The methodological strategy of architectonics of multicultural education in the postmodern era

Author: Petro Saukh
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 36-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.02
PDF: em/6/em602.pdf

Celem artykułu jest próba interpretacji nowego pluralistycznego typu cywilizacji oraz właściwości współczesnego społeczeństwa wielokulturowego w kontekście przestrzeni edukacyjnej. Na gruncie tego zaproponowano zastąpienie pojęcia edukacji wielokulturowej terminem edukacji polietnicznej, która skierowana jest na harmonizację wzajemnego stosunku między etnicznymi lub narodowymi społeczeństwami, a w ich granicach – między różnymi grupami społeczno-kulturowymi, mającymi różną identyczność kulturową (polityczną, regionalną, płciową, religijną, wiekową, profesjonalną i in.). Zaproponowano i uzasadniono nową architektonikę edukacji wielokulturowej, w centrum której znajduje się życiowy paradygmat jednostki. W związku z tym udowadnia się pięć najważniejszych strategii metodologicznych edukacji wielokulturowej, które są jej punktem orientacyjnym oraz źródłem życiowym.W artykule zostały także zarysowane problemy implementacji projektu edukacji wielo-kulturowej na Ukrainie, które utrudniają harmonizację życia społecznego oraz procesy dialogu międzykulturowego i porozumiewania się.

Translated by Agata Cienciała

The article presents an attempt to interpret a new pluralistic type of civilization and the features of modern multicultural society in the context of educational space. On this basis, the substitution has been suggested of the concept of multicultural education with the term poli-ethnic education, which aims at harmonizing the relations between ethnic or national communities. Within thier limits, this refers also to different socio-cultural groups, with different cultural (political, regional, sexual, religious, age-related, professional, etc.) identities. A new architectonics of multicultural education is suggested and grounded, with a life-giving personality paradigm in the centre. In this regard, five major methodological principles of multicultural education, which serve as its guidelines and major sources, are justified.The issues of the implementation of the multicultural education project in Ukraine which inhibit the harmonization of public life and the process of intercultural dialogue and understanding are outlined.

REFERENCES:

  • Barber B. R.: Jihad vs. McWord: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World. New York 1996, Ballantine Books.
  • Bodriyar Zh.: Obshchestvo potrebleniya. Мoskva 2006, “Respublika”.
  • International Dictionary of Education. Vol. 7. Oxford 1994, Oxford Univer­sity Press.
  • Makbrayd V.: Vykladannya sotsial’noyi ta politychnoyi filosofiyi z tochky zoru zachidnoyi i nezachidnoyi perspektyv. “Filosofia Osvity” 2011, No. 1–2.
  • Malakhov V.: Natsional’na derzhava, natsional’na kultura i kulturniy suvere­nite “Filosofs’ka Dumka” 2011, No. 4.
  • Mezhuyev V.: Dialog yak sposib mizhkulturnogo spilkuvannya v suchasnomu sviti. “Filosofs’ka Dumka” 2011, No. 4.
  • Saukh P. Yu.: Suchasna osvita: portret bez prykras. Zhytomyr 2012, ZhDU im. I. Franka.
  • Saukh P. Yu.: Suchasni vyklyky globalizovanoyi epokhy: suspil’stvo i tserkva v poshukakh vidpovidey. Ukrayina i Vatikan: do i pislya Drugogo Vati­kan’skogo Sobor Kyyiv 2013, UAR.
  • Saukh P. Yu., Saukh Yu. P.: Mul’tikulturalizm: blesk teorii i prakticheskaya nesostoyatel’nost’ proekta v diskurse real’nych processov mezhkulturnogo vzaimodeystviya. “Evraziystvo i Mir” 2014, No. 3.
  • Stevenson N.: Globalization, national cultures and cultural citizenshi “So­cial. Quart.” 1997, Vol. 38, No. 1.

identyczność globalna lokalność pamięć historyczno-kulturalna kulturowo-etniczny narcyzm polityka demokratyczno-egalitarna global locality cultural and historical memory cultural and ethnical narcissism democratic and egalitarian policy edukacja wielokulturowa multicultural education multikulturalizm multiculturalism identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart