Стягнення коштів на рахунках боржника в банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах

Author: Микита Горбенко [Mykyta Horbenko]
Institution: Національний університет «Одеська юридична академія» [National University “Odesa Law Academy”]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1752-3433
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 109-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.13
PDF: cpls/3/cpls313.pdf

Recourse to the Funds on the Accounts of the Debtor in Banking Institutions, in the Execution of Court Decisions in Civil Cases

The article considers some legal problems faced by public and private executor when applying for the funds on the accounts of the debtor in banking institutions, in the execution of court decisions in civil cases. It is also not unimportant to determine the enforcement action, which consists in foreclosing funds on the debtor’s accounts in banking institutions as a primary and effective measure performed by the executor when opening enforcement proceedings, which contributes to an increase in the level of execution of court decisions in civil cases. The main problems that arise when applying for recovery on the funds on the accounts of the debtor are given in this article. Legislative changes considered that have had an impact on the improvement of the arrest system of funds of the debtor. The role of such an enforcement action as recourse to sanctions is defined to the funds on the accounts of the debtor in banking institutions in the execution of judicial proceedings in civil cases. Identifies shortcomings and points the way to improve the automated seizure of debtors’ funds in bank accounts. The content of the application for recovery of funds has been disclosed in the accounts of the debtor in banking institutions. The classification of such an executive action is proposed as an application for recovery of money on accounts of the debtor in banking institutions. Proposals for further development are formulated in automatic seizure of debtors’ funds in bank accounts. Disputed court practice on account security to which wages are credited is presented. Court practice on recovery of funds in the accounts of the debtor in banking institutions in the execution of civil judgements analyzed. Based on the examples of established practical activities the executors are modelled problem situations for private and public executors recovery on funds in accounts of the debtor in banking institutions during the execution court decisions in civil trials. Ideas on improvement of banking legislation presented in the field of forcible to cancel the debt debtors’ funds. Direction of development of the executive production to increase the level of efficiency execution of actions aimed at recovery of funds in the accounts of the debtor in banking institutions in the execution of civil judgements.

У статті досліджено правові проблеми, з якими стикаються державні та приватні виконавці у разі стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах. Також не менш важливим є визначення виконавчої дії, яка полягає у стягненні коштів на рахунках боржника у банківських установах як першочерговий та ефективний захід, який вчиняє виконавець, відкриваючи виконавче провадження, що сприяє підвищенню рівня виконання судових рішень у цивільних справах. Наведено основні проблеми, що виникають у разі стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах. Розглянуто законодавчі зміни, які вплинули на вдосконалення системи арешту коштів боржника. Досліджено процедуру автоматизованого арешту коштів боржників на їхніх рахунках. Визначено роль такої виконавчої дії, як стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах. Визначено недоліки та шляхи вдосконалення автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банківських установах. Розкрито зміст стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах. Запропоновано класифікацію такої виконавчої дії, як стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банківських установах. Наведено спірну судову практику щодо захищеності рахунків, на які зараховують заробітну плату. Проаналізовано судову практику щодо стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах. На основі прикладів, сформованих на підставі практичної діяльності виконавців, з модельовано проблемні ситуації, які виникають у приватних та державних виконавців у разі стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах. Подано ідеї щодо вдосконалення банківського законодавства у сфері примусового списання коштів боржників. Визначено напрямок розвитку виконавчого провадження для підвищення рівня ефективності проведення виконавчих дій, спрямованих на стягнення коштів на рахунках боржника у банківських установах на виконання судових рішень у цивільних справах.

REFERENCES:

 • Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. Дата оновлення: 06.12.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
 • Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках: Наказ М-ва юстиції України від 16.04.2019 р. № z0399-19. Дата оновлення: 24.12.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-19.
 • Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління національного банку України від 14.07.2006 р. № z0935-06. Дата оновлення: 06.10.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06.
 • Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Постанова Національного банку України від 21.01.2004 р. № z0377-04. Дата оновлення: 28.05.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.
 • Постанова Верховного Суду у  складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17 січня 2020 р., судова справа № 340/1018/19. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86989717.
 • Постанова Миколаївського апеляційного суду у складі колегії суддів судової палати з  розгляду цивільних справ від 18 травня 2021 р., судова справа № 488/89/18. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96990589.
 • Рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 26 березня 2020  р., судова справа № 640/24691/19. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88428685.
 • Ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 червня 2020  р., судова справа № 161/8759/20. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90086287.
 • Judiciary of Ukraine (2020). Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu [Resolution of the Supreme Court as part of the panel of judges of the Cassation Administrative Court] Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86989717.
 • Judiciary of Ukraine (2020). Rishennia okruzhnoho administratyvnoho sudu mista Kyieva [Decision of the District Administrative Court of Kyiv] Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88428685.
 • Judiciary of Ukraine (2020). Ukhvala Lutskoho miskraionnoho sudu Volynskoi oblasti [Ruling of Lutsk City District Court of Volyn Region] Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90086287.
 • Judiciary of Ukraine (2021). Postanova Mykolaivskoho apeliatsiinoho sudu u  skladi kolehii suddiv sudovoi palaty z  rozghliadu tsyvilnykh sprav [Resolution of the Mykolayiv Court of Appeal consisting of a panel of judges of the judicial chamber for the consideration of civil cases] Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96990589.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2004). Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy Pro zatverdzhennia Instruktsii pro bezghotivkovi rozrakhunky v Ukraini v natsionalnii valiuti [Resolution of the National Bank of Ukraine On approval of the Instruction on non-cash payments in Ukraine in national currency]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2006). Postanova Pravlinnia natsionalnoho banku Ukrainy Pro zatverdzhennia Pravyl zberihannia, zakhystu, vykorystannia ta rozkryttia bankivskoi taiemnytsi [Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine On approval of the Rules for the storage, protection, use and disclosure of banking secrecy] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2016). Zakon Ukrainy Pro vykonavche provadzhennia [Law of Ukraine about enforcement proceedings]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2019). Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy Pro zatverdzhennia Poriadku avtomatyzovanoho areshtu koshtiv borzhnykiv na rakhunkakh u bankakh [Order of the Ministry of Justice of Ukraine On approval of the Procedure for automated arrest of debtors’ funds on bank accounts]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-19.

виконавче провадження enforcement proceedings arrest accounts arrest of funds arrest banking accounts arrest of national currency

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart