Wsparcie instytucjonalne uczniów pochodzenia romskiego w kontekście podtrzymywania tożsamości etnicznej

Author: Łukasz Kwadrans
Author: Justyna Matkowska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 156-163
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.10
PDF: em/7/em710.pdf

Artykuł poświęcony jest realizowanym formom wsparcia instytucjonalnego uczniów pochodzenia romskiego w polskim systemie oświaty. Romowie są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym, dlatego bardzo istotne jest systemowe wsparcie rodzin, a szczególnie uczniów w środowisku. Aktualnie proponowane formy pomocy koncentrują się na realizowaniu zadań edukacyjnych, mających na celu podtrzymywanie tożsamości etnicznej i językowej oraz integracji uczniów pochodzenia romskiego ze społeczeństwem. Jednak warto zastanowić się, w jakim stopniu wsparcie instytucjonalne ma znaczenie dla podtrzymywania tożsamości etnicznej uczniów pochodzenia romskiego i czy nie skutkuje zjawiskiem zatracania przez dzieci tradycji lub odizolowania się od własnej grupy, co w konsekwencji doprowadzić może do zanikania obyczajów i kultury romskiej.

Institutional support for learners of Roma origin in the context of maintaining the ethnic identity

The article concerns implementing the forms of institutional support for Roma children in the Polish educational system. The Roma are a group of people at the risk of social exclusion, hence it is very important for the system to support learners, especially at the family and the community level. Currently, the proposed forms of assistance to students focus on the implementation of educational tasks aimed at maintaining ethnic and linguistic identity and the integration of Roma children into the society. However, what is worth considering is the extent to which institutional support is important in maintaining the ethnic identity of school learners of Roma origin and whether it results in the phenomenon of children’s losing their tradition or isolating themselves from their own group, which in turn can lead to the disappearance of customs and culture of the Roma people.

REFERENCES:

  • Giddens, A. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Kwadrans, Ł. 2015. Romopedia. Encyklopedia wiedzy o Romach. Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, Uniwersytet Śląski.
  • Kwadrans, Ł. 2015. (Sinti, Kale, Manus, Lovari, Kelderash...) – Gypsies – Romani. From ethnic identity to national or multidimensional identity? In: Kyuchukov H., Lewowicki T. and Ogrodzka-Mazur E. eds. Intercultural education: concepts, practice, problems. Munich: Lincom Academic Publishers, pp. 71–83.
  • Nikitorowicz, J. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1579 ze zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 2294).
  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (RM 111–203–03).
  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” (RM-111–172–14).
  • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 ze zm.).164 MNIEJSZOŚCI ETNICZNE
  • Institutional support for learners of Roma originin the context of maintaining the ethnic identity

supporting teachers auxiliary educators actively sustained ethnic identity Roma children’s education institutional support for Roma children Roma nauczyciele wspomagający asystenci edukacji podtrzymywanie tożsamości etnicznej edukacja dzieci romskich wsparcie instytucjonalne dzieci romskich Romowie

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart