptance of the inheritance. The article defines the essence and purpose of establishing the conditions and forms of inheritance, as well as the types and procedure for refusing to accept the inheritance. It is emphasized that established by the Civil Code of Ukraine, that the forms and conditions of acceptance of inheritance to protect the rights and legitimate interests of heirs, and do not provide an alternative method of acceptance of inheritance. Particular attention is also paid to the exercise of the right to renounce the inheritance by the heirs, who are subject to the presumption of acceptance of the inheritance. Through scientific analysis of judicial and notarial practice concerning the adoption of measures for the protection of hereditary property, which is in the individual legal orders of an individual, it is argued that in the case of storage of property in a bank safe there is no purpose to perform this notarial act. The legal nature of the term for acceptance of the inheritance is determined, and the legal consequences of missing the term for acceptance of the inheritance are clarified. The procedure and grounds for division (allocation) and redistribution of inheritance are revealed. As a result of the analysis of judicial and notarial practice, a number of proposals were developed to improve notarial proceedings in inheritance cases, including inheritance, consent of heirs who inherited, acceptance of inheritance by heir who missed the deadline for acceptance of inheritance, withdrawal of applications for inheritance and renunciation of inheritance. On the basis of this study, some theoretical conclusions and proposals for improving the current legislation have been formulated.

У цій науковій статті досліджено актуальні практичні й теоретичні проблеми, пов’язані із здійсненням права на спадкування. Окрему увагу приділено дослідженню розвитку правових засад та наукових досліджень здійснення права на спадкування. Здійснення права на спадкування розглядаємо як комплексне поняття, що передбачає способи реалізації права на спадкування, відображаючи динаміку спадкових правовідносин та поглиблюючи зв’язок між нормами матеріального та процесуального права. Значну увагу відведено дослідженню способів здійснення права на спадкування. Проаналізовано особливості процедури здійснення права на спадкування шляхом подання заяви про прийняття спадщини, за допомогою звернення в нотаріальні органи. Окрему увагу приділено потребі розмежувати правову природу заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину та заяви про прийняття спадщини. У статті визначено сутність та мету встановлення умов і форм прийняття спадщини, а також види та порядок відмови від прийняття спадщини. Акцентовано, що Цивільним кодексом України встановлено форми та умови прийняття спадщини для охорони прав та законних інтересів спадкоємців і не передбачено альтернативних способів прийняття спадщини. Звернено увагу також на реалізацію права на відмову від спадщини спадкоємцями, на яких поширюється дія презумпції прийняття спадщини. Шляхом наукового аналізу судової та нотаріальної практики, яка стосується вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, що перебуває в індивідуальних правових розпорядженнях фізичної особи, аргументовано, що в разі зберігання майна в банківському сейфі відсутня мета вчинення цієї нотаріальної дії. Визначено юридичну природу терміну для прийняття спадщини, а також з’ясовано правові наслідки пропущення терміну для прийняття спадщини. Розкрито порядок та підстави поділу (виділу) та перерозподілу спадщини. У результаті аналізу судової та нотаріальної практики розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення нотаріального провадження в спадкових справах, зокрема в частині прийняття спадщини, надання згоди спадкоємцями, які прийняли спадщину, на прийняття спадщини спадкоємцем, який пропустив термін для прийняття спадщини, відкликання заяв про прийняття спадщини та відмову від спадщини. На основі проведеного дослідження сформульовано певні теоретичні висновки й пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства.

REFERENCES:

 • Заіка, Ю. О. (2007). Становлення і розвиток спадкового права в Україні: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ. 39 с.
 • Кузнецова, Н. С. (2014). Развитие гражданского общества и современное частное право Украины. Київ: Юридична практика. С. 241.
 • Козловська, Л. В. Прийняття та відмова від спадщини як здійснення суб’єктивного права спадкування. Цивільне право та цивільний процес: актуальні питання. С. 48–51. Режим доступу. Retrieved from: file:///C:/Users/US/Downloads/Ppip_2014_13_15.pdf.
 • Актуальні проблеми спадкового права: навч. пос./ За заг. ред. Ю. О. Заіки, О. О. Лов’яка. Київ: КНТ. ЦУЛ. 2014. 336 с.
 • Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5. Режим доступу. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12.
 • Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник/ За заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Алерта; Центр учбової літератури. 2012. 920 с.
 • Постанова у справі № 363/4852/17 (провадження № 61- 19831св19) від 03.06.2020 Верховний Суд м. Києва. Режим доступу. Retrieved from: https://verdictum.ligazakon.net/document/89649136?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01.
 • Ігнатенко, В. М. (2009). Специфіка односторонніх правомірних дій у цивільно-правовому регулюванні. Проблеми законності. Вип. 101. С. 52-59.
 • Постанова у справі №130/2517/18 (провадження № 61- 14962св19) від 21.09.2020 Верховний Суд м. Києва. Режим доступу. Retrieved from: https://verdictum.ligazakon.net/document/91680615.
 • Fursey, S. J. (2012). Teoriya notarialnogo procesy [Theory of the notarial process: a scientific and practical manual] Kyiv: Alert; Center for Educational Literature (in Ukrainian).
 • Ignatenko, V. M. (2009). Specifika odnostoronnih pravomirnih diy y civilno-pravovomy regyliuvanni [Specifics of unilateral lawful actions in civil law regulation. Problems of legality] (in Ukrainian).
 • Kozlovskaya, L. V. (2014). Priyniattia ta vidmova vid spadschinu yak zdiysnennia sybektivnogo prava spadkyvannia [Acceptance and refusal of inheritance as an exercise of the subjective right of inheritance] (PhD Thesis). Civil law and civil procedure: current issues. Retrieved from: file:///C:/Users/US/Downloads/Ppip_2014_13_15.pdf.
 • Poriadok vchinennia notarialnuh diy notariysamu Ukrainu [Procedure for notarial acts by notaries of Ukraine: approved. Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 22.02.2012 № 296/5]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12.
 • Kuznetsova, N. S. (2014). Razvitie grazhdanskogo obschestva i sovremennoe chastnoe pravo Ukrainu [Development of civil society and modern private law of Ukraine] (PhD Thesis). Kyiv: Legal Practice.
 • Resolution in case № 130/2517/18 [proceeding № 61- 14962св19] dated September 21, 2020, Supreme Court of Kyiv. Retrieved from: https://verdictum.ligazakon.net/document/91680615 (in Ukrainian).
 • Resolution in case № 363/4852/17 [proceedings № 61- 19831св19] dated June 3, 2020, Supreme Court of Kyiv. Retrieved from: https://verdictum.ligazakon.net/document/89649136?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01 (in Ukrainian).
 • Zaika, Y. O. (2007). Stanovlennia i rozvitok spadkovogo prava v Ukraini [Formation and development of inheritance law in Ukraine] (PhD Thesis). Kyiv: Kyiv National University named after Taras Shevchenko.
 • Zaiki, Y. O., Loviaka, O. O. (2014). Aktualni problemi spadkovogo prava [Current issues of inheritance law] Kyiv: CST. CUL. (in Ukrainian).

спадок inheritance Heir testator inheritance relations presumption of acceptance of inheritance right to inheritance application for acceptance of inheritance inherited property acceptance of inheritance renunciation of inheritance division of inheritance redistribution of heritage

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart