Opinie młodzieży z pogranicza czesko-polskiegoo małżeństwach mieszanych narodowościowo

Author: Radek Baselides
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 215-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.09
PDF: em/3/em309.pdf

Młodzi ludzie żyjący w środowiskach zróżnicowanych kulturowo stają przed różnymi decyzjami. Jedną z nich jest wybór partnera życiowego. Autor podejmie próbę poznania kryteriów, jakimi kieruje się młodzież podczas dokonywania tego wyboru, oraz jej opinii na temat małżeństw mieszanych narodowościowo. Scharakteryzowane zostały bariery społeczne, kulturowe i religijne postrzegane przez młode pokolenie Czechów i Polaków z Zaolzia w Republice Czeskiej.

Opinions of the youth from the Polish-Czech borderlandon cross-national marriages

The young living in culturally diversified environments face various life decisions. One of them is choosing a life partner. The author makes an attempt to learn the criteria which the young follow while choosing a partner and their opinions concerning cross-national marriages. Moreover, what is discussed here are some barriers noticed by the Czech and Polish youth from Zaolzie in the Czech Republic.

REFERENCES:

 • Białas I., Lipa-Kuczyńska M.: Rodzina śląska w XIX–XX wieku. Bytom 1997, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 • Goodman N.: Wstęp do socjologii. Poznań 1997, Zysk i S-ka.
 • http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=404&tu=30810&th=&v=&vo=null&vse­uzemi=null&void= (20.12.2013).
 • Januszewska-Jurkiewicz J., Nowak K.: Zaolzie w granicach województwa śląskiego. W: F. Serafin (red.): Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny. Katowice 1996, UŚ.
 • Kadłubiec K. D.: Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. Czeski Cie­szyn 1987, ZG PZKO.
 • Nikitorowicz J.: Pogranicze – tożsamość – edukacja międzykulturowa. Biały­stok 1995, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz J.: Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Sopot 2010, GWP.
 • Pietraszek E.: Kraj trzech nacji. W: B. Bazielich (red.): Śląsk. Etniczno-kultu­rowawspólnota i różnorodność. Wrocław 1995, UW.
 • Rusek H.: Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Studium socjologiczne. Katowice 1997, UŚ.
 • Siwek T.: Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Śląsk Cieszyński, Środowisko naturalne, Zarys dziejów, Zarys kultury materialnej i duchowej. Cieszyn 2001, Offsetdruk.
 • Urban J.: Wychowanie do dwukulturowości w rodzinach polskiej mniejszości narodowej. W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.): Rodzina – Wychowa­nie – Wielokulturowość. Cieszyn 2000, UŚ – Filia w Cieszynie.

Zaolzie youth national marriages młodzież małżeństwa narodowościowe

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart