Dialog z Innym wywiedziony z filozofii spotkania

Author: Urszula Kusio
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8938-7111
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 72-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.03
PDF: em/12/em1203.pdf

W ostatnich dekadach termin „dialog”, jako kategoria komunikacyjna, jest używany bardzo często; rzec można, że nadużywany. Wraz z intensyfikacją procesów migracji i upowszechnianiem się zjawiska wielokulturowości ugruntowuje się przekonanie o jego ważności i niezbędności. Owo powszechne użycie dialogu sprawia, że zatraca on swoją pojęciową ostrość i znaczeniową precyzję. Używany przez wszystkich, wszędzie i na każdą okoliczność coraz częściej staje się synonimem zwykłej rozmowy, a nawet kłótni. Uznano zatem za właściwe poszukiwanie na gruncie filozofii spotkania ram organizujących strukturę dialogu i warunków, które winny być spełnione, by zgodnie z wolą Martina Bubera mówić o dialogu autentycznym. W tekście starano się wykazać, jak istotna w dialogicznym kontakcie z Innym jest postawa etyczna, rozumiana jako źródłowy fundament porozumienia z drugim człowiekiem. Dialog jest ukazany jako forma trudna i wymagająca, a jednocześnie możliwa i konieczna.

Dialogue with the Other derived from philosophy of meeting

In the last couple of decades the term ‘dialogue’ as a communication category has been used increasingly more often, to the extent of being overused. As migration processes intensify and multiculturalism becomes more widespread, the belief in the importance and indispensability of dialogue gains ground. The popular use of dialogue causes it to lose its notional preciseness. Employed by everyone, everywhere and for every occasion, dialogue increasingly becomes a synonym for ordinary conversation or even for a dispute.
I have therefore considered it proper to seek, within the realm of the philosophy of encounter, the framework for the structure of dialogue and the conditions that would be to need to be fulfilled for, as Martin Buber intended it, the dialogue to dialogue to be authentic.
The article attempts to show how important an ethical attitude, understood as the foundation of interpersonal agreement, is in the dialogical contact with the Other.
Dialogue is presented as a difficult and demanding framework which is, at the same time, possible and indeed necessary.

REFERENCES:

  • Bauman, Z. 2003. Razem, osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  • Buber, M. 1993. Problem człowieka. Warszawa: Spacja.
  • Huntington, S. 1998. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza SA.
  • Jantos, M. 1997. Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje. Kraków: Wy­dawnictwo Oddziału PAN.
  • Lévinas, E. 2000. Inaczej niż być lub ponad istotą. Warszawa: Aletheia.
  • Lewowicki, T. 2001. O ideach oraz praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. Ruch Pedagogiczny. 1–2, ss. 5–11.
  • Nikitorowicz, J. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.
  • Tischner, J. 1980. Bezdroża spotkań. Annalecta Cracoviensia. 12, ss. 122–141.
  • Wieczorek, K. 1990. Dwie filozofie spotkania. Katowice: UŚ.

szacunek komunikowanie etyczność dialog respect Inny the Other responsibility odpowiedzialność communication ethics dialogue

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart