Pouczenia moralne Jana Amosa Komenskiego dla mieszkańców Leszna w dziele Zpráva kratičká o morním nakažení (1632)

Author: Klaudia Koczur-Lejk
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6395-6128
Author: Jordan Siemianowski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9276-366X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 58-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220403
PDF: hso/35/hso3503.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

The moral teachings of Jan Amos Komenský for the inhabitants of Leszno in the work Zprávakratičká o mornímnakažení (1632)

The article presents the recommendations of Jan Amos Komenský, with special emphasis placed on moral teachings for the residents of Leszno during an epidemic in 1631, included in his work Zprávakratičká o mornímnakažení, published in 1632.

Morální ponaučení Jana Ámose Komenského pro obyvatele Lešna v díle Zpráva kratičká o morním nakažení (1632)


REFERENCES:

 • Achilles J., Kázaní kratičká o morovém povětří, kteréž Pán Bůh poslati ráčil do Králov­ství Českého, Praha 1599.
 • Bavoryňský B., Kniha tato jest o pravém náboženství křesťanském, Prostějov 1543.
 • Bečková M., Nalezený polský překlad Komenského spisu „O sirobě” z r. 1635, Zprávy Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě za 1. pololetí 1967, s. 15–26.
 • Bickerich W., Das Pestbüchlein des Comenius, Historische Monatsblätter für die Pro­vinz Posen 13 (1912), Nr. 4, s. 49–61.
 • Błaszkowski M., Dżuma w sztuce, literaturze i pamięci Leszna, Rocznik Leszczyński 11 (2011), s. 181–193.
 • Černý K., Havlík J.M., Jezuité a mor, Praha 2008.
 • Černý K., Mor 1470–1730, Praha 2014.
 • Defoe D., Dziennik roku zarazy, tłum. J. Dmochowska, Warszawa 2022.
 • Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., tłum. A. Szymanowski, War­szawa 1986.
 • Dworzaczkowa J., Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997.
 • Dworzaczkowa, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, [w:] Jan Amos Ko­meński i bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628–2008), red. A. Konior, Leszno 2009, s. 11–27.
 • Dworzaczkowa J., Z dziejów braci czeskich w Polsce, Poznań 2003.
 • Gindely A., Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1864.
 • Górska L., Dżuma – epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożyt­nym Gdańsku, Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 (2010), s. 277–307.
 • Hanczakowski M., Czescy emigranci i ich wpływ na polską kulturę przełomu XVI i XVII wieku na przykładzie rodziny Rybińskich i Jana Łasickiego, Postscriptum Poloni­styczne 2019 (24), z. 2, s. 215–232.
 • Hýbl F., Jan Amos Komeński a Polska, Leszno 2009.
 • Jakeš V., Zpráva o moru. Spis sebraný a shromážděný z Slova Božího v němž se obsahuje a ukazuje, to kolikerý jest od koho z jakých příčin a na jaký konec přepuštěn bývá mor. Též jakých způsobů užívají bezbožní pobožní pak jak se chovati a co činiti mají v čas rány morové léta 1606 učiněný a léta 1613 hojněji rozmnožený, Praha 1613.
 • Jana Amosa Komenského korespondence, sebral a k tisku připravil A. Patera, Praha 1892.
 • Jana Amosa Komenského Veškeré spisy svazek XV, ed. J. Kvačala, k vydání upravil Jan V. Novák, Brno 1910.
 • Karpiński A., Kopacze – grabarze morowi w miastach Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62 (2014), nr 3, s. 367–378.
 • Karwowski S., Kronika miasta Leszna, Poznań 1877.
 • Komenský J.A., Kratičká zpráva o morové nákaze: v jazyce 21. století, do jazyka 21. století převedl Lukáš Makovička, Žandov 2020.
 • Komenský J.A., O sirobě, to jest o potracování milých přátel, ochránců a dobrodinců. Co a jak žalostná jest ta příhoda? Odkud a proč přichází? Co v ní činiti a čím se těšiti? I jak se k smutným a osiřalým chovati náleží? Spisek pro potřebu přítomných žalost­ných časů z Božího slova sebraný léta Páně 1624 a léta MDCXXXIV v čas rány Boží morové v Lešně Polském vytištěný, [w:] Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XV, ed. J.V. Novák, Brno 1910, s. 329–377.
 • Komenský J.A., Zpráva kratičká o morním nakažení, [w:] Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. VI. Spisy historické a politické, red. J. Polišenský, Praha 1972, s. 131–162.
 • Komolka M., Sierpowski S., Zarys dziejów, Poznań 1987.
 • Konečný M., Kniha o povinnostech křesťanských z Písem svatých shromážděná, každé­mu pobožnému člověku všelikého stavu, řadu, věku a povolání velmi užitečná, kteráž vyučuje všecky, jak by vůle boží při každém povolání i při obchodech a živnostech lidských šetřili, svědomí dobré zachovati a požehnání božího a odplaty života věčného dojíti mohli, Praha 1611.
 • Kopecký M., K vydávání literárních památek 16. a 17. století, Studia Comeniana et historica 7 (1977), č. 10, s. 59–73.
 • Kracik J., Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 1991.
 • Král P., Knihy o dobrém umírání v českém prostředí ve druhé polovině 16. a první půl 17. století, [w:] Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, eds. M. Holý, J. Mikulec, Praha 2007, s. 7–22.
 • Kumpera J., Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Ostrava 1992.
 • Kurdybacha Ł., Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957.
 • Kurtzer Bericht von der Pestilentz, aus sonderbaren vrsachen, da sich dieselbe in der Polnischen Liessaw witterte, vo[n] der Böhmischen alldar im exilio verbleiben­den gemeine, gestellet, ietzt aber aus gewißen vrsachen verdeutscher vnd in druck verfertiget, [b.w.], [b.m.] 1631 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publica­tion/29708/edition/26693/content [dostęp: 24.10.2022].
 • Mandziuk J., Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych, Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne 16 (2009), nr 1, s. 91–127.
 • Mikulec J., 6. 1627: Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je náboženství, Praha: Havran 2005.
 • Napomenutí učiněné všechněm věrným, ve všech Stavích, a po všech Zbořích v Jednotě, k napravení se skutečnému každého z nich v pravdě Křesťanství i povolání jeho v ny­nějších náramných pokušeních a nebezpečenstvích, [w:] J. Halama, Sociální učení českých bratří 1464–1618, Brno 2003, s. 214–283.
 • Novák J.V., Bratří čeští o moru lešenském r. 1631 a zakročení Jana Am. Komenského, Český Časopis historický 22 (1916), s. 316–328.
 • Obrana aneb praeservativum proti moru, wyd. P. Sessius, Praha 1605–1628.
 • Paliga R.E., Wojny i epidemie w dziejach Rzeczypospolitej. Dżuma, cholera, tyfus, War­szawa 2022.
 • Paprocki P., Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.
 • Plague between Prague and Vienna, ed. K. Černý, L. Hlaváčková, Praha 2018.
 • Počet z víry a z učení i náboženství křesťanského nejjasnějšímu a nejmocnějšímu řím­skému, uherskému a českému králi Ferdinandovi od Panův a Rytířstva Království českého, kteříž se čistého učení v Jednotě Bratrské přidržejí v Vídni léta 1535, Lito­myšl 1536.
 • Prchal Pavlíčková R., Souboj o poslední hodinku: reformační a katolické příručky dob­rého umírání, [w:] R. Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 2017, s. 169–203.
 • Schulz V., Příspěvky k dějinám moru v zemích českých z let 1531–1746, Praha 1901.
 • Supady J.J., Przykłady ewolucji zjawiska śmierci z powodu chorób zakaźnych w aspekcie historycznym, Studia Medyczne 13 (2009), s. 79–84.
 • Synod poznański Kościoła Bożego braci ministrów wszech i impp. patronów, r. 1573 r. dnia 19 Novembris w dzień św. Helżbiety sprawowany etc., [w:] Akta synodów róż­nowierczych w Polsce, t. 4: (Wielkopolska 1569–1632), oprac. M. Sipayłło, War­szawa 1997, s. 30–35.
 • Śliziński J., Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI–XVII w.), Wrocław 1959.
 • Topolski J., Leszno w latach 1628–1656, [w:] Historia Leszna, Leszno 1997, s. 70–93.
 • Tribalius Holický M., Kázání o moru na tři částky rozdělené, Praha 1600.
 • Trojan A., Kratičké vypsáni příčin rány morové / odkud by pocházela a jakého lékařství proti ní užívati by se mělo z Písem Svatých sebrané, Praha 1613.
 • Vintr J., Zásady transkripce českých textů z barokní doby, Listy filologické 121 (1998), č. 3–4, s. 341–346.
 • Winter Z., Kulturní obraz českých měst, Praha 1892.
 • Wondrák E., Historie moru v českých zemích, Praha 2020.
 • Wondrák E., Protimorový spis Jana Amose Komenského, Folia Historica Bohemica 16 (1993), s. 113–120.
 • Wyrobisz A., Misericordia pestis tempore. Postawy I zachowania w czasie zarazy w Pol­sce nowożytnej (XVI–XVIII w.), [w:] Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczy­pospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 209–220.
 • Zíbrt Č., Jana Amose Komenského Spis o přímoří v Lešně r. 1634, Časopis Musea krá­lovství Českého 79 (1905), č. 2, s. 302–303.
 • Zíbrt Č., Mor mezi exulanty českými v Lešně r. 1632–4, [w:] Z doby úpadku. Kulturně historické obrazy ze XVII. a XVIII. věku, Praha 1905, s. 54–70.
 • Zíbrt Č., Z doby úpadku. Kulturně historické obrazy ze XVII. a XVIII. věku, Praha 1905.
 • Zpráva kratičká o morním nakažení z příčin zvláštních včas přímoří v Lešně polském od církve české v vyhnanství v témž Lešně zůstávající učiněná a vytištěná léta Páně 1632, wyd. Mateusz Teodor Krokoczyński, Drukarnia Jednoty, Leszno 1632.
 • Žalanský H., Knížka o nemocech duše i těla, co jsou, a kolikeré jsou, jaká jejich krutost a bída, jací účinkové, kdo, a k jakému cíli je přepouští, čím se w nich těšiti, jak se v nich k sobě i k jiným sluší chovati, z mnohých dobrých a svatých kněh, slavných Teologů, zdravým i nemocným k potěšení a spasitelnému vynaučení sepsaná a shromážděná, Praha, 1612.

Czech Brethren an epidemic in Leszno in 1631 history of Leszno bracia czescy epidemia w Lesznie w 1631 historia Leszna Jan Amos Komenský moralność morality

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart