Obawa przed byciem sobą jako źródło niechęci wobec Inności? Problem indywiduacji młodzieży

Author: Piotr Obacz
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 202-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.12
PDF: em/4/em412.pdf

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na dwa istotne zjawiska, które mogą być w pewien sposób ze sobą powiązane. Pierwszym z nich jest indywiduacja – stawanie się i bycie sobą. Drugim zaś niechęć wobec inności, odmienności, różnorodności. W odniesieniu do obu tych problemów stawia się pytanie badawcze: czy niechęć wobec inności może być wyrazem obawy przez stawaniem się indywiduum? Bycie jednostką autentyczną, autonomiczną i odpowiedzialną – bycie sobą – stanowi dla wielu ludzi, szczególnie młodych, znaczące wyzwanie. Kształtowaniu (się) świadomości własnego istnienia jako odrębnej osoby towarzyszy formowanie określonego stosunku wobec innych ludzi. Warto jednak zbadać, w jaki sposób radzenie sobie z własnym „stawaniem się osobą”, przy jednoczesnym funkcjonowaniu w pewnych kontekstach społecznych, może oddziaływać na kształtowanie się postaw wobec inności. W badaniu stosuje się indywidualizującą perspektywę badawczą, skomponowaną m.in. na podstawie podejścia skoncentrowanego na osobie (person-centered approach) i wybranych założeniach egzystencjalnych.

A fear of being oneself as a source of unwillingness towards Otherness? The problem of individualization of youth

The purpose of this article is to pay close attention to two important phenomena which could be related. The first one is the individuation – becoming a person as well as being oneself. The second is antipathy towards otherness and diversity. In reference to both phenomena, the following research question is raised: could antipathy towards otherness be an expression of one’s own fear of becoming an individual? Being an authentic, autonomic and responsible person – being oneself – is indeed a challenge, especially for young people. Creation of a certain attitude towards other people is accompanied by raising consciousness of one’s own being a separate person. Therefore, it is worth conducting some research on how one’s “becoming a person” (while functioning in a certain social context) may affect forming individual attitudes towards otherness. In the undertaken research, an individualistic perspective is used, consisting in the person-centered approach and selected existential principles.

REFERENCES:

  • Bourne D., Jankowicz D. A.: Technika identyfikacji konstruktów osobistych. W: D. Jemielniak: Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2. War­szawa 2012, PWN.
  • Mearns D., Thorne B.: Terapia skoncentrowana na osobie. Kraków 2010, UJ.
  • Rogers C. R.: Uczyć się, jak być wolnym. W: K. Jankowski: Przełom w psycho­logii. Warszawa 1978, „Czytelnik”.
  • Rogers C. R.: Sposób bycia. Poznań 2012, „Rebis”.
  • Rogers C. R.: O stawaniu się osobą. Poznań 2014, „Rebis”.
  • Yalom I.: Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa 2008, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
  • Yalom I.: Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne. Warszawa 2013, Wy­dawnictwo „Czarna Owca”.

youth person otherness individuation diversity różnorodność młodzież inność indywiduacja osoba

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart