Theoretical and pedeutological research output for inclusive education in the multicultural world

Author: Bronislava Kasáčová
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 117-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.07
PDF: em/11/em1107.pdf

W artykule zaprezentowano główne teoretyczne i socjopolityczne argumenty tworzące tło dla inkluzji edukacyjnej. Uwypuklono w tym zakresie niektóre ważne zagadnienia związane z implementacją idei inkluzji w edukacji na gruncie humanistycznym i demokratycznym. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. kluczowe kompetencje nauczycieli jako uczestników edukacji włączającej, a także na wymagania wobec personelu zarządzającego instytucjami oświatowymi. Artykuł prezentuje pewne sposoby rozwiązywania problemów w przyszłości, głównie poprzez edukację i szkolenie nauczycieli.

Theoretical and pedeutological research output for inclusive education in the multicultural world

The paper presents the main theoretical and socio-political arguments that form the background for inclusion within education. Therefore, it highlights some of the serious issues of implementing the ideas of inclusion into education on a humanistic and democratic basis. What is particularly focused on are the specific competencies of teachers as the key players in inclusive education, as well as on the requirements of the management staffof educational institutions. The article presents some ways of solving these issues in the future mainly through the training and education of teachers.

REFERENCES:

  • Babiaková, S. 2008. Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov. Banská Bys­trica: Univerzita Mateja Bela.
  • Cabanová, M. 2015. Understanding children at the beginning of school atten­dance as a challenge for inclusive education. In: ICERI 2015: 8th Interna­tional conference of education, research and innovation. Seville – Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), pp. 6027–6033.
  • Cabanová, M. 2017. Teachers´ opinions on the selected characteristics of children on threshold of education. In: ICERI 2017: 10th International con­ference of education, research and innovation. Seville – Valencia: Inter­national Academy of Technology, Education and Development (IATED), pp.1745–1751.
  • Horná, K. and Petőcz, K. 2015. Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty. Bratislava: Štátny pedagogický ústav.
  • Kasáčová, B., Kosová, B., Pupala, B., Pavlov, I. and Valica, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.
  • Vančíková, K., Porubský, Š. and Kosová, B. 2017. Inkluzívne vzdekávanie. Dilemy a perspektívy. Banská Bystrica: Bellianum.
  • Vančíková, K. and Sabo, R. 2018. Inkluzívne vzdekávanie. Skúsenosť sloven­ských škôl. Banská Bystrica: Bellianum.
  • Seiler, V. and Seilerová, B. 1997. Tolerancia verzus intolerancia.Filozofická analýza. Bratislava: Vladimír Seiler.

fairness edukacja inkluzyjna uczciwość inkluzja społeczna edukacja specjalna tolerancja tolerance inclusive education social inclusion prawa człowieka special education human rights

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart