Исторические памятники православной культуры Кобринского района Брестской области

Author: Andrej Harbatski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 103-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.03
PDF: em/3/em303.pdf

Artykuł poświęcony jest zabytkom historycznym kultury prawosławnej rejonu Kobryńskiego w obwodzie brzeskim na Białorusi – państwie wielowiekowej i bogatej kultury, w którym istnieją specyficzne tradycje budownictwa sakralnego. W tekście ukazane zostały osobliwości drewnianej architektury sakralnej w mieście Kobryń i na terenach rejonu Kobryńskiego. Szczegółowo została opisana drewniana cerkiew Świętych Piotra i Pawła. Tekst zawiera również wskazanie roli i miejsca murowanych cerkwi w przestrzeni kulturowej miasta Kobryń i rejonu Kobryńskiego. Autor artykułu wnioskuje, że na początku XXI wieku drewniane i murowane cerkwie miasta Kobryń i rejonu Kobryńskiego stały się symbolem i dumą kultury białoruskiej. Współcześnie – w warunkach współistnienia państwa białoruskiego i Cerkwi Prawosławnej, a także rozwoju agro- i ekoturystyki – drewniane i murowane cerkwie stają się nieodłączną częścią przestrzeni kulturowej i wyznacznikiem samoidentyfikacji ludności białoruskiej.

Historical monuments of the Orthodox culture of the Kobryn Region in Brest Province

What is explored in the article are the historical monuments of the Orthodox culture in the Kobryn Region in Brest Province of Belarus – the country of centuries- long and rich culture, where specific traditions of sacral architecture have always been present. Some unique cases of sacral wooden architecture in the town of Kobryn are presented in the text. A detailed description has been provided of the wooden St. Peter and Paul Orthodox Church. The role and rank is indicated of stone Orthodox churches in the cultural space of the Kobryn town and region. The author concludes that at the beginning of the 21st century the wooden and stone Orthodox churches there became the symbol and pride of Belarusian culture. Nowadays, in the conditions of coexistence between the Belarusian state and the Orthodox Church and of the development of agri- and ecotourism, wooden and stone Orthodox churches become both an inseparable part of cultural space and a determinant of Belarusians’ self-identification.

REFERENCES:

  • Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 2. Мінск 1969.
  • Государственный архив Брестской области. Фонд 2059. Оп. 1. Д. 3001а. Л. 231.
  • Государственный архив Брестской области. Фонд 2059. Оп. 1. Д. 3013. Л. 2.
  • Епископ Иосиф (Соколов): Гродненский Православно-церковный ка­лендарь или Православие в Брестско-Гродненской земле в конце 19 века/2-е изд. Т. 1. Воронеж 1899.
  • Макарий (Михаил Петрович Булгаков): Mитрополит Московский и Ко­ломенский. История Русской Православной Церкви. Книга 5. – Мн.: Изд-во Спасо-Преображенского монастыря, 1994.
  • Ревизия Кобринской экономии составленная в 1563г. королевским реви­зором Дмитрием Сапегою. Вильно 1878.
  • Свод памятников истории и культуры Беларуси. Брестская область. Минск 1990.
  • Шаўчук А.: Храмы Кобрыншчыны. „Кобрынскі Веснік” 2000, № 85.
  • Якімовіч Ю. Я.: Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся ў XVII–XIX ст.ст. Мн.: Выд-ва Навука і тэхніка, 1978.

spirituality religious tradition sacral architecture culture multiculturalism Belarus duchowość tradycja religijna architektura sakralna kultura wielokulturowość Białoruś

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart