Edukacja wielokulturowa na lekcjach języka obcego w klasach niższych. Propozycje praktycznych rozwiązań dla nauczycieli

Author: Karina Pastuszka
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 196-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.12
PDF: em/6/em612.pdf

Artykuł dotyczy kwestii związanych z wprowadzaniem treści z zakresu edukacji wielokulturowej na lekcjach języka obcego w klasach niższych. Zostały w nim przedstawione praktyczne rozwiązania, dzięki którym nauczyciel może uatrakcyjnić zajęcia, zaciekawić uczniów, a tym samym zachęcić ich do aktywnego udziału. Pozwoli im to na poszerzenie swojej świadomości wielokulturowej, która we współczesnym, zróżnicowanym kulturowo świecie jest podstawą do fascynacji, akceptacji i tolerancji wobec innych kultur.

Multicultural education on a foreign language lesson in lower classes. Practical solutions for teachers

This article concerns the introduction of multicultural education contents as a part of foreign language classes in primary schools. It presents some practical solutions which may help teachers prepare attractive lessons, get their students interested and encourage them to active participation. These suggestions will allow them to expand their multicultural awareness which, in a culturally diverse world, is the basis for fascination and tolerance towards other cultures.

REFERENCES:

 • Candelier M.: A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures. Competences and resources. http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/82/Default.aspx (8.01.2015). Graz 2012.
 • Council of Europe Ministers of Foreign Affairs: White paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”. Strasburg 2008, Council of Europe.
 • Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 803: Podstawa Programowa Kształcenia Ogól­nego dla Szkół Podstawowych. http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_praw­ne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf (8.01.2015). bmw 2008.
 • Guilbert J.-J.: Zarys pedagogiki medycznej. Warszawa 1983, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Jałowiec-Sawicka M.: Pozytywny wpływ nauki języka obcego na rozwój dziec­ka. „Języki Obce w Szkole”, 2006, nr 3.
 • Jaroszewska A.: Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. W: A. Surdyk, J. Z. Szeja (red.): Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyj­nym, społecznym i medialnym. „Homo Communicativus” 2008, nr 2.
 • Komorowska H.: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Marcinkowska K., Miłoń E., Zespół Akcji 1: Edukacja międzykulturowa. http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/902/edukacja-pdf-25817.pdf (16.12.2014). Warszawa brw.
 • Mihułka K.: Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego. „Języki Obce w Szkole”, 2012, nr 2.
 • Mihułka K.: Spotkania interkulturowe z perspektywy uczenia się i nauczania języków obcych. „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 2.
 • Polski Komitet ds. UNESCO: Powszechna deklaracja UNESCO o różnorod­ności kulturowej. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Po­wszechna_Dekl_o_roznorodnosci.pdf (8.01.2015). bmirw.
 • Rusek B.: Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym. „Homo Ludens” 2010, nr 1.
 • Skiba E., Wieczorek A.: Program nauczania języka angielskiego dla klas I–III szkoły podstawowej, Warszawa 2009, Wydawnictwo Szkolne PWN.

Rozszerzona literatura metodyczna mogąca mieć zastosowanie w nauczaniu języka obcego w klasach niższych szkoły podstawowej:

 • Brzeziński J.: Nauczanie języków obcych dzieci. Wrszawa 1987, WSiP.
 • Brzozowska P.: Metoda Total Physical Response w praktyce szkolnej – przy­kłady ćwiczeń z języka angielskiego. „Języki obce w szkole” 2013.
 • Czwartos B.: Aktywność na lekcjach (języka obcego), czyli o zastosowaniu me­tod aktywizujących. W: J. Knieja, S, Piotrkowski (red.): Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowa­niu i strategiach. Lublin 1934, TN KUL.
 • Iluk J.: Jak uczyć małe dzieci języków obcych? Częstochowa 2002, Wydawnic­two Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 • Kabzińska I.: Metody nauczania języka obcego. „Życie Szkoły” 2009, nr 1.
 • Karbowniczek J.: Niekonwencjonalne metody alternatywne w nauczaniu języ­ków obcych dzieci i młodzieży. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” 2008, nr 3(69).
 • Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 2005, Fraszka Edukacyjna.
 • Mazur A., Paprotna G., Pastuszka A.: Problemy nauczania języka angielskiego dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: J. Arabski (red.): Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice 2001, UŚ.
 • Mikulska A.: Zastosowanie alternatywnych metod nauczania na lekcjach języka obcego – metoda Community Language Learning. „Języki Obce w Szkole” 2004.
 • Pamuła M.: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowa­nym. Warszawa 2003, Fraszka Edukacyjna.
 • Szalast-Bytys U.: Zachęcać, motywować, aktywizować i uczyć... efektywnie, czyli o metodach aktywizujących w procesie nauczania języka obcego. W: J. Knie­ja, S. Piotrkowski (red.): Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin 1994, TN KUL.
 • Szałek M.: Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Motywacja w teo­rii i praktyce. Poznań 2004, WAGROS.
 • Szałek M.: Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków ob­cych dzieci. „Języki Obce w Szkole” 1987, nr 3.
 • Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M.: Język angielski w nauczaniu zintegrowa­nym. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podsta­wowej. Warszawa 2001, PWN.
 • Szpotowicz M.: Lekcja języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym. W: H. Ko­morowska (red.): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa 2009, CODN.

foreign languages edukacja wczesnoszkolna język obcy edukacja wielokulturowa primary education multicultural education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart