Jaroslav Bidlo and Milada Paulová: On the Institutionalisation of Czech Historical Slavonic Studies in the First Half of the Twentieth Century

Author: Marek Ďurčanský
Institution: Univerzita Karlova
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6950-2082
Author: Daniela Brádlerová
Institution: Univerzita Karlova
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0487-8676
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 196-228
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220408
PDF: hso/35/hso3508.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

Jaroslav Bidlo and Milada Paulová: On the Institutionalisation of Czech Historical Slavonic Studies in the First Half of the Twentieth Century

This study follows the academic careers of Jaroslav Bidlo and Milada Paulová, focusing on their organisational activities in the realm of historical Slavonic studies. Both were professors of general history, specialising in the history of Eastern Europe and the Balkan Peninsula at the Faculty of Philosophy (Charles University, Prague). Their names are thus tied to the development of Czech historical Slavonic studies since their beginnings in late 19th and early 20thcenturies until the 1960s.

 

REFERENCES:

 • A History of Charles University, eds. F. Kavka, J. Petráň, Vols. 1–2, Prague 2001.
 • Bidlo J., Czeska szkoła historyczna, Czas (evening edition), 27 December 1902, no. 296, p. 1 and 29 December 1902, no. 297, p. 1.
 • Bidlo J., Konstantin Jireček, Almanach České akademie věd a umění 28 (1918), pp. 158– –168.
 • Bidlo J., Konstantin Jireček, Časopis Matice moravské 43–44 (1919–1920), pp. 1–13.
 • Bidlo J., Konstantin Jireček, Věstník České akademie věd a umění 27 (1918), pp. 115–133.
 • Bidlo J., Michal Bobrzyński, Prague 1936.
 • Bidlo J., Michal Hruševskyj, Prague 1935.
 • Bidlo J., Sdružení československých a jihoslovanských akademií, Československá repub­lika, 4 November 1921, no. 303, pp. 2–3.
 • Bidlo J., Vasil Nikolov Zlatarski, Prague 1937.
 • Bohemia docta: The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands, eds. M. Franc, A. Kostlán, A. Míšková, Prague 2018.
 • Brádlerová D., Milada Paulová a její působení v mimo univerzitních vědeckých insti­tucích, Dějiny věd a techniky 53 (2020), no. 3, pp. 120–130.
 • Brádlerová D., Milada Paulová a pražská univerzita: Historická slavistika, Acta Uni­versitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 59 (2019), no. 1, pp. 97–147.
 • Brádlerová D., Milada Paulová – historička prvního odboje, [In:] Univerzita a repub­lika. Vybrané příspěvky z konference, ed. D. Suchánek, Prague 2021, pp. 20–42.
 • Brádlerová D., Nová věda v novém státě – Emancipace československé vědy v rámci ČSNRB s přihlédnutím k historické slavistice, Práce z dějin Akademie věd 11 (2019), no. 1, pp. 1–18.
 • Brádlerová D., Ďurčanský M., Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Caroli­nae Pragensis 61 (2021), no. 1, pp. 61–88.
 • Brádlerová D., Hálek J., Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová, [In:] Češi a Slovinci v moderní době: politika – společnost – hospodářství – kultura / Slovenci in Čehi v dobi moderne: politika – družba – gospodarstvo – kultura, eds. J. Gašparič, E. Kubů, Ž. Lazarević, J. Šouša, Prague–Ljubljana 2010, pp. 117–132.
 • Brádlerová D., Hálek J., Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky, [In:] Muži října 1918: osudy a ktérů vzniku Republiky československé, ed. R. Kučera, Prague 2011 (= Střed. Supplementum 1), pp. 121–130.
 • Brádlerová D., Hálek J., Osobní a profesní vztah Milady Paulové a Jaroslava Bidla na pozadí jejich vzájemné korespondence, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, Z pomocných věd historických – Inter laurum et olivam XVI/2002, eds. J. Šouša, I. Ebelová, Prague 2007, pp. 553–569.
 • Černý V., Paměti II (1938–1945): Křik koruny české, Brno 1992.
 • Dějiny Univerzity Karlovy, eds. Z. Pousta, J. Havránek, Vol. IV, Prague 1998.
 • Dorovský I., Konstantin Jireček. Život a dílo, Brno 1983.
 • „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala, eds. D. Brádlerová, J. Hálek, I.–II., Prague 2011–2012.
 • Ďurčanský M., Jaroslav Bidlo a jeho cesty do Polska, [In:] Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století, eds. P. Kaleta, L. Novosad, Prague 2008, pp. 143–151.
 • Ďurčanský M., Jaroslav Bidlo a pražská univerzita: k počátkům české historické slav­istiky, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 59 (2019), no. 1, pp. 53–95.
 • Ďurčanský M., Jaroslav Bidlo jako člen Královské české společnosti nauk a České akad­emie věd a umění, Dějiny věd a techniky 53 (2020), no. 3, pp. 131–151.
 • Ďurčanský M., Jaroslav Bidlo jako osoba veřejná, [In:] Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostat­ného státu, ed. D. Blümlová, České Budějovice 2009, pp. 57–66.
 • Ďurčanský M., Od niezgody do bratniej serdeczności i z powrotem. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze a współpraca z nauką polską (1918–1938), Historia Slavorum Occidentis 8 (2015), no. 1, pp. 141–167.
 • Ďurčanský M., Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich, [In:] Prace Komisji Historii Nauki PAU, vol. VIII, Kraków 2007, pp. 237–269.
 • Halas F.X., Extenze československých vysokých škol a brněnská univerzita, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity C 28 (1981), pp. 53–95.
 • Hálek J., Mosković B.,“The Milada Paulovà’s Syndrome” – The Life’s Work of the Czech Scholar and Its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia, Acta His­toriae 25 (2017), pp. 1071–1092.
 • Hanzal J., Cesty české historiografie 1945–1989, Prague 1999.
 • Havlíková L., K počátkům české byzantologie. P. Šafařík – J. Bidlo – M. Weingart, [In:] Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost, eds. I. Pospíšil, M. Zelenka, Brno 2000, pp. 140–146.
 • Havlíková L., Milada Paulová et son monde byzantin. Contribution a la relation entre M. Paulová et J. Hussey, Byzantinoslavica 70 (2012), pp. 25–52.
 • Havlíková L., První žena na Universitě Karlově. (Paměti Milady Paulové), Slovanské historické studie 34 (2009), pp. 127–166.
 • Havránek J., První absolventky Univerzity Karlovy, [n:] Charlotta Masaryková. Sborník z konference k 150. Výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000, ed. M.L. Neu­dorflová, Prague 2001, pp. 85–91.
 • Horna R., Opravil J., Paulová M., Extense vysokých škol v Republice československé v třicetiletí 1898–1928, Prague 1928.
 • Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií, eds. D. Brádlerová, J. Hálek, Prague 2014.
 • Jiroušek B., Studijní cesta Jaroslava Bidla na Rus v letech 1897–1898, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Supplement 3 (2000), pp. 83–90.
 • Jiroušek B., Jaroslav Klik. Historik ve stínu Josefa Pekaře, České Budějovice 2011.
 • Josef Dobiáš (1888–1972). Život a dílo, ed. H. Kábová, Prague–Pelhřimov 2019.
 • Kadlec K., O katedrách historie slovanských práv, St. Petersburg 1906.
 • Kadlec K., O potřebě historických glosářů slovanských, Lwów 1925.
 • Kazbunda K., Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové, Part VI: Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914–1918, Prague 2000.
 • Kazbunda K., Stolice dějin na pražské univerzitě, Vol. 3, Prague 1968.
 • Korespondencja Stanisława Kota z Jaroslavem Bidlo, eds. P. Biliński, M. Ďurčanský, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52 (2008), pp. 239–267.
 • Kostlán A., Šimůnek M., Na dovolenou s čekatelným? Profesoři a další vědecko-pedagogičtí pracovníci Univerzity Karlovy po uzavření českých vysokých škol v listo­padu 1939, Acta UniversitatisCarolinae – Historia Universitatis Carolinae Pra­gensis 61 (2022), no. 1, pp. 47–77.
 • Kučera M., Rakouský občan Josef Pekař (Kapitola z kulturně politických dějin), Prague 2005.
 • Kudělka M., Šimeček Z., Šťastný V., Večerka R., Česká slavistika od 60. let 19. století do roku 1918, Prague 1997.
 • Kudělka M., Šimeček Z., Šťastný V., Večerka R., Československá slavistika v letech 1918–1939, Prague 1977.
 • Kudělka M., Šimeček Z., Večerka R., Česká slavistika v prvním období svéhový voje do počátku 60. let 19. století, Prague 1995.
 • Kutnar F., Marek J., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátýchlet 20. století, Prague 1997.
 • Lach J., Českoslovenští historici na meziválečných historických sjezdech, [In:] Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, ed. B. Jiroušek, České Budějovice 2006, pp. 29–51.
 • Lach J., Poláci a Čechoslováci jako členové mezinárodní historické komunity v letech 1918–1938, Moderní dějiny 15 (2007), pp. 221–238.
 • Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla z lat 1901–1933, eds. P. Biliński, M. Ďurčanský, Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej 13 (2021), pp. 149–179.
 • Macůrek J., Úvahy o mévědecké činnosti a vědeckých pracích, Brno 1998, pp. 55–57.
 • Marek J., Jaroslav Goll, Prague 1991.
 • Neumann B., Milada Paulová (1891–1970). Příběhy cesty k dosažení první ženské docentury v Československu v roce 1925, doctoral thesis, Faculty of Education of the Charles University, Prague 2009.
 • Novák J.B., Federace historických společností východní Evropy, [In:] Z dějin východní Evropy a Slovanstva. Sborník věnovaný Jaroslavu Bidlovi, profesoru Karlovy univer­sity, k šedesátým narozeninám, eds. M. Weingart, J. Dobiáš, M. Paulová, Prague 1928, pp. 441–449.
 • Paulová M., Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, Volume I: Ve znaku persekuce, Prague 1937.
 • Paulová M., Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, Volume II, Part I: Proti t.zv. národní straně, Prague 1938.
 • Polišenský J., Historik v měnícím se světě, Prague 2001.
 • Radojević M., Jugoslavenski odbor – istorija i kontroverze [Afterword], [In:] M. Pau­lová, Jugoslavenski odbor. Povest jugoslovenske emigracije u vreme Svetskog rata 1914–1918, Novi Sad 2020, pp. 811–858.
 • Sborník přednášek o T.G. Masarykovi, ed. M. Weingart, Prague 1931.
 • Obraz jeho minulosti a přítomnosti, eds. J. Bidlo, J. Polívka, Prague 1912.
 • Vlček R., Historická slavistika na stránkách staročníků Slovanské hopřehledu. Tradice – současnost – perspektivy, Slavica litteraria 19 (2016), no. 2, pp. 155–166.
 • Vlček R., Josef Macůrek a brněnská škola historické slavistiky, Dějiny věd a techniky 53 (2020), pp. 152–187.
 • Zástěrová B., Dějiny Byzance, Prague 1992.

history of university education historical Slavonic studies Milada Paulová Jaroslav Bidlo dějiny vědy dějiny univerzitní vzdělanosti historická slavistika Středovýchodní Evropa historiografie history of science historiography Central and Eastern Europe

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart