Multidisciplinarity in an inclusive support system

Author: Alica Petrasová
Institution: University of Prešov in Prešov
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 113-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.06
PDF: em/12/em1206.pdf

Artykuł przedstawia częściowe rezultaty projektu pt. „Szkoła otwarta dla wszystkich” realizowanego w przedszkolach i szkołach podstawowych we wszystkich okręgach Republiki Słowackiej, z wyjątkiem powiatu bratysławskiego, w okresie od 1.02.2016 r. do 30.11.2019 r. Celem projektu było wsparcie edukacji włączającej dzieci z defaworyzowanych społecznie i/ lub zmarginalizowanych społeczności romskich przed rozpoczęciem nauki w szkole. Autorka analizuje efekty realizowanego programu edukacyjnego, wskazuje mocne i słabe strony współpracy interdyscyplinarnego zespołu (pracowników pedagogicznych, specjalistów, rodziców) w zakresie wsparcia uczniów ze szkół podstawowych.

Multidisciplinarity in an inclusive support system

Complex phenomena of our world cannot be successfully explored from the perspective of isolated fields of science. What is therefore needed is a synthesizing approach. The cooperation of a multidisciplinary team at a primary school should be focused on the identification and elimination of the problematic areas of education. The establishment and support of multidisciplinary teams requires strategic planning by a school management. Any such team should approach pupils’ needs in a coherent way. This paper concerns the effects of the education program and identifies strong and weak points in cooperation of multidisciplinary team members at primary schools. The author presents the results of a survey - in-depth structured interviews with managers of primary schools participating in the education program Cooperation of pedagogical employees and specialists in the system of inclusive pupil support within the governmental project School open to everybody.

REFERENCES:

  • McCausland, D. 2005. International Experience in the Provision of Individ­ual Education Plans for Children with Disabilities, p. 65. https://www.researchgate.net (6.05.2020).
  • Downes, P., Nairz-Wirth, E. and Rusinaitė, V. 2017. Structural Indicators for Inclusive Systems in and around Schools. NESET II Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • Hapalová, M. 2018. Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa. https://www.ucn.sk/ (6.05.2020).
  • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. https://www.direk­tor.sk (6.05.2020).

multidisciplinary team student support services pedagogical and specialized employees continual education szkoła podstawowa zespół interdyscyplinarny zintegrowany system wsparcia dzieci romskie inclusive education primary school

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart