Author: Agata Popławska
Institution: University of Pedagogy in Bialystok
Author: Tatiana Aniskevich
Institution: Pushkin Brest State University
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 100-115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.07
PDF: iffe/10/iffe1007.pdf

The purpose of the study was to characterise pupils’ profiles as well as the initiatives undertaken by teachers in order to comply with the dynamically changing world. The first part of the paper presents selected contexts of global cultural transformation. The second part focuses on the characteristics of pupils’ multiple competencies with an aim to identify and reorganize their cognitive axiological, social and emotional competences. The last part points to and analyses developmental potential of pupils’ multiple competences in properly arranged and implemented educational processes. In order to meet the challenges, teachers should make use not only of pupils’ potential, but also of their own resources.

REFERENCES:

 • BAUMAN, Z. (2007), Płynne życie, trans. by: T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • BECHARA, A., Tranel, D., Damasio, A.R. (2000), The Handbook of Emotional Intelligence, [in:] Poor judgment in spite of high intellect: Neurological evidence for emotional intelligence, Jossey-Bass, San Francisco.
 • BORKOWSKI, J. (2003), Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa.
 • BREZINKA , W. (2005), Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, trans. by: J. Kochanowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • BURSZTA, W.J., Kuligowski, W. (1999), Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • CZEREPANIAK-WALCZAK, M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Edytor, Toruń.
 • DURKHEIM, E. (2011), Samobójstwo, trans. by: K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • HARGREAVES, A. (1998), The emotional practice of teaching, [in:] Teaching and Teacher Education, https://depts.washington.edu/ccfwb/content/social-emotional-and-cognitive-competence [accessed on: 5.02.2016].
 • HUDLEY, C. & Gottfried, A.E. (2008). Academic motivation and the culture of school in childhood and adolescence, NY: Oxford Press.
 • IWASIŃSKI, Ł. (1996), Technologia – wszechrynek – konsumpcja, „Kultura Współczesna” 2007, no. 4.
 • KLUS-STAŃSKA, D. (2005), Wiedza deklaratywna i proceduralna. Implikacje dla nauczania, [in:] Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. E. Kozak-Czyżewska, D. Dybel, B. Kępa (eds.), Wydawnictwo MAC Edukacja S.A., Kielce.
 • KOBYŁECKA, E. (2010), Kwalifikacje i kompetencje współczesnego nauczyciela wychowawcy, [in:] I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakova (eds.), Jakość życia i jakość szkoły, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • KULIGOWSKI, W. (2002), Kultura popularna jako wolność, „Polonistyka” no. 1.
 • MICHALAK, R. (2011), Poznawanie świata przyrody jako kontekst rozwoju kompetencji poznawczych trzecioklasistów, [in:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, H. Sowińska (ed.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • OLBRYCHT, K. (2002), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • OLEKSYN, T. (2006), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • PETERSEN, V. C. (2010), The relationship between emotional intelligence and middle school students with learning disabilities, Fairleigh Dickinson University, Preview.
 • PILCH, T. (2000), Wyzwania przyszłości a wychowanie prorodzinne, [in:] Edukacja prorodzinna, księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu, M. Chymuk, D. Topa (eds.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • POPŁAWSKA, A. (2013), W drodze ku pełnej podmiotowości. Kompetencje podmiotowe gimnazjalistów, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok.
 • SAARNI, C. (1998), The development of emotional competence, cf. T. Maruszewski, E. Ścigała, Emocje – Aleksytymia – Poznanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • SALOVEY, P., and Grewal D. (2005), The Science of Emotional Intelligence, [in:] “Current Directions in Psychological Science”, vol. 14, no. 6.
 • SALOVEY, P. (1990), Emotional intelligence, [in:] P. Salovey, D. Mayer, “Imagination, Cognition and Personality”, vol. 9, pp. 185 – 211.
 • SMÓŁKA, P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Kraków.
 • SZYMAŃSKI, M. J. (2015), Edukacyjne problemy współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków–Warszawa.
 • ZALECENIE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy UE L 394/10, http://www.nina.gov.pl/docs/edukacjaplikido-pobrania/Zalec… [accessed on: 5.02.2015].
 • БЕЛИЦКАЯ, Г.Э. (1995), Социальная компетентность личности, [in:] Белицкая, Г.Э. Сознание личности в кризисном обществе, ИП РАН, Москва.
 • БРУШЛИНСКИЙ, А.В. (2002), О критериях субъекта, [in:] Брушлинский, А.В. Психология индивидуального и группового субъекта, ПЕР СЭ, Москва.
 • ЗИМНЯЯ, И.А. (2003), Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования, [in:] Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm [accessed on: 8.02.2016].
 • ИЛЬИНА, М.В. (2011), Педагогические условия формирования ключевых компетен-ций учащихся основной школы. Автореф. Дис. Канд. пед. наук 13.00.01 БФУ им. И. Канта, Калининград. http://dislib.ru/pedagogika/94308-1-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-klyuchevih-kompetenciy-uchaschihsyaosnovnoy-shkoli.php [accessed on: 6.02.2016].
 • КАМЕНСКАЯ, Е.В. (2012), Социальная компетентность: соотношение научных теорий, [in:] „Современные проблемы науки и образования”, 2012. № 1. URL: http://www.science-education.ru/101-5383 [accessed on: 5.02.2016].
 • КОБЛЯНСКАЯ, Е.В. (1995), Социальная компетентность, СПГУП, Санкт-Пе-тербург.
 • КРАСНОКУТСКАЯ, С.Н. (2005), Социальная компетентность как качественная характеристика процесса социализации студентов, [in:] сб. науч. тр. Севе-ро-Кавказского государственного технического университета. Сер. «Гуманитарные науки», № 1 (13), URL: http://science.ncstu.ru/articles/hs/13 [accessed on: 4.02.2016].
 • МЕРЗЛЯКОВА, О.П., Зуев, П.В. (2009), Формирование ключевых компетенций учащихся в процессе обучения физике в школе, ФЛИНТА, Екатеринбург. http://ifit.uspu.ru/attach/article/56/!!!Компетентностный%20подход%20Мерзля-кова_Зуев.pdf. [accessed on: 5.02.2016].

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart