Author: Katarzyna Jas
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 244-259
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.15
PDF: em/4/em415.pdf

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie młodzi ludzie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowej transmisji wartości oraz międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju kodu kulturowego przekazywanego w środowisku rodzinnym autorka przywołuje fragmenty narracji studentów, zwraca uwagę na fakt, że problematyka stosunków międzypokoleniowych dziadkowie–wnuki, osadzona na pograniczu wielu dyscyplin, jest także przedmiotem zainteresowań edukacji międzykulturowej.

Socializing and educational influences of grandparents in the family and their significance in the young’s life

The aim of this study is taking notice of a meaning which is currently attributed by young people to socialising and pedagogical influence of their grandparents. The main area of consideration is the family as a location of intergenerational transmission of values and intergenerational contacts. In order to show a particular type of cultural code transferred in the family environment, the author brings extracts of student narration, takes notice of a fact that issues of intergenerational relations grandparents – grandchildren settled on borderland of numerous disciplines, is an object of interest for intercultural education.

REFERENCES:

 • Andrzejewska J.: Spotkania dzieci i seniorów. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 4.
 • Berger P.L ., Luckmann T.: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1983, PIW.
 • Brzezińska A. I., Ober-Łopatka K., Stec R., Ziółkowska K.: Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości. Poznań 2007, Wydawnictwo Fundacji „Hu­maniora”.
 • Bugajska B. (red.): Młodość i starość integracja pokoleń. Szczecin 2010, ZA­POL.
 • Fabiś A., Muszyński M. (red.): Społeczne wymiary starzenia się. Bielsko-Biała 2011, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych i Wyższa Szkoła Admi­nistracji w Bielsku-Białej.
 • Gerlich M. G., Kadłubiec D. K.: Zaolzie: studia i materiały z dziejów spo­łeczności polskiej w Czechosłowacji. Katowice 1992, Społeczne Centrum Badań Nauk i Dokumentacji.
 • Halicka M: Satysfakcja życiowa ludzi starych. Białystok 2004, Akademia Me­dyczna w Białymstoku.
 • Jankowski D. (red.): Edukacja kulturalna. Szkoła i rodzina. Kalisz 1993, Wo­jewódzki Ośrodek Metodyczny w Kaliszu.
 • Krajewski J.: Problemy współczesnej metodologii. Olecko 2001, Wszechnica Mazurska w Olecku.
 • Kwiecińska R., Szymański M. J. (red.): Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem. Kraków 2001, AP w Krakowie.
 • Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa 2003, PWN.
 • Leszczyńska-Rejchert A.: Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Lewowicki T. Suchodolska J. (red.): Rodzina, wychowanie, wielokulturowość. Cieszyn 2000, UŚ – Filia w Cieszynie.
 • Lewowicki T., Grabowska B. (red.): Młodzież i tolerancja. Cieszyn 1998, UŚ – Filia w Cieszynie.
 • Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Gajdzica A. (red.): Świat wartości i edu­kacja międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa 2003, UŚ – Filia w Cieszy­nie, WSP ZNP.
 • Merton R.K.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982, PWN.
 • Nikitorowicz J. (red.): Rodzina wobec wyzwań w edukacji międzykulturowej. Białystok 1999, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz J., Halicki J., Muszyńska J. (red.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Biały­stok 2003, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.
 • Nikitorowicz J.: Edukacja międzykulturowa w kręgu potrzeb, oczekiwań i ste­reotypów. Białystok 1995, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji między­kulturowej. Gdańsk 2005, GWP.
 • Nikitorowicz J.: Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej. Białystok 1997, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Piekarski J.: Międzypokoleniowa transmisja wartości w środowisku rodzinnym małego miasta. Wychowawcze studium relacji międzygeneracyjnych. Łódź 1992, Uniwersytet Łódzki.
 • Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i ja­kościowe. Warszawa 2001, „Żak”.
 • Rostowska T.: Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybra­nych wymiarów osobowości. Łódź 1995, UŁ.
 • Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, WAiP.
 • Seredyńska D. (red.): Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości. Bydgoszcz 2012, UKW.
 • Steuden S., Marczuk M. (red.): Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin 2006, KUL.
 • Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970, PWN.
 • Szukalski P. (red.): To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Warszawa 2009, Raport z badań ZUS.
 • Świda-Ziemba H.: Młodzież końca tysiąclecia. Obszar świata i bycia w świe­cie. Warszawa 2000, ISNS UW.
 • Tillmann K. J.: Teorie socjalizacji. Społeczność – instytucja – upodmiotowie­nie. Warszawa 1996, PWN.
 • Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pe­dagogicznych. Studia i materiały. Łódź 2001, UŁ.
 • Witkowski L.: Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E. H. Erik­sona. Toruń 1989, UMK.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart