Забезпечувальні речові права: юридична природа, функції, види

Author: Олег Ільків [Oleh Ilkiv]
Institution: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне [Academician Stepan Demyanchuk International University of Economics and Humanities]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0659-1855
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 101-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.12
PDF: cpls/3/cpls312.pdf

Security Proprietary Rights: Legal Nature, Functions, Types

The article is devoted to the study of security proprietary rights to ensure the fulfillment of engagements. The institute of security rights, its regulation under the current legislation of Ukraine and individual countries is analyzed. The legal nature and specific features are determined, the functional load of the methods of ensuring the fulfillment of engagements is clarified and the characteristics of the engagement-legal and real-legal types of security are characterized. Material security encumbrances on the debtor’s property rights, resulting in the „right of succession”, which is to accompany the encumbrance on the thing in the event of its transfer to other owners. The elements of the binding legal relationship are described. Civil turnover requires an effective system of precautionary measures of both binding and substantive nature, due to the need for legal remedies aimed at the proper performance of the parties to their contractual engagements. Along with the engagements, an important place is occupied by the material types of securing contractual engagements, where their main purpose is to give the creditor confidence in the satisfaction of their property interests in case of non-performance or improper performance of engagement by the counterparty. The grounds for the right of the creditor to satisfy property claims on the subject of material security are investigated. A pledge or mortgage may arise on the basis of a contract, law or court decision. The creditor’s claims on the mortgaged property can be satisfied in several ways: foreclosure on the mortgaged property through its sale or transfer of ownership of the mortgaged property in case of default by the debtor of the engagement secured by the pledge. The right of retention is considered, which is realized through the incentive of the debtor to fulfill the engagement by lawful possession of the thing by the creditor until the proper performance of the engagement by the debtor. The right of retention as a form of ensuring the proper performance of an engagement is included in the provisions governing the performance of certain contracts, including contract type, provision of services, commissions, etc. Security rights arise before the breach of the engagement and depend on the proper performance of the contractual engagement. The collateral gives the creditor the right to receive property satisfaction from the subject of collateral in case of non-performance of the engagement due to the debtor’s fault. The analysis and brief description of the types of security property rights is carried out. Theoretical conclusions on the researched questions directed on improvement of regulation of the security rights in the civil legislation of Ukraine are formulated.

Статтю присвячено дослідженню забезпечувальних речових прав щодо гарантування виконання зобов’язань. Проаналізовано інститут забезпечувальних прав, його регулювання за чинним законодавством України та деяких інших країн. Визначено правову природу та специфічні ознаки, з’ясовано функціональне навантаження способів забезпечення виконання зобов’язань та здійснено характеристику зобов’язально-правових та речово-правових видів забезпечення. Речові забезпечувальні засоби обтяжують право власності боржника, наслідком чого виникає «право слідування», яке полягає в супроводі обтяження на річ у разі її переходу до інших власників. Здійснено характеристику елементів зобов’язального правовідношення. Досліджено підстави виникнення права на задоволення кредитором майнових вимог з предмету речового забезпечення. Цивільний оборот вимагає ефективної системи забезпечувальних заходів зобов’язально-правового і речово-правового характеру, що зумовлено потребою наявності правових засобів, спрямованих на належне виконання сторонами своїх договірних зобов’язань. Поряд із зобов’язальними важливе місце посідають речові види забезпечення договірних зобов’язань, основною метою яких є створення у кредитора впевненості в задоволенні своїх майнових інтересів у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання контрагентом. Проведено аналіз та коротку характеристику видів забезпечувальних речових прав. Застава або іпотека може виникати на підставі договору, закону чи рішення суду. Задоволення вимог кредитора із заставленого майна може здійснюватися кількома способами: звернення стягнення на заставлене майно шляхом його реалізації або переходу права власності на заставлене майно в разі невиконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою. Розглянуто право притримання, яке реалізується через стимулювання боржника до виконання зобов’язання шляхом правомірного володіння річчю кредитором до моменту належного виконання обов’язку боржником. Право притримання як вид забезпечення належного виконання зобов’язання належить до положень, що регулюють виконання деяких договорів, зокрема підрядного типу, надання послуг, комісії тощо. Забезпечувальні речові права виникають до порушення зобов’язання і узалежнені від належного виконання договірного зобов’язання. Речове забезпечення надає кредиторові право отримати майнове задоволення з предмету забезпечення в разі невиконання зобов’язання з вини боржника. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань, спрямовані на вдосконалення регулювання забезпечувальних прав у цивільному законодавстві України.

REFERENCES:

 • Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Дата оновлення: 27.05.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 • Чанишева, А. Р. (2018). Зміст зобов’язальних відносин за цивільним законодавством України: автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2018. 43 с.
 • Одосій, О. Ю. (2018). Забезпечувальні заходи в цивілістичному процесі України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 20 с.
 • Пучковська, І. Й. (2018). Теоретичні проблеми забезпечення виконання зобов’язань: автореф. дис… докт. юрид. наук. 12.00.03. Харків. 45 с.
 • Загорулько, О. А. (1997). Заклад як речовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків. 18 с.
 • Нижний, С. В. (2007). Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 20 с.
 • Другова, В. А. (2010). Договір іпотеки за цивільним законодавством: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 18 с.
 • Кубара, У. М. (2012). Правова природа заставних відносин. Форум права. № 3. С. 343–350.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).
 • Chanysheva, A. R. (2018). Zmist zoboviazalnykh vidnosyn za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy: avtoref. dys… dokt. yuryd. nauk: 12.00.03. [The content of the civil relationship legislation of Ukraine]. Odesa. [in Ukrainian]
 • Druhova, V. A. (2010). Dohovir ipoteky za tsyvilnym zakonodavstvom: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Mortgage agreement under civil law]. Kyiv. [in Ukrainian]
 • Kubara, U. M. (2012). Pravova pryroda zastavnykh vidnosyn [Legal nature of mortgage relations]. Forum prava, 2012. № 3. S. 343–350. [in Ukrainian]
 • Nyzhnyi, S.  V. (2007). Zastava mainovykh prav yak sposib zabezpechennia vykonannia zoboviazannia: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Pledge of property rights as a way of securing fulfillment of obligations]. Kyiv. [in Ukrainian]
 • Odosii, O. Y. (2018). Zabezpechuvalni zakhody v tsyvilistychnomu protsesi Ukrainy: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Security measures in the civil process of Ukraine]. Kyiv. [in Ukrainian]
 • Puchkovska, I. Y. (2018). Teoretychni problemy zabezpechennia vykonannia zoboviazan: avtoref. dys… dokt. yuryd. nauk. 12.00.03 [Theoretical problems of ensuring implementation commitments]. Kharkiv. [in Ukrainian]
 • Tsyvilnyi kodeks Ukrainy (2003): Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV [Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine of January 16, 2003 № 435-IV]. Retrieved from: https://cutt.ly/7Snhjsc. [in Ukrainian]
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964). [The Act of 23 April 1964 Civil Code]. Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093. [in Polish]
 • Zahorulko, O. A. (1997). Zaklad yak rechovyi sposib zabezpechennia vykonannia zoboviazan: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Institution as a material way to ensure implementation commitments]. Kharkiv. [in Ukrainian]

забезпечувальні права security rights property rights fulfillment of engagement pledge retention the right of succession

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart